25.3. Заходи боротьби з бур'янами

Засмічення ґрунту та посівів насінням бур'янів відбуваєтьсяпереважно при внесенні неправильно заготовлених органічнихдобрив, використанні для сівби некондиційного насіння, внаслі-док порушень технологій у системах обробітку ґрунту тощо.

Для розробки та успішного застосування науково обґрунто-ваних комплексних заходів боротьби з бур'янами треба щорічнопроводити облік засміченості сільськогосподарських угідь. Зайого показниками складають карту засміченості полів, де крім

Таблиця 64

Оцінка засміченості посівів, бали

Наявність бур'янів

Бал

Засміченість

Поодинокі бур'яни

1

невелика

Наявність бур'янів залежно від кількос-ті культурних рослин не більше 25%

2

середня

25-50%

3

велика

більше як 50%

4

дуже велика

ступеня засміченості зазначають його характер та переважаючівиди й групи бур'янів. На виробництві здебільшого використо-вують найпростіший окомірний метод обліку видового складувегетуючих бур'янів та ступінь засміченості посівів за бальноюсистемою, розробленою О. І. Мальцевим (табл. 64).

Обстеження кожного поля сівозміни здійснюють по його діа-гоналі у певний для кожної культури час. Облікові ділянки розм-іщують на певній відстані одна від одної. Тип забур'яненості кож-ного поля або його частини визначають при поєднанні різних групбур'янів або за переважаючою групою: малорічні, кореневищні,коренепаросткові або змішані. Крім окомірного методу облікузасміченості посівів, існують кількісний та кількісно-ваговий ме-тоди. Останній найточніший, проте трохи громіздкий, і тому біль-ше застосовується з науковою метою.

Одержані результати наносять на карту полів сівозміни чиокремих земельних ділянок, позначаючи умовними знаками даніпро забур'яненість посівів по полях різними біологічними група-ми бур'янів. Карти забур'яненості посівів використовують длярозробки комплексу заходів боротьби з бур'янами.

Облік засміченості ґрунту насінням бур'янів. Для визначен-ня засміченості ґрунту насінням бур'янів відбирають ґрунтові про-би з певної глибини бурами Шевелєва або Калентьєва в 8-10місцях поля. Ґрунтові зразки з відповідних глибин відмивають наситах з отворами 0,25 мм. Насіння бур'янів та органічні частинизалишаються на ситі, а мінеральні проходять через нього. Зали-шок на ситі просушують і з нього вибирають насіння, перерахову-ючи його загальну кількість та по видах на 1 га. Вважають, коли впосівному шарі менше 10 млн шт. насінин бур'янів, засміченістьґрунту слабка, при 10-50 — середня і понад 50 млн — сильна.

Цим методом не можна врахувати насіння, дрібніше 0,25 мм.Це — насіння вовчка соняшникового та гіллястого, а також су-шениці болотної, гулявника весняного. Для їх відокремлення і на-самперед для обліку вовчків використовують важкі розчини по-ташу або хлористого цинку.

Облік засміченості ґрунту органами вегетативного роз-множення. Органами вегетативного розмноження є цибулини,бульби, кореневища (підземні стебла) та корені коренепарост-кових бур'янів з наявними на них бруньками. Цибулини та буль-би в ґрунті обліковують у той час, що і насіння бур'янів за ранішевизначеним методом.

Для обліку корневищ та кореневих паростків використовуютьневеликі пробні ділянки, на яких викопують підземні органи роз-множення. Після відокремлення від ґрунтової маси підраховуютьїх довжи