1.4. Суть ґрунтотворного процесу

магниевый скраб beletage

Ґрунт — це верхній шар земної кори невеликої потужності(за виразом В. І. Вернадського «благородна іржа землі»). Самев цьому поверхневому шарі літосфери відбуваються процеси,пов'язані з кругообігом речовин і потоками енергії.

Згідно з В. В. Докучаєвим, ґрунт — це самостійне природнетіло, що формується в результаті складного процесу взаємодіїп'яти факторів ґрунтоутворення: ґрунтотворних порід; рослиннихі тваринних організмів; клімату; рельєфу; віку країни. Утворенняґрунту та його розвиток відбуваються при поєднанні геологічно-го, біологічного та біогеохімічного кругообігу речовин. В. А. Ков-да називає геологічним кругообігом речовин усю сукупність про-цесів утворення земної кори, магматичних і осадових гірськихпорід та мінералів, формування її стратиграфічних горизонтів,кори звітрення і форм рельєфу, денудації, водного, твердого тахімічного стоку, седиментації й акумуляції речовин, принесенихназемними і підземними водами та еоловим шляхом. Біологіч-ний кругообіг включає суму циклічних процесів, обміну речовинта енергії між ґрунтом і сукупністю рослинних і твариннихорганізмів. Біологічні й абіотичні процеси трансформації і пере-сування речовин у ґрунтах пов'язані в єдиний біогеохімічний кру-гообіг. Він є системою узгоджених у просторі і часі потоків ре-човин, що утворюються або за участю живих організмів, або внеживих фазах ґрунту. Є дві важливі особливості біологічного табіогеохімічного кругообігів речовин. Перша — це вибіркове по-глинання організмами необхідних елементів з навколишньогосередовища, друга — циклічність, пов'язана з ритмічністю над-ходження на поверхню Землі сонячної радіації, що зумовлюєцикли розвитку рослинних і тваринних організмів.

Ґрунтотворний процес належить до категорії біофізико-хімічних процесів. За визначенням О. А. Роде, ґрунтотворнимпроцесом називається закономірне поєднання явищ перетво-рення і пересування речовин та енергії у ґрунтовій товщі.

Ґрунтоутворення починається з часу поселення живих орга-нізмів на скальних породах або на продуктах їх вивітрювання.Чинниками ґрунтоутворення є живі організми та продукти їхньоїжиттєдіяльності, кисень повітря та вугільна кислота.

Найважливішими складовими ґрунтотворного процесу є:

нагромадження на поверхні, а також у верхній частині ґрунто-вого профілю органічних залишків та поступова трансформація їх;

нагромадження (акумуляція) у верхній частині ґрунту біо-фільних елементів і насамперед елементів живлення;

перетворення мінералів ґрунтотворної породи, з якої ут-ворюється мінеральна частина ґрунту;

взаємодія мінеральних та органічних речовин з утворен-ням складної системи органо-мінеральних сполук;

пересування продуктів ґрунтоутворення з низхідним токомвологи в ґрунтовому профілі.

Мінеральні, органічні та органо-мінеральні речовини, що ут-ворюються в процесі ґрунтоутворення, характеризуються різноюрухомістю. Вона залежить від розчинності речовин і типу водно-го режиму для певної кліматичної зони. Мінімальна рухомістьпродуктів ґрунтоутворення приводить до формування профілюґрунту з гумусово-акумулятивним типом розподілу речовин. Якщорухомість продуктів ґрунтоутворення добре виражена, то фор-мування ґрунтового профілю відбувається за елювіально-ілюві-альним типом розподілу речовин.

Прояв зазначених вище складових ґрунтотворного процесуна різних етапах виникнення і розвитку ґрунту має свої особли-вості, що дає змогу говорити про кілька стадій ґрунтотворногопроцесу. Генезис (походження) будь-якого ґрунту складається зтрьох послідовних стадій.

Початок ґрунтоутворення, який інколи називають первин-ним ґрунтотворним процесом.

Стадія розвитку ґрунту, за якої субстрат материнської по-роди послідовно набуває характерних ознак ґрунту: формують-ся добре виражений профіль ґрунту, своєрідні фізико-хімічні таводно-фізичні властивості. Відсутність рівноваги з факторамиґрунтоутворення на цій стадії є причиною розвитку ґрунтотвор-ного процесу.

3. Стадія сформованого (зрілого) ґрунту, за якої переважаютьциклічно обернені процеси. Ґрунтоутворення за незмінних при-родних умов вступає у фазу рівноваги з факторами середовища.

Важливе значення у зміні ґрунтів та умов ґрунтоутворення маєгосподарська діяльність людини, яка виділяється як особливийфактор ґрунтоутворення. Різноманітність властивостей порід,рослинності, клімату, рельєфу, а також особливості використан-ня ґрунтів у сільськогосподарському виробництві визначаютьшвидкість та якісний напрям розвитку ґрунтотворного процесу.