22.2. Удобрення овочевих культур

магниевый скраб beletage

Овочеві культури характеризуються коротким вегетаційнимперіодом, малорозвинутою кореневою системою, високою чут-ливістю до реакції ґрунту, концентрації ґрунтового розчину. Томукислі ґрунти вапнують, а слабко- і середньосолонцюваті — гіпсу-ють. Органічні добрива вносять насамперед під огірки, середньо-і пізньостиглі сорти капусти, цибулю. Фосфорно-калійні добривавносять під основний обробіток ґрунту, азотні — восени або на-весні з урахуванням властивостей ґрунту та умов його зволожен-ня. Овочеві культури добре реагують на припосівне внесеннядобрив, підживлення, застосування мікроелементів, особливопри вирощуванні розсади.

В умовах закритого ґрунту за допомогою добрив і інших фак-торів формують урожай певної величини і якості. Контрольованіумови вирощування овочевих культур вимагають знань складусубстратів і поживних розчинів, режиму освітлення і певної тем-ператури стосовно фазам росту і розвитку рослин, сортовихособливостей, їх складу. Сучасна вимірювальна і компютернатехніка дає можливість застосовувати фітомоніторинг і підвищу-вати продуктивність культур.