23.1.9. Агрохімічне обслуговування

магниевый скраб beletage

Концепція розвитку агрохімічного обслуговування ґрун-тується на зацікавленості держави у підвищенні продуктивностіземлеробства і тваринництва, задоволенні потреб населенняв продуктах споживання, а промисловості в сировині, створеннірозгалуженої мережі підприємств, вільному виборі виконавців,які надійно і ефективно використовують землю і засоби хімізації.Контроль за наслідками їх екологічної та економічної діяльностіздійснюється державою.

Агрохімічне обслуговування передбачає виконання робіт по-в'язаних з застосуванням засобів хімізації, створення матеріаль-но-технічної бази (склади, машини і механізми), добуванням івиробництвом місцевих добрив, впровадження в практику досяг-нень науки і передового досвіду з питань збереження і підвищен-ням родючості земель.

Науково-обґрунтована система ведення господарства спря-мована на створення оптимальних умов вирощування культур,підвищення родючості ґрунту. Підвищення потенціальних можли-востей землі неможливе без значних затрат праці. Продук-тивність землі залежить від технологічних (добрива та інші засо-би хімізації), технічних і організаційних засобів виробництва,

До агрохімічного обслуговування належить комплекс заходіві послуг, які забезпечують сільськогосподарських товаровироб-ників добривами, пестицидами, меліорантами, технікою і техно-логіями для їх застосування. До агрохімічних робіт відносять на-укові, розвідувальні, проектні, лабораторні роботи, застосуваннядобрив, пестицидів, меліорантів, спрямованих на підвищенняродючості ґрунтів, урожайності сільськогосподарських культур іполіпшення якості продукції рослинництва.