26.4. Оцінка попередників основнихсільськогосподарських культур

магниевый скраб beletage

Основою правильного чергування культур у сівозміні є розмі-щення кожної культури після кращого для неї попередника і ство-рення сприятливих умов для наступної культури. Попередникомназивається сільськогосподарська культура, або чистий пар, якізаймали поле перед сівбою наступної культури. Усі попередникизалежно від біологічних особливостей і технологій вирощуваннякультур поділяються на озимі та ярі зернові колосові, ярі зерно-бобові, багаторічні та однорічні трави, просапні культури, а та-кож чисті пари. Якість попередника для певної культури визна-чається в основному строком його збирання, витратою вологи іпоживних речовин, кількістю рослинних решток, післязбиральнимфітосанітарний станом ґрунтового середовища. При визначеннімісця культури в сівозміні враховують також її народногоспо-дарське значення, біологічні особливості, технологію вирощуван-ня та природно-економічні умови господарства.

Озимі культури в сівозміні розміщують після чистих і зайня-тих парів та непарових попередників.

Паром називають поле, на якому протягом певного періодуне вирощують сільськогосподарські культури, але його якісно івчасно обробляють, удобрюють і знищують бур'яни. Пари бува-ють чисті і зайняті. Чистими парами називають поле, на якомуне вирощували сільськогосподарських культур протягом вегета-ційного періоду. Основним завданням його є очищення ґрунтувід бур'янів та нагромадження в ньому вологи і поживних речо-вин. Залежно від часу проведення основного обробітку чисті париподіляють на чорні і ранні. Чорні пари починають обробляти уліт-ку або восени після збирання попередника. Основний обробітокраннього пару починають навесні наступного року, а після зби-рання попередника обмежуються лише поверхневим обробіткомполя. Слід зазначити, що перевагу надають чорним парам, які вумовах недостатнього зволоження забезпечують вирощуваннявисоких урожаїв озимих культур. На час сівби озимої пшениці вґрунті такого поля накопичуються значні запаси вологи та поліп-шується поживний режим; Чисті пари (до 10-15% сівозмінноїплощі) впроваджують у степових та південних і східних районахлісостепової зони України (до 4-8%), насамперед на забур'я-нених полях та для вирощування сортового насіння зерновихозимих культур.

У лісостеповій та поліській зонах України озимі культури висі-вають переважно після зайнятих парів, тобто тих, на яких виро-щують культури, що рано звільняють поле. Отже, зайнятий парстворює добрі умови для раннього обробітку ґрунту та наступ-них культур. Зайняті пари поділяють на суцільні й просапні.

У суцільних зайнятих парах парозаймаючі культури сіють ряд-ковими або вузькорядними сівалками. На таких парах вирощу-ють різні кормові культури — конюшину та еспарцет на один укіс,вико-вівсяну чи горохово-вівсяну сумішку на зелений корм, ози-ме жито та пшеницю на зелений корм тощо.

Просапні пари займають культурами, у посівах яких прово-дять міжрядний обробіток. Це рання картопля, кукурудза, соняш-ник, топінамбур (земляна груша).

Зайняті пари мають важливе економічне та агротехнічне зна-чення. Вони сприяють вирощуванню високого урожаю культур,збагачують ґрунт на органічні речовини (завдяки кореневим тастерньовим решткам), рано звільняють поле і тому дають змогуобробити ґрунт під наступні озимі культури за технологією на-півпару. Крім чистих і зайнятих парів, розрізняють пари спеціаль-ного призначення — кулісні й сидеральні.

Кулісним паром називають чистий пар, на якому висіваютьвисокостеблові рослини (куліси). Його застосовують у степовихрайонах України як засіб для затримання та накопичення снігу,запобігання вимерзанню озимих, збільшення запасів вологи вґрунті. Куліси можуть складатися з одного — двох або з трьохрядків рослин, які висівають улітку. Відстань між кулісами маєбути, кратною ширині захвату культиватора або ширині посівно-го агрегату. Куліси розміщують упоперек напрямку вітру, що пе-реважає у зимовий період.

Сидеральним називається пар, що зайнятий рослинами длязаорювання їх у ґрунт на зелене добриво. Як правило, йогозастосовують на дерново-підзолистих ґрунтах Полісся України.З цією метою висівають бобові культури — люпин та буркун, якіза 3-4 тижні до сівби озимих у фазі зелених бобиків заорюютьна зелене добриво у ґрунт.

