22.7. Програмування врожаю

магниевый скраб beletage

Програмування врожаю — це науково обґрунтована системавирощування високих урожаїв доброї якості. Програмування про-водять на основі таких основних показників: 1) лімітуючого при-родного фактора (вологість, теплота, фотосинтетична активнарадіація, родючість ґрунту тощо); 2) потреби культури певногосорту в регульованому факторі (добрива, поливи); 3) величинизастосування регульованого фактора на основі природних фак-торів, які впливають на врожай і створюють оптимальні умови дляйого формування (меліорація, агротехніка). Отже, в процесі про-грамування враховують не лише природні фактори формуванняврожаю, а й реалізацію комплексу заходів, що забезпечують зап-ланований урожай. Важливими з цього комплексу заходів є на-громадження і використання вологи, хімічна меліорація, засто-сування добрив, високий рівень агротехніки, використаннявисокопродуктивних сортів, які сприяють отриманню продукціївисокої якості. При визначенні запланованого врожаю слід вра-хувати природні фактори і правильно оцінити можливість вико-ристання реальних ресурсів. Оскільки правильно керувати при-родними факторами (наприклад, погодою), особливо впосушливі періоди, неможливо, це зумовлює значне розход-ження між величинами запланованого і фактично отриманоговрожаїв.

Для складання програм комплексного застосування засобівхімізації (хімічної меліорації, добрив, засобів захисту і регуляторівросту рослин) потрібно, крім результатів агрохімічного досліджен-ня ґрунтів, ураховувати баланс гумусу та поживних речовин уґрунті, застосування інтенсивних технологій та комплексного аг-рохімічного обслуговування, зрошення, інтенсивність обробіткуґрунту і використання орних земель, можливості забрудненнянавколишнього середовища. План застосування добрив перед-бачає використання нормативу затрат на 1 т продукції із ураху-ванням наявної кількості поживних речовин у ґрунті, регламентузастосування азотних добрив, що спрямоване на зменшеннянакопичення нітратів в навколишньому середовищі і в продукціїрослинництва.

При достатньому забезпеченні господарств засобами хімізаціїі комплексному застосуванні меліорантів та добрив для кожноїсівозміни визначають, потребу в хімічній меліорації, необхіднукількість органічних і мінеральних добрив та мікроелементів.

Програмування урожаю, діагностика і управління факторамивирощування культур повинно бути єдиним, відповідати вимогамотримання оптимального урожаю доброї якості і збереженнюродючості ґрунту.

Контрольні запитання

Що таке система і план застосування добрив?

Відмінності систем застосування добрив в основних зонах України.

Як використовують добрива для удобрення овочевих, плодових іягідних культур?

23. ОРГАНІЗАЦІЯ І ЕКОНОМІКА ЗАСТОСУВАННЯ

ДОБРИВ