22. СИСТЕМА ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ

магниевый скраб beletage

Сучасний рівень виробництва і використання органічних тамінеральних добрив, мікроелементів вимагає застосування їхвідповідно до встановленої системи удобрення культур у сіво-зміні.

Система удобрення є складовою частиною організаційно-гос-подарських і агротехнічних заходів, спрямованих на економневикористання засобів хімізації. Вона являє собою план викорис-тання органічних і мінеральних добрив, який складають на рота-цію сівозміни з урахуванням норм, доз і способів використаннядобрив, засобів хімічної меліорації в конкретних ґрунтово-кліма-тичних умовах для одержання сталого запланованого врожаювисокої якості, підвищення родючості ґрунту з урахуванням охо-рони навколишнього середовища.

При складанні системи удобрення враховують обсяг, вироб-ництво органічних добрив, необхідність проведення хімічної ме-ліорації, родючість ґрунтів, культуру землеробства, біологічніособливості сорту, заплановані врожаї, можливості застосуван-ня мінеральних добрив, рекомендації наукових установ і досвід звикористання добрив в інтенсивних технологіях вирощуваннякультур.

Під час складання системи удобрення культур у сівозміні тре-ба враховувати: необхідність проведення хімічної меліорації;місце внесення меліорантів; місце і норми внесення органічнихдобрив та насичення ними сівозміни; місце, норми, дози і спо-соби внесення мінеральних добрив та насичення ними сівозмі-ни. Згідно з системою удобрення, щороку складають план зас-тосування добрив у сівозміні.

Норми удобрення сільськогосподарських культур визначаютьтакими методами: 1) використання результатів польових дослідівз добривами; 2) балансово-розрахунковим; 3) комплексним таекономіко-математичними.

У результаті проведення польових дослідів з добривамивстановлюють рекомендовані норми добрив при складанні сис-теми удобрення культур сівозміни (табл. 45). Наведені реко-мендовані середні норми добрив після введення поправок наґрунтово-кліматичні умови, дані про рівень забезпечення рос-лин поживними речовинами та врожайність використовують дляскладання системи удобрення культур.

Із балансово-розрахункових методів поширені такі: 1) розра-хунок норм добрив за запасами поживних речовин у ґрунті назапланований урожай; 2) розрахунок норм добрив на прирістурожаю. Суть першого полягає у визначенні норм добрив зарізницею між виносом поживного елемента та запланованимурожаєм і наявністю цього елемента в ґрунті. При цьому врахо-вують коефіцієнти використання поживних речовин з ґрунту ідобрив. Основною відмінністю першого методу від другого є та,що розрахунки норм добрив здійснюють на величину приростуврожаю. При цьому витрати добрив на одиницю врожаю значноменші. Тому цей метод ширше застосовується.

Норми добрив можна визначити за даними про бонітет ґрун-ту. Матеріали якісної оцінки земель використовують при розподілідобрив, плануванні врожаю та аналізі виробничої діяльностісільськогосподарських підприємств. Добрива розподіляють зурахуванням наявних їх ресурсів, площі орних земель і середнь-озваженого бонітету ґрунту:

  • P1        n = [P(S1         n K1 n)] / [(S1 К1) + (S2 K2) + (Sn Kn)] ,

де Р1 n — кількість добрив (NPK), кг;

Р — ресурси добрив (NPK), кг;

S1 n — площа, га;

К1,... , n — коефіцієнт потенціальної продуктивності земель, якийпоказує, наскільки родючість даного ґрунту менша або більша заеталон землі.

При встановленні очікуваної (планованої) врожайності врахо-вують бальну оцінку землі, оптимальні або фактичні ресурсиорганічних і мінеральних добрив, агротехнічні і сортові резерви,наявність основних виробничих фондів.

При використанні нормативу витрат добрив на одиницю вро-жаю норму добрива розраховують за формулою

  • Д = У Н К,

де Д — норма N, Р2О5 або К2О для вирощування запланованоговрожаю, кг/га;

У — запланований урожай, ц/га;

Н — норматив затрат добрива на одиницю врожаю, кг/ц;

К — поправочний коефіцієнт на вміст рухомих сполук фос-фору і калію в ґрунті.

