23.1.8. Контроль якості засобів хімізації

магниевый скраб beletage

Контроль за якістю мінеральних добрив, хімічних меліорантіві пестицидів проводять з метою встановлення відповідності їхстандартам і технічним вимогам. Державні обласні проектно-тех-нологічні центри охорони родючості ґрунтів і якості продукціїаналізують мінеральні і місцеві добрива (гній, компости, сапро-пель), матеріали для вапнування, гіпсування, пестициди, визна-чають відповідність їх стандартам і технічним вимогам. Під часвизначення якості мінеральних добрив насамперед визначаютьвологу, гранулометричний склад, тонину помелу, злежування,вміст поживних речовин, забруднення.

При транспортуванні добрив у вагонах звертають увагу на їхзабруднення, правильність оформлення супроводжуваних доку-ментів. У разі встановлення відхилень показників якості та умовтранспортування від стандарту чи технічних умов (злежування,вологість, вміст поживних елементів, гранулометричний склад)складають акт про нестандартність добрива і визначення вміступоживних речовин не проводять. Добрива, які за візуальнимипоказниками відповідають вимогам стандарту, направляють улабораторії для аналізів стандартними або загальноприйнятимиметодами.

Під час контролю якості добрив у період транспортуванняувагу звертають на вигляд і стан транспортного засобу та на-явність укриття, дотримання вимог техніки безпеки перевезень.На території баз і складів визначають умови праці робітників, станскладів і побутових приміщень, транспортних засобів, наявністьу робітників спецобладнання та індивідуальних засобів захисту.Державні обласні проектно-технологічні центри охорони родю-чості ґрунтів і якості продукції перевіряють склади і умови збе-рігання добрив і пестицидів, місця утилізації тари, дотриманнярегламенту використання пестицидів.

Основним завданням державних підприємств агрохімічноїслужби є розробка рекомендацій використання сільськогоспо-дарських угідь і засобів хімізації на основі результатів науковихдосліджень, проведення державного контролю за застосуваннядобрив і інших засобів хімізації.