25. БУР'ЯНИ І ЗАХОДИ БОРОТЬБИ З НИМИ.ШКОДА ВІД БУР'ЯНІВ

магниевый скраб beletage

Бур'яни — це рослини, які засмічують сільськогосподарськіугіддя, завдають шкоди сільськогосподарським культурам, зни-жуючи їх урожай та погіршуючи якість. Рослини, що належатьдо культурних видів, але їх не вирощують на даному полі, відно-сять до засмічувачів.

Дикоросла флора України нараховує понад 3500 видів, з нихблизько 700 видів зустрічаються як бур'яни. Вони засмічуютьозимі, ярі, просапні, однорічні й різні багаторічні культури, сади,городи, виноградники, луки, пасовища тощо. Деякі види бур'я-нів у великій кількості поширені у смугах відчуження залізниць ішосейних шляхів, на межах, польових станах, токах, пустирях,вигонах, поблизу жител.

На засмічених посівах сільськогосподарських культур урожайзменшується на 25-30 і більше процентів. Це пояснюється тим,що бур'яни погіршують умови життя культурних рослин, а деякіїх види є паразитами. Зокрема, негативний вплив бур'янів навеличину врожаю полягає в тому, що вони знижують родючістьґрунту, використовуючи воду та елементи живлення. Так, бур-кун жовтий в 1,5, а пирій повзучий у 2,5 раза більше використо-вують води з ґрунту, ніж озима пшениця, а лобода звичайна —у 2 рази більше, ніж ячмінь та кукурудза. Осот рожевий вино-сить з ґрунту азоту й фосфору в 1,5, а калію — в 4 рази більше,ніж колосові зернові культури. Зумовлюється це тим, щобільшість бур'янів мають добре розвинену кореневу систему,що глибоко проникає в ґрунт. Наприклад, корені осоту рожевогоу перший рік життя можуть досягти глибини 3,5 м, у другий —5,8, у третій — понад 7 м. Корені буркуну іноді проникають уґрунт на глибину до 6 м.

Інтенсивний розвиток вегетативних органів бур'янів, що ви-переджають у рості культурні рослини, призводить до затінен-ня останніх. Це спричинює зниження інтенсивності фотосинте-зу, ослаблення стебел внаслідок етіоляції та вилягання посівів, узв'язку з чим значно зменшується якість продукції та збільшу-ються втрати під час збирання полеглих хлібів. Поряд з цим за-тінення рослин призводить до зниження температури поверхніґрунту на 2-4°С, що негативно впливає на активність мікроор-ганізмів у ґрунті, призводить до погіршення умов живлення таподовження вегетації рослин. Особливо терплять на першихетапах росту рослини, що повільно розвиваються — льон, куку-рудза, картопля, цукрові буряки та ін.

Зміна інтенсивності фотосинтезу та погіршення умов коре-невого живлення рослин призводять до зниження якості вро-жаю, наприклад до зменшення вмісту протеїну у зерні пшениціна 1-2%, Наявність насіння бур'янів у продукції помітно знижуєїї харчові та смакові якості. Так, наявність у борошні незначноїкількості розмеленого насіння таких бур'янів, як куколю, пажит-ниці п'янкої, блекоти, гірчаку рожевого, перетворює його напродукт, непридатний для вживання людиною і тваринами внас-лідок вмісту шкідливих сполук. Домішки полину гіркого надаютьзерну, крупі і борошну гіркого смаку. Жовтець їдкий, хвощ польо-вий, гірчак рожевий та інші отруйні рослини знижують якість сіна,продуктивність пасовищ і можуть спричинити отруєння тварин.

Засміченість посівів утруднює збирання врожаю, збільшуєвитрати пального, зумовлює поломку збиральної техніки. Доміш-ки зелених часточок бур'янів у зерні підвищують його вологість,утруднюють очищення, внаслідок чого зростають витрати, зни-жується продуктивність праці. Крім того, вартість обробітку ґрун-ту збільшується за рахунок проведення додаткових заходів тапідвищення опору ґрунту знаряддям обробітку. Встановлено, щона оранку 1 га дуже засміченого ґрунту витрачається близько 30 лпального, а на оранку малозасміченого — лише 15-18 л.

Бур'яни, крім шкідливого впливу на величину та якість уро-жаю, є джерелом розмноження багатьох хвороб та шкідниківсільськогосподарських культур. Так, берізка польова сприяє роз-множенню лугового метелика та озимої совки, які відкладаютьяйця на її листках, пирій повзучий — передавач іржі, вівсюг —сажки вівса, паслін гіркий — раку картоплі тощо. Полин гіркийта амброзія полинолиста навіть у незначних кількостях можутьзумовити алергічні захворювання у людей.

В умовах інтенсивного землеробства особливо гостро стоїтьпитання захисту посівів від бур'янів, оскільки заходи інтенсифікаціїзводяться до мінімуму і не дають запрограмованих результатів.