При використанні нормативу витрат добрив на одиницю при-росту врожаю, норму добрива розраховують за формулою

  • Д = Уп Н К,

де Д — норма N, Р2О5, К2О для вирощування запланованого вро-жаю, кг/га;

Уп — запланований приріст урожаю за рахунок добрив, ц/га;

Н — норматив витрат добрив на одиницю приросту врожаю,кг/ц;

К — поправочний коефіцієнт на вміст рухомих сполук фос-фору і калію у ґрунті (для встановлення норми азоту К = 1).

Дані про ефективність застосування добрив в умовах дослід-них установ та виробництва України дали змогу використатиекономіко-математичні методи для встановлення кількісної оцін-ки закономірностей (функцій) зміни врожайності від рівня вмісту,поживних елементів у ґрунті і норм внесення їх з добривами. Сутьметоду встановлення норм добрив, що ґрунтується на викорис-танні кількісної оцінки закономірностей (функцій), полягає у виз-наченні рівня врожайності за рахунок ефективної родючості ґрун-ту з урахуванням сорту культури, агровиробничого групуванняґрунтів поля, середньозваженого вмісту поживних речовин, оцін-ки попередників і культури землеробства, погодних умов. Вико-ристання функцій дало можливість розробити нормативи витратдобрив на утворення одиниці планового врожаю сільськогоспо-дарських культур з урахуванням гранулометричного складу ґрун-ту, вмісту в ньому рухомих сполук фосфору і калію, культури зем-леробства (табл. 45).

В табл. 45 с означає, що крім добрив і сприятливих погоднихумов для вирощування вказаного рівня урожайності необхіднийвисокий рівень землеробства та організації, добрий поперед-ник, а — крім вказаних у с вимог можливе внесення добрив урядки і під культивацію, в — високий рівень культури землероб-ства та організації, добрий попередник.

За табл. 45 для вирощування 50 ц /га озимої пшениці привмісті у чорноземі типовому 11,8 мг на 100 г рухомих сполукфосфору і 11,2 мг на 100 г обмінного калію при високому рівніагротехніки і доброму попереднику необхідно внести азоту(2,04 х 50) 100 кг фосфору (1,41 х 50) 70,5 кг, калію (1,70 х 50) 85 кгз розрахунку на діючу речовину.

Таблиця 45

Нормативи витрат добрив на вирощування 50 ц/га зернапшениці на чорноземі типовому

ВмістР2О5мг/ 100 г

Вміст К2Омг/100 г

Норматив

 

7,8

11,2

14,6

18,0

21,4

25,0

3,4

N

1,47с

1,47с

1,47с

1,47с

1,47с

1,47с

 

Р2О5

1,09с

1,09с

1,09с

1,09с

1,09с

1,09с

 

К2О

0,87с

0,77с

0,68с

0,60а

0,60а

0,60а

5,1

N

1,32с

1,32с

1,32с

1,32с

1,32с

1,32с

 

Р2О5

0,98с

0,98с

0,98с

0,98с

0,98с

0,98с

 

К2О

0,87с

0,77с

0,68с

0,60с

0,60с

0,60с

6,8

N

1,19с

1,19с

1,19с

1,19с

1,19с

1,19с

 

Р2О5

0,87с

0,87с

0,87с

0,87с

0,87с

0,87с

 

К2О

0,87с

0,77с

0,68с

0,60а

0,60а

0,60а

 

N

2,18в

2,17в

2,17в

2,17в

2,17в

2,17в

8,5

Р2О5

1,64в

1,64в

1,64в

1,64в

1,64в

1,64в

 

К2О

1,82в

1,70в

1,59в

1,48в

1,38в

1,27в

 

N

2,18в

2,04в

2,02в

2,02в

2,02в

2,02в

10,2

Р2О5

1,52в

1,52в

1,52в

1,52в

1,52в

1,52в

 

К2О

1,82в

1,70в

1,59в

1,48в

1,38в

1,27в

 

N

2,18в

2,04в

1,92в

1,89в

1,89в

1,89в

11,8

Р2О5

1,41 в

1,41 в

1,41 в

1,41 в

1,41 в

1,41 в

 

К2О

1,82в

1,70в

1,59в

1,48в

1,38в

1,27в