23.1.5. Моніторинг ґрунтів

магниевый скраб beletage

Державний технологічний центр охорони родючості ґрунтівздійснює науково-методичне та організаційне забезпечення ве-дення державного моніторингу земель сільськогосподарськогопризначення з метою виявлення і узагальнення тенденцій та ха-рактеру змін показників родючості ґрунтів, їх забруднення залиш-ковими кількостями пестицидів, добрив, важкими металами,радіонуклідами Моніторинг земель передбачає систему спосте-режень за угіддями, дослідження їх стану, прогнозування змінивеличини показників, які характеризують стан ґрунту і склад про-дукції, вироблення раціональних управлінських рішень.

Результати агрохімічних досліджень і моніторингу ґрунтіввикористовують під час складання картограм і паспорта поля,коригування рекомендованих норм внесення добрив за до-помогою поправочних коефіцієнтів на агрохімічні властивості,складання системи і плану застосування добрив та проектно-кошторисної документації на вапнування кислих і гіпсування со-лонцюватих ґрунтів, визначення асортименту добрив, встанов-лення потреби у засобах хімізації на господарський рік іперспективу, планування виробництва добрив і інших засобівхімізації, розподілу ресурсів, визначення полів, земельних діля-нок, що потребують комплексного агрохімічного окультурення;визначення площ для вирощування чистої продукції, якісної оцін-ки землі і визначення екологічного стану, паспортизації полів іокремих ділянок, прогнозування зміни величини агрохімічнихпоказників родючості ґрунту та його забруднення, агрохімічноїта еколого-агрохімічної, економічної оцінки поля і застосуваннязасобів хімізації.