22.6. План застосування добрив

магниевый скраб beletage

При складанні плану враховують культуру, попередник і йогоудобрення, рівень культури землеробства, величину плановоговрожаю, фонди мінеральних добрив, їх асортимент; нагромад-ження органічних добрив у господарстві, агрохімічну та фізико-хімічну характеристику ґрунтів, нові технології вирощування куль-тур, вимоги щодо охорони навколишнього середовища.Рекомендовані середні норми добрив коригують з урахуваннямвмісту поживних речовин у ґрунті конкретного поля, значення по-передника, його удобрення, насичення сівозміни органічними тамінеральними добривами, еродованості ґрунтів, наявності доб-рив тощо. Мінеральні добрива розподіляють між культурами зурахуванням фондів і форм добрив. У складеному плані застосу-вання добрив зазначають потреби у засобах хімічної меліорації,місце внесення органічних добрив, місце і дози різних мінераль-них добрив для основного, передпосівного внесення та дляпідживлення, способи і строки використання рослинами мікрое-лементів.

На еродованих ґрунтах найбільш ефективне поєднане засто-сування органічних та мінеральних добрив на фоні проведенняпротиерозійних заходів. Обов'язково треба вносити органічні тамінеральні добрива при освоєнні рекультивованих земель.

Комплексне використання засобів хімізації вимагає, щоб длякожного поля, крім плану застосування добрив, був складенийплан використання пестицидів. Це дає змогу підвищити ефек-тивність застосування добрив, знизити затрати на використаннязасобів хімізації, зменшити механічне навантаження на ґрунт. Крімагрохімічного обґрунтування, план застосування добрив повиненмати також економічне та екологічне обґрунтування.

В умовах недостатньої кількості органічних і мінеральних доб-рив план застосування добрив коригують. При цьому врахову-ють не тільки характеристику поля, а й біологічні особливостікультури, величину запланованого врожаю, можливості дотри-мання вимог технології, погодні умови.