22.1. Система удобрення у сівозмінах

магниевый скраб beletage

Полісся. Враховуючи, що ґрунти Полісся мають переважнолегкий гранулометричний склад, бідні на органічну речовину,кислі, містять малу кількість рухомих поживних речовин, при скла-данні системи удобрення головну увагу треба приділяти вапну-ванню та визначенню місця внесення вапна, рівня насиченнясівозміни органічними та мінеральними добривами, щоб отри-мати плановий урожай високої якості з найменшими затратамипраці і засобів виробництва, підвищити родючість ґрунтів і спри-яти охороні навколишнього середовища. Вапнякові матеріалирекомендують вносити під озиму пшеницю, картоплю, кукуруд-зу, багаторічні трави, перед заорюванням зеленої маси, корене-вих і пожнивних решток люпину. Щоб баланс гумусу у ґрунті бувбездефіцитним, насичення сівозміни органічними добривами маєстановити 15-18 т/га (табл. 46).

Органічні добрива вносять через 2-3 роки. Мінеральні доб-рива рекомендують застосовувати насамперед під льон-довгу-нець, зернові культури, картоплю, кормові культури. Для змен-шення втрат азоту азотні добрива вносять навесні з урахуваннямвластивостей ґрунтів. На Поліссі високоефективними є рядковеудобрення і підживлення. Ефективність мікроелементів значноюмірою залежить від вмісту їх рухомих форм у ґрунті, застосуван-ня вапнякових матеріалів і органічних добрив.

Орієнтовну систему удобрення культур 8-пільної сівозміни надерново-підзолистих ґрунтах Полісся наведено в табл. 46. Вап-но вносять під картоплю.

Таблиця 46

Орієнтовна система удобрення культур у сівозміні(А. П. Лісовал, В. М. Макаренко, С. М. Кравченко)

N

по-ля

Культура

Органіч-ні доб-рива,т/га

Мінеральні добрива, кг / га

під оранку

азотніпід куль-тивацію

для піджив-лення

N

Р2О5

К2О

N

Р2О5

К2О

1

Конюшина

 

 

 

 

 

 

60

60

2

Озима пшениця

25

-

45

45

 

50

 

 

3

Льон-довгунець

 

-

90

90

45

 

 

 

4

Озима пшеницяабо жито на зе-лений корм

 

40

90

90

 

50

 

 

5

Картопля

50

-

70

120

90

 

 

 

6

Ячмінь

 

-

45

45

45

 

 

 

7

Кукурудза на си-лос (1/2 поля) +кормові буряки(1/2 поля)

50

80

80120

120120

120

3030

 

 

8

Ячмінь з підсівомтрав

 

 

45

45

60

 

 

 

Лісостеп. У Лісостепу залягають ґрунти з нейтральною, кис-лою і слабколужною реакцією. Тому при складанні системи удоб-рення у сівозміні вирішують питання про необхідність хімічної ме-ліорації (вапнування чи гіпсування). Вапнякові матеріали вносятьпід конюшину, цукрові буряки, кукурудзу, пшеницю, гіпс — підцукрові буряки, кукурудзу, у паровому полі. Бездефіцитним балансгумусу може бути при насиченні сівозміни 13-14 т/ґа органічнихдобрив. У районах недостатнього зволоження ефективність міне-ральних добрив мала, особливо при використанні їх для піджив-лень. Орієнтовну систему удобрення у сівозміні на чорноземахтипових, вилугованих лісостепової зони наведено в табл. 47.

Вапнякові матеріали рекомендується вносити під першу пше-ницю. Органічні добрива вносять під цукрові буряки, озиму пше-ницю, кукурудзу.

Таблиця 47

Орієнтовна система удобрення у 10-пільній сівозміні

Лісостепу (А. П. Лісовал, В. М. Макаренко, С. М. Кравченко)

N

по-ля

Культура

Органічнідобрива,т/га

Мінеральні добрива, кг / га

Основне

Припо-сівне

Піджив-лення

N

Р2О5

К2О

N

Р2О5

К2О

N

Р2О5

К2О

1

Пар зайнятий

 

60

30

30

 

 

 

 

 

 

2

Озима пшениця

30

30

50

50

 

 

 

30

 

 

3

Цукрові буряки

 

150

160

170

10

15

10

 

 

 

4

Ярі зернові + ко-нюшина

 

 

 

 

10

10

10

 

 

 

5

Конюшина

 

 

 

 

 

 

 

 

30

45

6

Озима пшениця

 

 

80

80

 

 

 

60

 

 

7

Цукрові буряки

40

130

150

160

10

15

10

 

 

 

8

Кукурудза на зерно

40

80

80

80

 

10

 

 

 

 

9

Горох

 

 

40

40

 

 

 

 

 

 

10

Озима пшениця

 

30

80

80

 

 

 

60

 

 

11

Кукурудза на силос(1/2 поля)та соняшник(1/2 поля)

50

9060

8060

8060

 

10

 

 

 

 

Степ. Ефективність мінеральних, особливо органічних добрив,в умовах Степу залежить від запасу вологи в ґрунті. Застосуваннядобрив дає можливість рослині економніше використовувативоду на формування одиниці врожаю. Бездефіцитного балансугумусу досягають при внесенні 8-9 т/га органічних добрив на рік.Добре розкладений гній вносять у парове поле, під озиму пше-ницю, кукурудзу. Високоефективним є застосування концентро-ваних мінеральних добрив. Інтенсифікація сільськогосподарсько-го виробництва зумовила підвищення ефективності калійнихдобрив, незважаючи на значний вміст обмінного калію в чорно-земних і каштанових ґрунтах багатьох районів Степу. Гіпс вно-сять у парове поле або під кукурудзу.

Орієнтовну систему удобрення у 10-пільній сівозміні на чор-ноземах звичайних малогумусних наведено в табл. 48.

Таблиця 48Орієнтовна система удобрення у зоні Степу(А. П. Лісовал, В. М. Макаренко, С. М. Кравченко)

N

поля

Культура

Органічнідобрива,т/га

Мінеральні добрива, кг/га

Основне

Припосівне

Піджив-лення

N

Р?ОЙ

К2О

N

Р?ОЙ

К2О

N

1

Чорний пар

25

 

 

 

 

 

 

 

2

Озима пшениця

 

 

60

30

 

 

 

30

3

Кукурудза назерно

 

90

90

90

 

10

 

 

4

Кукурудза насилос

30

 

 

 

 

10

10

 

5

Озима пшениця

 

30

60

40

 

 

 

60

6

Ячмінь + еспарцет

 

40

40

40

 

 

 

 

7

Еспарцет

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Озима пшениця

 

30

60

40

 

 

 

60

9

Кукурудза назерно

30

60

60

60

 

10

 

 

10

Соняшник

 

30

60

30