22.1. Система удобрення у сівозмінах

Полісся. Враховуючи, що ґрунти Полісся мають переважнолегкий гранулометричний склад, бідні на органічну речовину,кислі, містять малу кількість рухомих поживних речовин, при скла-данні системи удобрення головну увагу треба приділяти вапну-ванню та визначенню місця внесення вапна, рівня насиченнясівозміни органічними та мінеральними добривами, щоб отри-мати плановий урожай високої якості з найменшими затратамипраці і засобів виробництва, підвищити родючість ґрунтів і спри-яти охороні навколишнього середовища. Вапнякові матеріалирекомендують вносити під озиму пшеницю, картоплю, кукуруд-зу, багаторічні трави, перед заорюванням зеленої маси, корене-вих і пожнивних решток люпину. Щоб баланс гумусу у ґрунті бувбездефіцитним, насичення сівозміни органічними добривами маєстановити 15-18 т/га (табл. 46).

Органічні добрива вносять через 2-3 роки. Мінеральні доб-рива рекомендують застосовувати насамперед під льон-довгу-нець, зернові культури, картоплю, кормові культури. Для змен-шення втрат азоту азотні добрива вносять навесні з урахуваннямвластивостей ґрунтів. На Поліссі високоефективними є рядковеудобрення і підживлення. Ефективність мікроелементів значноюмірою залежить від вмісту їх рухомих форм у ґрунті, застосуван-ня вапнякових матеріалів і органічних добрив.

Орієнтовну систему удобрення культур 8-пільної сівозміни надерново-підзолистих ґрунтах Полісся наведено в табл. 46. Вап-но вносять під картоплю.

Таблиця 46

Орієнтовна система удобрення культур у сівозміні(А. П. Лісовал, В. М. Макаренко, С. М. Кравченко)

N

по-ля

Культура

Органіч-ні доб-рива,т/га

Мінеральні добрива, кг / га

під оранку

азотніпід куль-тивацію

для піджив-лення

N

Р2О5

К2О

N

Р2О5

К2О

1

Конюшина

 

 

 

 

 

 

60

60

2

Озима пшениця

25

-