23.1.10. Формування «Сільгоспхімія»

магниевый скраб beletage

Рівень застосування місцевих і мінеральних добрив, виробниц-тво товарної продукції визначає виробничу діяльність формувань«Сільгоспхімія». Агрохімічне обслуговування товаровиробниказдійснюють районні формування «Сільгоспхімія». Виробничоюбазою їх є склади для зберігання мінеральних добрив і пести-цидів, машини і механізми для транспортування, навантаженняі розвантаження добрив, підготовки до внесення, змішування івнесення. Підрозділи «Сільгоспхімія» задовольняють потребутоваровиробника сільськогосподарської продукції у засобаххімізації. їх виробнича база дає змогу добувати торф і сапропель,виробляти та вносити гній і компости, вапнякові матеріали, гіпс,пестициди.

Діяльність комерційних структур неможлива без об'єднанняі координації з підприємствами виробниками засобів хімізації.Базовою виробничою основою об'єднань «Сільгоспхімія» є ра-йонні формування. Завданням сервісного обслуговування гос-подарств на рівні району є: 1) вивчення попиту на засоби хімі-зації, машини і механізми для їх підготовки до винесення івнесення, їх рекламування; 2) організація задоволення попитугосподарств на засоби хімізації і техніки у встановлені строки;3) надання виробничих послуг з використання засобів хімізації увизначених обсягах і строках; 4) надання виробничих послугтехнічного обслуговування техніки і навчання обслуговуючогоперсоналу; 5)організація сервісного обслуговування.

Обслуговування передбачає завезення засобів хімізації то-варовиробнику, зберігання і їх внесення, забезпечення йогомашинами і агрегатами, їх обслуговування. Сфера сервісногообслуговування значно розширюється за рахунок робіт з добу-вання і заготівлі сапропелю, торфу, виробництва органічнихдобрив, розробки вапняків і гіпсовмісних матеріалів, застосуван-ня біологічно активних речовин.

Агрохімічне обслуговування господарств району здійснюютьрайонні формування «Сільгоспхімія». До їхньої виробничої базиналежать склади для зберігання добрив, пестицидів, консер-вантів, кормових добавок, комплекс машин для підготовки тавнесення добрив і пестицидів, транспортні засоби, майстерні.

Забезпечення господарств рекомендаціями, добривами, пе-стицидами, їх застосування здійснюється також різними фірма-ми, товариствами та організаціями. Проте вони, як правило, невиконують основних завдань і функцій державної агрохімічноїслужби.

Основні функції державних підприємств агрохімічного сервісуполягають у здійсненні аналітичного контролю за агрохімічним,екологічним і фізико-хімічним станом ґрунтів, їх родючістю, про-веденні ґрунтового моніторингу сільськогосподарських угідь,паспортизації земель, визначенні складу кормів і засобівхімізації, складанні рекомендацій використання сільськогоспо-дарських угідь і засобів хімізації, визначенні потреби у засобаххімізації, проведенні арбітражних аналізів державного контролюза застосуванням засобів хімізації.

Державні обласні проектно-технологічні центри охорони ро-дючості ґрунтів на основі результатів агрохімічних дослідженьземель і розробок науково-дослідних і проектних установ вида-ють рекомендації застосування засобів хімізації, здійснюютьдержавний контроль за їх ефективним використанням.

Результатами роботи державних обласних проектно-техно-логічних центрів охорони родючості ґрунтів і якості продукції і на-уково-дослідних установ є наукове забезпечення сервісного об-слуговування виробника сільськогосподарської продукції тасировини. Організації агрохімічного обслуговування («Укрсільгосп-хімія», «Агрохімцентр», пункти хімізації господарств, обласні ірайонні формування «Сільгоспхімія», посередники) здійснюютьзабезпечення господарств засобами хімізації, виконують робо-ти, пов'язані з їх використанням.