23.1.1. Державний технологічний центр охорониродючості ґрунтів

магниевый скраб beletage

Державний технологічний центр охорони родючості ґрунтівоб'єднує державні обласні проектно-технологічні центри охорониродючості ґрунтів і якості продукції Автономної Республіки Кримта областей. Разом з науково-дослідними і проектними установа-ми, агрохімічними лабораторіями здійснює наукове забезпеченнятоваровиробника. Основним завданням Державного технологіч-ного центру охорони родючості ґрунтів є: 1) проведення державно-го моніторингу ґрунтів та агрохімічної паспортизації земель; 2) роз-роблення заходів збереження, підвищення родючості та охоронаґрунтів; 3) визначення якості продукції рослинництва, кормів і си-ровини; 4) розроблення рекомендацій застосування засобів хі-мізації; 5) визначення забруднення сільськогосподарських угідьрадіонуклідами, залишковими кількостями пестицидів, важкимиметалами, токсичними речовинами; 6) визначення потреби това-ровиробника у засобах хімізації; 7) здійснення наукового забез-печення товаровиробника; 8) наукове керівництво і науково-ме-тодичне забезпечення робіт державних обласних технологічнихцентрів охорони родючості ґрунтів і якості продукції. Державнийтехнологічний центр охорони родючості ґрунтів здійснює науковезабезпечення товаровиробника і здійснює державний контроль зазастосуванням засобів хімізації на землях України комерційнимита іншими підприємствами та організаціями.

Наукове забезпечення передбачає вивчення стану ґрунтів,проведення агрохімічного моніторингу, паспортизацію земель,вивчення складу продукції рослинництва і кормів, визначення ба-лансу поживних речовин і ефективності застосування засобівхімізації (хімічні меліоранти, добрива, пестициди і біологічно ак-тивні речовини), складання системи і планів застосування добрив,розробку рекомендацій використання засобів хімізації. Державнийтехнологічний центр охорони родючості ґрунтів функціонує на базідержавної власності, здійснює свою діяльність за єдиним внутрі-шньогосподарським планом. Держава встановлює завдання напроведення моніторингу ґрунтів, паспортизацію земель.

Агрохімічні лабораторії центрів проводять ґрунтову і рослин-ну діагностику для визначення запасу поживних речовин уґрунті і необхідності внесення добрив, обґрунтування сумісногозастосування добрив і пестицидів. Вони проводять моніторингґрунтів, аналізують ефективність застосування засобів хімізації,впроваджують у виробництво нові елементи технологій вирощу-вання культур, збереження і підвищення родючості ґрунтів.

Контроль за умовами зберігання, транспортування, застосу-вання засобів хімізації з боку держави повинна здійснювати аг-рохімічна служба. Агрохімічна служба повинна контролюватиякість сільськогосподарської продукції від вирощування до спо-живання, видавати сертифікати на продукцію сільськогоспо-дарського виробництва, виконувати арбітражні аналізи.