26. СІВОЗМІНИ В ЗЕМЛЕРОБСТВІ УКРАЇНИ

магниевый скраб beletage

Сівозміна — це науково обґрунтоване чергування сільсько-господарських культур і парів у часі та на території або тільки учасі на одному полі. У кожній сівозміні здійснюється системаобробітку та удобрення ґрунту, що забезпечує підвищення йогородючості і урожайності сільськогосподарських культур. Раціо-нальне чергування культур — це спосіб регулювання вмісту орга-нічної речовини в ґрунті, захід для підтримування і поліпшенняфізичних та хімічних його властивостей, необхідних для бороть-би з бур'янами та шкідниками сільськогосподарських культур.

Основою сівозміни є певна структура посівних площ, яка виз-начається спеціалізацією господарства, його ґрунтово-кліматич-ними та організаційно-господарськими умовами.

Структура посівних площ — це співвідношення посівних площокремих сільськогосподарських культур або їхніх певних груп (упроцентах) до загальної площі ріллі в господарстві. Раціональнаструктура посівних площ є основою для побудови науково об-ґрунтованої сівозміни.

Кожна сівозміна займає заплановану площу, має певнукількість однакових за площею полів і характеризується вста-новленим порядком чергування культур. Перелік сільськогоспо-дарських культур або їх груп та парів у порядку чергування наполях сівозміни називається схемою сівозміни. Період, протя-гом якого сільськогосподарські культури і пар «проходять» черезкожне поле згідно з прийнятою схемою сівозміни, називаєтьсяротацією сівозміни. Тривалість ротації залежить від кількості поліву сівозміні.

План розміщення сільськогосподарських культур і парів наполях та по роках на період ротації сівозміни називається рота-ційною таблицею. У перший рік ротації культури розміщуютьсятак само, як і в рік освоєння сівозміни, а в наступні — згідно зчергуванням культур, передбаченим схемою сівозміни. Кількістьроків у ротаційній таблиці відповідає кількості полів в сівозміні.

Сільськогосподарські культури, які вирощують на одному ітому самому полі сівозміни не більше трьох років підряд, нази-ваються повторними. Культура, яку вирощують більш тривалийчас на одному полі сівозміни, називається беззмінною. Якщо угосподарстві вирощують одну сільськогосподарську культуру, тоїї називають монокультурою.

У кожному полі здебільшого вирощують одну культуру, що за-безпечує раціональне використання техніки і впровадження про-гресивної технології вирощування сільськогосподарських культур.

Якщо в одному полі треба розмістити кілька культур, впро-ваджують збірні поля, де по можливості добирають одноріднікультури за вимогами до ґрунтових умов та агротехніки, впли-вом їх на родючість ґрунту. В одному полі, наприклад, висіваютьозимі та ярі зернові, цукрові буряки і картоплю, багаторічні таоднорічні трави.

Культуру, яку вирощували на полі в попередньому році, нази-вають попередником для культури, яку вирощують на цьому са-мому полі в поточному році. Попередником також можуть бутичистий пар, цілина і переліг. Цінність попередника залежить нетільки від його біологічних особливостей, а й від агротехнічнихзаходів, які застосовували у поточному та попередніх роках. Тому,щоб правильно оцінити попередник, треба знати, які культуризаймали поле протягом попередніх років, які вносили добрива,ступінь засміченості ґрунту, тобто треба знати історію поля.