23.1.2. Державний обласний проектно-технологічнийцентр охорони родючості ґрунтів і якості продукції

магниевый скраб beletage

Агрохімічна служба на всіх землях сільськогосподарськогопризначення здійснює аналітичний контроль за агрохімічним,фізико-хімічним і екологічним станом ґрунтів, їх родючістю, про-водить моніторинг сільськогосподарських угідь, визначає якістьпродукції рослинництва і тваринництва, проводить ґрунтову і рос-линну діагностику, розробляє напрямки застосування хімічноїпродукції, здійснює державний нагляд за використанням засобівхімізації на території України. Державні обласні проектно-техно-логічні центри охорони родючості ґрунтів і якості продукції дослід-жують орні землі, луки, пасовища, багаторічні насадження, кор-ми, продукцію сільськогосподарського виробництва, добрива таінші засоби хімізації. На основі результатів агрохімічних дослід-жень, використання економіко-математичних моделей вони роз-робляють і впроваджують у виробництво стосовно до ґрунтово-кліматичних, екологічних і економічних умов науково-обґрунтованірекомендації застосування засобів хімізації, використання новихтехнологій вирощування сільськогосподарських культур і підви-щення родючості ґрунтів, охороні довкілля, оптимізації організаціїпраці. Державні обласні проектно-технологічні центри охорониродючості ґрунтів і якості продукції та агрохімічні лабораторії гос-подарств, наукових та навчальних установ здатні оцінювати якістьпродукції рослинництва. Крім визначення макро- і мікроелементіву продукції рослинництва вони визначають вміст білка, сирогопротеїну, клейковини, нітратів, каротину, клітковини, жиру, са-харів, жирних кислот та інші показники. Ці показники дають змо-гу визначити якість кормів, продуктів споживання. Результати аг-рохімічних аналізів основної і побічної продукції рослинництва ви-користовують для визначення виносу та балансу поживнихречовин, встановлення коефіцієнтів використання їх з ґрунту ідобрив. Агрохімічні лабораторії господарств, районів і обласнідержавні проектно-технологічні центри охорони родючості ґрунтіві якості продукції повинні проводити діагностику вмісту поживнихречовин, шкідливих домішок у ґрунті і рослинах, що дає мож-ливість значною мірою регулювати умови живлення і формуван-ня врожаю певної якості, економно використовувати добрива.