23.1.11. Пункти хімізації

магниевый скраб beletage

Пункт хімізації господарства створюється для агрохімічного за-безпечення і обслуговування, підвищення родючості ґрунтів, за-стосування добрив і пестицидів з урахуванням охорони довкілля.Пункти хімізації господарств мають склади для зберігання твердихі рідких добрив, пестицидів, місткості для виготовлення розчинів,машини і механізми для змішування, транспортування і внесен-ня добрив, ваги, накриття для техніки, агрохімічну лабораторію,побутові приміщення. На пунктах хімізації застосовують переваж-но прямоточну технологію внесення добрив, пестицидів. У нихповинні бути створені умови для використання великогабаритноїтехніки для транспортування, розвантаження, навантаження,просіювання і змішування добрив, протруювання насіння. В умо-вах конкретного господарства достатня кількість тракторів, машині механізмів дає змогу у кращі агротехнічні строки застосовуватидобрива, пестициди при основному удобренні, припосівному,підживленні, що сприяє вирощуванню культур за новими техно-логіями з мінімальними затратами засобів хімізації. Машини імеханізми для розтаровування, подрібнення і змішування добривдозволяють для кожної культури виготовляти змішані добрива іззаданими співвідношеннями і вмістом поживних речовин. Вузолдля приготування розчинів дає змогу використовувати міне-ральні добрива, які через погані фізичні властивості не можнавнести розкидачами добрив.

Пункт хімізації господарства виконує весь обсяг робіт, по-в'язаних з використанням добрив, пестицидів, виробництвоморганічних добрив, агрохімічним дослідженням ґрунтів, оброб-кою посівного матеріалу, оцінкою якості продукції, аналізом ефек-тивності застосування засобів хімізації, впровадження нових тех-нологій вирощування культур. Досвід роботи пунктів хімізаціїгосподарств свідчить про те, що їх створення сприяє підвищен-ню оплати одиниці добрива продукцією та продуктивності праці,економічному й екологічному обґрунтуванню застосування пес-тицидів, отриманню біологічно повноцінної продукції, освоєннюсучасних технологій.

Дотримання технології зберігання і застосування засобівхімізації сприяє високій продуктивності праці, дотриманню ви-мог своєчасного застосування добрив і пестицидів, підвищеннюродючості ґрунтів, збереженню довкілля. Агрохімічні лабораторіїпри пунктах хімізації мають виконувати прості аналізи, проводи-ти рослинну і ґрунтову діагностику. Разом з державними облас-ними проектно-технологічними центрами охорони родючостіґрунтів і якості продукції ПХ приймають участь у проведенні аг-рохімічних досліджень земель господарства, встановлюють нор-ми добрив і пестицидів для конкретного поля і культури з ураху-ванням погодних умов, стану росту і розвитку рослин та іншихфакторів. Вони здійснюють контроль за дотриманням технологіївикористання засобів хімізації, проводять вивчення ефективностіелементів технології вирощування культур, вивчають можливістьзастосовування у конкретних умовах досягнень науки і передо-вого досвіду, дають агрохімічну, екологічну й економічну оцінкуефективності застосування засобів хімізації, нових сортів ігібридів, агротехнічних прийомів обробітку ґрунту і вирощуваннякультур, заходів збереження і підвищення родючості ґрунтів, до-помагають фермерським та іншим господарствам проводитироботи із сертифікації сільськогосподарської продукції.

Агрохімічні лабораторії ПХ визначають якість сільськогоспо-дарської продукції, кормів у період їх заготівлі та підготовки довикористання, потребу господарства у добривах, пестицидах таінших засобах хімізації. Використовуючи дані агрохімічних дос-ліджень, встановлюють інтенсивність кругообігу елементів жив-лення в землеробстві, напрямки й інтенсивність деградаційнихпроцесів, наслідки негативних явищ локального і глобального заб-руднення важкими металами, токсичними речовинами, радіонук-лідами, розробляють нові елементи технологій збереження іпідвищення родючості ґрунтів, створюють нові типи агроланд-шафтів за рахунок використання засобів хімізації, досягнень на-уки і практики, які здатні підвищити продуктивність сільськогос-подарського виробництва з метою забезпечення населенняякісною продукцією, а промисловість сировиною.

Пункт хімізації є значною мірою місцем забруднення довкіл-ля. Забруднення відбувається за рахунок звітрювання добрив іпестицидів, втрат у процесі їх транспортування, змішування,обробки насіння, змиву пилу і просочування в нижні горизонтиґрунту.

В місцях роботи із засобами хімізації мають бути створені умо-ви для безпечної праці, які відповідають чинному законодавствупро працю, а також інструкціям і правилам техніки безпеки, сані-тарним правилам зберігання, транспортування і застосуваннядобрив та пестицидів. Необґрунтоване застосування засобівхімізації призводить до забруднення ними ґрунтів, води, про-дуктів сільськогосподарського виробництва. Рівень забрудненняґрунтів залежить від складу, кількості і технології застосуваннядобрив та пестицидів, надходження їх з рослинними рештками,поверхневими стоками. Нагромадження залишкових кількостейзасобів хімізації у ґрунті і шляхи їх міграції залежать від багатьохфакторів (властивостей добрив, пестицидів і ґрунту), а також відагротехнічних заходів.