21. СКЛАДИ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ДОБРИВ

магниевый скраб beletage

Основною функцією складів для засобів хімізації (добрив,пестицидів, кормових добавок тощо) є не тільки зберігання, а йкомплексна механізація всіх видів робіт для розвантажування,навантажування та підготовки їх до використання.

Залежно від використання розрізняють склади прирейкові,глибинні (рис. 18-20) та склади пунктів хімізації. Прирейкові скла-ди пристосовані для зберігання аміачної селітри, твердих поже-жо- вибухонебезпечних та інших твердих добрив, пиловиднихвапнякових матеріалів і фосфоритного борошна, рідкого аміаку,аміачної води, РКД, пестицидів і мають пристосування для їхрозвантажування із залізничних вагонів та інших транспортнихзасобів. Можуть виконувати роль перевалочних баз.

У складські комплекси місткістю від 900 до 6400 т і більшевходять окремі спеціальні приміщення для зберігання пожежо-

(           7          8

 

і ( "-А

і/Тш

і кш

  • ''•* V. . •

У:

 

/ЗЙ'^.

 

 

 

1 X *•: • /

/ . : у/

J

W

Ю

ІМІІ

 

 

 

-

' к

і

/h^J)

 

Рис. 19. Склад силосного типу добрив:1 — камерний навантажувач; 2 — приймальний бункер; 3 — залізнич-ний вагон; 4 — розвантажувальна машина; 5 — завантажувальна сис-тема; 6, 7, 8 — силоси; 9 — навантажувачі; 10 — транспортний засіб

та вибухонебезпечних добрив, склади для аміачної селітри,рідких добрив, пестицидів, навіси для використання машин і ме-ханізмів для змішування і внесення добрив, вагове господар-ство. Такі склади є виробничим центром районного формуван-ня «Сільгоспхімія», пункту хімізації району.

Глибинні склади обслуговують певну кількість господарстврайону. Виробничі підрозділи формувань «Сільгоспхімії» прийма-ють, зберігають добрива та інші засоби хімізації, доставляють їху господарства. Згідно з договорами господарств підрозділи«Сільгоспхімія» вносять добрива і пестициди на їх поля.

Склади пунктів хімізації господарств повинні мати місткості,які б могли одноразово вмістити половину річної кількості доб-рив і всю кількість пестицидів. Наявність складів у господарствахдля зберігання аміачної селітри, твердих і рідких добрив даєзмогу не тільки використовувати добрива згідно з планом, а й

запобігти їх втратам. Тверді добрива зберігають у наземнихскладах, пиловидні — у силосних місткостях (рис. 19), рідкі — врезервуарах. їх об'єми і виробничі можливості визначаютьсярівнем хімізації району. Добрива, які транспортують насипом,зберігають у відсіках. Висота насипу суперфосфату порошкопо-дібного, калійної солі, калію хлористого має становити 1,5-2,5 м,амонію сірчанокислого — 2,5-3 м, калію хлористого кристаліч-ного незлежуваного — 3-4 м.

Сечовину, аміачну селітру складають у мішках навхрест шта-белями у 12-15 рядів. Суперфосфат простий і подвійний, амо-фос, нітроамофоску, нітрофос зберігають у мішках, які склада-ють у штабелі у 20 рядів. Простір між добривами, які зберігаютьу мішках, насипом, між стінами складу, має становити 0,5-1 м.

Прирейкові склади мають стаціонарні та мобільні засоби ме-ханізації, глибинні — тільки мобільні.

Приймають добрива згідно з документом про якість, де заз-начені назва добрив та підприємство-виготовлювач, технічні ви-моги нормативно-технічної документації (НТД), відомості провластивості (пожежо- та вибухонебезпечність, токсичність, тощо),номер партії, маса, номер залізничного вагона чи іншого транс-портного засобу, дата виробництва, підпис і штамп служби тех-нічного контролю.

Прогресивною технологією транспортування і зберіганнятвердих мінеральних добрив є контейнерна з використаннямм'яких спеціалізованих контейнерів. Застосування контейнерівбагаторазового використання (МК), разового (МКР) та оборот-них (МКО) дає змогу зменшити витрати на добрива порівняно ізвитратами на добрива, які затарюють у поліетиленові мішки ма-сою 50 кг.

Транспортування добрив у пакетах дає змогу підвищити про-дуктивність праці у 2-3 рази, скоротити простої транспорту, по-ліпшити умови праці, запобігти втратам добрив.

Використання механізмів для змішування добрив дає мож-ливість виготовляти змішані добрива, склад і співвідношенняелементів живлення у яких відповідає рівню забезпечення рос-лин поживними речовинами з ґрунту і добрив біологічним особ-ливостям культури, величині та якості запланованого врожаю.