22.3. Удобрення плодових і ягідних культур

магниевый скраб beletage

У живленні плодових і ягідних культур розрізняють два періо-ди. Перший триває від початку вегетації до закінчення роступагонів у довжину і збирання врожаю. У другий період закла-дається основа майбутнього врожаю після закінчення росту па-гонів та збирання врожаю до пізньої осені.

Навесні плодові культури починають рости і розвиватися зарахунок запасів елементів живлення, накопичених у процесі жит-тєдіяльності за попередній рік. У цей період для рослин необхід-не посилене азотно-фосфорно-калійне живлення. Воно має за-безпечити інтенсивне цвітіння рослин, ріст кореневої системи,пагонів і плодів. У другу половину літа поживні речовини інтен-сивно використовуються на ріст плодів та закладання плодовихбруньок. Після збирання врожаю, коли інтенсивно розвиваютьсяплодові і ростові бруньки та відкладаються запасні поживні ре-човини, має бути посилене фосфорно-калійне живлення рослинпри пониженому азотному.

Вимоги плодових культур до добрив залежать від їх віку і про-дуктивності.

Для вирощування плодових культур застосовують передса-дівне удобрення, удобрення молодих насаджень і удобренняплодоносних насаджень. Для передсадивного внесення органічніі мінеральні добрива вносять під плантажну чи поглиблену пе-редсадивну оранку. Використовують сидерати (бобові, суміш бо-бових і злакових тощо). Фосфорно-калійні добрива вносять наоснові розрахункових методів встановлення доз добрив з ураху-ванням даних агрохімічних досліджень.

У рік садіння дерев добрива не вносять. На 2-3-й рік вно-сять N60. Органічні добрива вносять раз за 3-4 роки, а мінеральніщороку з урахуванням вмісту поживних речовин у ґрунті і станурослин (табл. 49, 50).

Для основних зон садівництва України в таблиці 50 наведенінорми азотних добрив для плодоносних садів.

Таблиця 49

Норми мінеральних добрив для садів з урожайністю200 ц/га при середньому забезпеченні рослин поживнимиречовинами, кг/га (П. Г. Копитко, 2001)

Зона, ґрунт та його утриманняв міжряддях

N

Р2О5

К2О

Дерново-підзолистий

180

60

120

Світло-сірий і сірий опідзолений

 

 

 

при паровому утриманні міжрядь

120

60

120

при залуженні міжрядь

150

90

150

Темно-сірий опідзолений, чорнозем

 

 

 

опідзолений і вилугований

 

 

 

при паровому утриманні міжрядь

 

 

 

незрошувані сади

120

60

120

зрошувані сади

150

90

150

при залуженні міжрядь

 

 

 

незрошувані сади

150

60

180

зрошувані сади

180

90

180

Чорнозем звичайний і південний

незрошувані садиТемно - каштановийнезрошувані сади

120120

6060

6045

Таблиця 50

Орієнтовні норми азотних добрив для плодоноснихнасаджень різної продуктивності, кг/га

Зона, ґрунт та його утриман-ня в міжряддях

Урожайність, ц/га

10-20

20-30

> 30

Полісся

Дерново-підзолистий і бурозем-но-підзолистий

паросидеральна системазалуження

60-90120-150

90-120150-180

120180

ЛісостепСвітло-сірий і сірий опідзоленийпарова системазалуження при зрошенні

60-90100-120

90-10090-110

110110

Темно-сірий опідзолений і чор-нозем (опідзолений, вилугуваний,типовий)

парова системазалуження при зрошенні

60-9090-110

90-100110-130

100130

Степ

Чорнозем звичайний і південнийпарова системазалуження при зрошенні

60-90100-120

90-100120-140

100140