23.1. Організація агрохімічного забезпечення іобслуговування

магниевый скраб beletage

Агрохімічне забезпечення і обслуговування є складовою ча-стиною агрохімічного сервісу. Агрохімічний сервіс передбачаєнадання аграрним товаровиробникам виробничих послуг у сферіхімізації сільськогосподарського виробництва. Підприємствамиагрохімічного сервісу є такі, які надають виробничі послуги ви-робнику аграрного продукту, але вони не є власниками вироб-леного продукту. Агрохімічне забезпечення і обслуговуванняздійснюють підприємства різних форм власності: 1) державної(агрохімічна служба) — Державний технологічний центр охоро-ни родючості ґрунтів, державні обласні проектно-технологічніцентри охорони родючості ґрунтів і якості продукції, науково-дослідні, проектні і навчальні установи; 2) кооперативної — На-ціональна асоціація «Укрсільгоспхімія», ВАТ «Агрохімцентр», об-ласні і районні формування «Сільгоспхімія», різні об'єднання,пункти хімізації господарств, посередники.

Напрямки агрохімічного забезпечення такі: 1) проведенняагрохімічних досліджень, складання агрохімічних картограм, аг-рохімічних паспортів поля; 2) розробка системи і планів застосу-вання добрив, складання проектно-кошторисної документації напроведення вапнування і гіпсування, застосування добрив; 3) про-ведення комплексної діагностики; 4) визначення потреби у засо-бах хімізації; 5) державний і авторський контроль за проведен-ням хімічної меліорації, застосуванням добрив і пестицидів.Контроль за умовами зберігання, транспортування, застосуван-ням агрохімікатів з боку держави здійснює агрохімічна служба.Вона повинна контролювати якість сільськогосподарської про-дукції від початку її вирощування до споживання, видавати сер-тифікати на продукцію сільськогосподарського виробництва,виконувати арбітражні аналізи.