23.2. Економіка застосування добрив

магниевый скраб beletage

Ефективність застосування добрив визначають за данимианалізу фактичної окупності (оплати) використання їх.

Аналіз економічної ефективності застосування добрив прово-дять по роках і в середньому за кілька років з урахуванням фак-тичної і нормативної оплати добрив урожаєм. Фактичну еконо-мічну ефективність добрив визначають для кожної культури,оцінюючи приріст врожаю за поточними цінами. Це дає змогувиявити доцільність вкладень в отриманий від добрив приріст.

Найпростішим способом визначення ефективності добрив єпорівняння затрат поживних речовин добрив на приріст одиниціврожаю з нормативною оплатою. Менша від нормативної опла-та приросту врожаю свідчить про низьку економічну ефективністьзастосування добрив і вимагає перегляду системи і технологіїзастосування добрив, підвищення культури землеробства.

Приріст урожайності (Уп) від добрив (У) обчислюють за фор-мулою

  • Уп = У Д,

де У — урожайність культури, ц/га;

Д — урожайність за рахунок добрив.

Визначають агрохімічну, економічну і екологічну ефективністьзастосування добрив. Агрохімічна ефективність показує, якийприріст одиниці урожаю отриманий від застосування одиницідобрива і його відповідність нормативним затратам. Менший віднормативної оплати приріст врожаю свідчить про низьку агро-хімічну ефективність застосування добрив і вимагає переглядусистеми і технології застосування добрив, підвищення культуриземлеробства. Агрохімічна ефективність не враховує затрат назастосування добрив і вартість робіт.

Фактичну економічну ефективність добрив визначають длякожної культури, оцінюючі затрати і приріст врожаю за існуючимицінами. Це дає змогу встановити доцільність затрат ресурсів наотримання приросту від застосування добрив.

Частку в урожайності за рахунок добрив розраховують заформулою

  • Д=Уп / (Уд 100),

де Уп і Уд — відповідно приріст і врожайність у дослідах з добри-вами, ц/га.

Зменшення надходження у сільськогосподарське виробницт-во агроресурсів приводить до зниження врожайності і посилен-ня деградаційних процесів.

Екологічна функція агрохімії полягає у посиленні оптималь-ного колообігу біогенних елементів у землеробстві з активним їхбалансом в агроекосистемі, у покращанні фізико — хімічних, аг-рохімічних і біологічних властивостей ґрунту, оптимізації умовживлення, зниженні негативних наслідків локального і глобаль-ного забруднення, створенні нових аграрних типів ландшафтів,покращанні хімічного складу продукції.

Контрольні запитання

Які завдання державного проектно-технологічного центру охоро-ни родючості ґрунтів і якості продукції?

Агрохімічний паспорта поля.

Який зміст проектно-кошторисної документації на вапнуванняґрунтів?

Як здійснюється контроль за якістю застосування добрив?

Пункт хімізації господарства.

В чому різниця між агрохімічним забезпеченням і обслуговуван-ням?

Як визначають агрохімічну, економічну і екологічну ефективністьзастосування добрив?