Озимі культури висівають і після непарових попередників,тобто після культур, які звільняють поле за 2-3 тижні до сівби.Це кукурудза на силос, горох, озимі та ярі колосові культури.Тому краще поле у сівозміні відводять під озиму пшеницю, а вжепотім — під жито та озимий ячмінь. Озима пшениця більш ви-моглива до умов вирощування, тому її розміщують після кращо-го попередника.

На Поліссі озимі висівають також після люпину, льону та ран-ньої картоплі.

Цукрові буряки вимогливі до умов вирощування. Правиль-ний вибір попередників — один з найефективніших заходів дляпідвищення їх урожайності та якості.

У зоні Лісостепу, де сконцентровані основні посівні площі цук-рових буряків, їх розміщують після озимих, які висівали післябагаторічних трав одного року використання, після удобренихзайнятих парів або після зернобобових; у південних районах Лісо-степу — після озимих, які вирощували після чистих і зайнятихпарів, а в посушливих районах Степу — після озимої пшениці,яку вирощували після чистих парів.

Цукрові буряки в сівозміні треба розміщувати на тому само-му полі не раніш ніж через 3-4 роки.

Картоплю, так само як і цукрові буряки, в польових сівозмі-нах розміщують здебільшого після озимих. Добрими поперед-никами для картоплі є люпин та інші зернобобові культури. Ос-кільки під картоплю вносять достатню кількість органічних тамінеральних добрив, її можна вирощувати і після інших культур.

Кукурудзу в сівозміні розміщують після озимих, зернобобо-вих, цукрових буряків, а в районах Полісся — і після люпину, льонута інших культур. Водночас на родючих ділянках при система-тичному внесенні добрив, застосуванні високої агротехніки тагербіцидів цю культуру можна вирощувати і в повторних посівах.

Соняшник висівають після озимих або просапних культур.Щоб запобігти засміченню наступних посівів падалицею соняш-нику, його часто розміщують перед просапними культурами абоперед чистим паром. Соняшник не рекомендується висівати натому самому полі раніш ніж через 7-8 років.

Ярі зернові культури розміщують у сівозміні після картоплі,кукурудзи, цукрових буряків. Високі урожаї ярих вирощують післязернобобових культур, їх можна розміщувати і після озимих,тільки треба додатково вносити добрива та застосовувати пес-тициди.

Зернобобові культури (горох, чину, сою, люпин, сочевицю)розміщують після удобрених просапних — картоплі, кукурудзи,цукрових буряків. Тому поля після цих культур досить чисті відбур'янів і мають достатню кількість поживних речовин. Добримипопередниками є також озимі та ярі зернові культури.

Круп'яні культури (гречку, просо) розміщують у сівозміні післяпросапних (крім соняшнику), озимих та ярих культур. Добримипопередниками для проса є зернобобові і багаторічні трави.

Льон-довгунець — основна прядивна культура в Україні, томувеличина та якість його урожаю мають велике народногоспо-дарське значення. Льон вимогливий до родючості ґрунту й попе-редника. Він має слаборозвинену кореневу систему і на першихфазах свого розвитку дуже пригнічується бур'янами.

Дані дослідних установ і практика свідчать про те, що високіурожаї льону-довгунця можна збирати, розміщуючи його післябагаторічних трав, удобреної картоплі та озимих культур. У сіво-зміні льон можна повертати на попереднє місце не раніш ніжчерез 5-7 років, інакше він різко знижує урожайність внаслідокураженості хворобами та шкідниками.

Коноплі вирощують у спеціальних і польових сівозмінах. Кра-щими попередниками для них є просапні, озимі, багаторічні тра-ви та зернобобові культури.

Багаторічні трави переважно вирощують у польових сівоз-мінах. Бобові трави дають цінний вітамінний, багатий на білки імінеральні солі корм, а також збагачують ґрунт на сполуки азоту.У більш зволожених районах України висівають конюшину, а впосушливих — люцерну та еспарцет. Багаторічні трави сіють підпокрив озимих і ярих зернових культур (можна підсівати їх і підпокрив вико-вівсяної сумішки, кукурудзи на зелений корм тапроса). Безпокривні посіви багаторічних трав вирощувати еко-номічно невигідно, крім того, вони дуже заростають бур'янами.У польових сівозмінах посіви багаторічних трав використовуютьодин рік. При використанні їх протягом двох-трьох і більше роківвисівають сумішки бобових і злакових багаторічних трав.