22.5. Система удобрення в умовах зрошення

магниевый скраб beletage

Створення оптимальних умов зволоження ґрунтів і забезпечен-ня рослин водою є основною умовою високої ефективності доб-рив при зрошенні. Оптимальний режим зволоження підтримуютьу зоні розташування основної маси кореневої системи на рівні75-85% повної польової вологоємкості. Ці умови забезпечуютьоптимальні умови життєдіяльності рослин, максимальну оплатуодиниці добрива та зниження витрат води на одиницю врожаю.Застосування добрив знижує коефіцієнт витрат води озимоюпшеницею на 10-35%, кукурудзою — на 18-32, цукровими бу-ряками — на 8-30%. Порушення строків і технології поливів при-зводить до зниження ефективності зрошення і застосуваннядобрив.

Зрошення і застосування добрив за даними Інституту зро-шуваного землеробства дає можливість підвищити ефективністьдобрив у 1,5-3 рази порівняно з незрошуваними умовами.Приріст урожаю від застосування добрив становить, кг/га: озимоїпшениці — 20-35, кукурудзи (зерно) — 30-50, люцерни (сіно) —60-80. Порушення технології зрошення і неправильне застосу-вання добрив знижує якість зерна озимої пшениці і соняшнику,овочевих культур, ягід винограду, забруднює навколишнє сере-довище. Зрошення підвищує ефективність рядкового і дробноговнесення добрив, дає змогу спрямовано регулювати умови фор-мування врожаю високої якості за допомогою різних технологійзастосування засобів хімізації.

В умовах зрошення органічні добрива не тільки збільшуютьвміст поживних речовин у ґрунті, а й поліпшують його фізичні вла-стивості, посилюють мобілізацію поживних речовин, підвищують.продуктивність сівозмін. Внесення 30-40 т/га гною в умовах зрошен-ня зумовлює приріст урожаю зерна озимої пшениці на 7-8 ц/га,зерна кукурудзи — на 14-25, зеленої маси кукурудзи — на 110,коренеплодів кормових буряків на 122 ц/га. Недостатнє застосу-вання гною погіршує азотне живлення рослин. Тому для підвищен-ня ефективності гною його застосовують разом з азотними доб-ривами. Післядія гною недовготривала. Перепрілий гній вносятьпід цукрові буряки, кукурудзу, овочеві культури, картоплю.

Головну роль при формуванні врожаю і якості сільськогоспо-дарської продукції в умовах зрощення відіграє азот. З урахуван-ням великої рухомості нітратного азоту та швидкої трансформаціїрізних форм азоту значну його частину вносять роздрібнено.Аміачні, амонійні та амідні форми азотних добрив вносять восе-ни, інші — навесні.

Основну кількість фосфорних добрив вносять під основнийобробіток ґрунту. На фоні високої агротехніки при застосуванніазотно-фосфорних добрив ефективність калійних добривзбільшується,особливо на ґрунтах з низьким і середнім вмістомобмінного калію. При внесенні підвищених норм азоту і фосфо-ру обов'язково треба застосовувати калійні добрива. При вмістіу ґрунті обмінного калію понад 250 мг/кг ґрунту сільськогоспо-дарські культури на його внесення не реагують.

При зрошенні доцільно вносити добрива з поливною водою.Концентрація азоту у поливній воді до 0,5%, фосфору — 2%, ка-лію — 3%, а при використанні складного розчину — 1%.