26.6. Орієнтовні схеми сівозмін для різних ґрунтово-кліматичних зон і різних форм господарювання

магниевый скраб beletage

У різних ґрунтово-кліматичних зонах України на ґрунтахрізного генетичного типу, гранулометричного складу схемисівозмін можуть бути неоднаковими за складом культур, поряд-ком їх чергування, структурою посівних площ тощо.

Сівозміни з довгою ротацією виправдали себе і вони потрібнінині у великих господарствах, оскільки забезпечують повну ма-невреність у розміщенні культур залежно від ґрунтово-ландшаф-тних чинників, повніше використовують біокліматичний потенці-ал місцевості, а також сприяють збереженню і відтвореннюродючості ґрунтів за невисоких витрат ресурсів.

Проте із появою в Україні нових форм власності на землю,розукрупненням колгоспів та радгоспів і розпаюванням земельзростає кількість господарств, що матимуть невелику площу зем-лекористування, обмежений набір культур та вузьку спеціалізацію.

Для невеликих за площею господарств виникає необхідністьу розробці найбільш оптимальної форми організації територіїземлекористування на основі запровадження вузькоспеціалізо-ваних сівозмін з короткою ротацією. Побудова таких сівозмін маєздійснюватись за науковими принципами, головний з яких —науково обґрунтоване розміщення і чергування культур за зако-нами плодозміни. Саме цей чинник є основою високої і стабіль-ної продуктивності культур, збалансованості показників родючостіґрунту і фітосанітарного стану посівів. Оптимальна тривалістьротації таких сівозмін має бути 4-пільна (при варіюванні від 3- до5-пільної). Це зумовлено вимогами до розміщення культур післявідповідних попередників і дотримання періоду повернення куль-тур на попереднє місце вирощування, який для більшості з нихстановить 3-4 роки. Але є культури (льон, люпин, соняшник, ка-пуста, баштанні), які можуть повертатися в сівозміні на попереднємісце вирощування не раніше, ніж через 5-8 років. Недотриман-ня цих нормативів при побудові сівозмін призводить до накопи-чення інфекції в ґрунті і посівах, розповсюдження шкідників тахвороб.

За законом плодозміни сівозміна має бути насиченою на 50%зерновими колосовими, на 25 — бобовими (кормовими) і зер-нобобовими, на 25% просапними культурами. Це означає, що наокремих полях короткоротаційних сівозмін можна вирощуватидекілька культур, близьких між собою за біологічними властиво-стями, наприклад цукрові і кормові буряки, кукурудза на зерно ісилос.

Якщо сівозміна надто спрощена (до 2-3 полів), до неї слідмаксимально залучати проміжні, сидеральні посіви для послаб-лення явища алелопатичної ґрунтовтоми, періодично вводитипарові поля, особливо в зоні Степу.

Набір культур у короткоротаційних сівозмінах визначаєтьсяспеціалізацією господарства, а остання в свою чергу — зональ-ними ґрунтово-кліматичними умовами та кон'юнктурою ринку.

У зв'язку з розвитком кількох галузей у господарстві, різнома-нітністю вирощуваних культур, наявністю різних типів ґрунтів тарельєфу тощо кожне господарство повинне розробляти системусівозмін. У поєднанні з полями під багаторічними культурами, па-совищами та сінокосами сівозміни дають змогу найбільш повно-цінно використовувати та підвищувати родючість ґрунтів. У табл.68-73 наведено орієнтовні схеми польових, кормових та спеціаль-них сівозмін для різних ґрунтово-кліматичних зон України.

Контрольні запитання

Поняття про сівозміну, повторні і беззмінні посіви, монокультура.

Схема чергування культур і ротація сівозміни.

Чутливість сільськогосподарських культур до повторних і без-змінних посівів.

Теоретичні основи необхідності чергування культур у сівозміні.

Пари, їх класифікація і роль у сівозміні.

Вплив сільськогосподарських культур на родючість ґрунту.

Попередники основних культур у сівозміні та їх оцінка.

Проміжні культури, їх класифікація та значення.

Класифікація, призначення і роль сівозмін.

Передумови для розробки і впровадження сівозмін.

Етапи впровадження сівозмін.

Принципи розміщення культур на полях.

Освоєння сівозмін.

Перехідна таблиця та порядок переходу до запроектованої сіво-зміни.

Ротаційна таблиця та її використання.

Причини порушення сівозмін та їх усунення.

Книга історії полів, її ведення та використання.

Орієнтовні схеми польових сівозмін

Номерполя

Степ

Лісостеп

Полісся

Центральні,південні тапівденно-східнірайони

Північні тапівнічно-західнірайони

Зрошувальніземлі

Південні тапівденно-східнірайони

Північні,центральні ізахідні райони

Більш родючізв'язні ґрунти

Піщані ґрунти

1

Чорний пар

Чорний пар ізайнятий пар

Люцерна

Чорний пар ізайнятий пар

Багаторічнітрави

Конюшина

Люпин назелене добривота зелений корм

2

Озима пшениця

Озима пшениця

Люцерна

Озима пшениця

Озима пшениця

Озима пшениця

Жито,післяжнивнийлюпин

3

Озима пшениця

Цукрові буряки

Озима пшениця,

післяжнивніпосіви кормовихкультур

Цукрові буряки

Цукрові буряки

Льон

Картопля

4

Кукурудза

Ярі колосові

Цукрові буряки

Ярі колосові +багаторічні трави

Зернобобові

Картопля

Люпин на зерноі зелену масу

5

Ячмінь

Кукурудза насилос

Соя

Багаторічні трави

Озима пшениця

Кукурудза

Жито і картопля

6

Чорний парзайнятий

Озима пшениця

Кукурудза назерно

Озима пшениця,післяжнивніпосіви

Цукрові буряки

Зернобобові

Овес

7

Озима пшениця

Кукурудза

Кукурудза назерно

Цукрові буряки

Кукурудза насилос

Озима пшениця

 

8

Кукурудза назелений корм ісилос

Зернобобові

Кукурудза насилос

Зернобобові ікукурудза насилос

Озима пшениця

Люпин,просапні, гречка

 

9

Озима пшениця

Озима пшениця

Озима пшениця,літній посівлюцерни

Озима пшениця

Кукурудза

Озимі та яріколосові +конюшина

 

10

Соняшник

Соняшник та ін.

 

Кукурудза назерно

Ярі + багаторічнітрави

 

 


Таблиця 69

Орієнтовні схеми сівозмін з короткою ротацією

Номерполя

Полісся

Лісостеп

Степ

1

Конюшина або од-норічні трави

Конюшина, еспар-цет, горох

Чорний пар

2

Озимі (пшениця,жито)

Озима пшениця

Озима пшениця

3

Картопля, овочі

Цукрові буряки

Кукурудза на зерно

4

Ячмінь + конюшина

Ячмінь, овес, куку-рудза на зерно

Ячмінь

1

Конюшина абоозима пшениця

Горох

Чорний пар

2

Льон,картопля

Озима пшениця

Озима пшениця

3

Кукурудза

Кукурудза

Озима пшениця

4

Ярі зернові + ко-нюшина

Кукурудза

Соняшник

 

Таблиця 70

Орієнтовні схеми кормових (прифермських) сівозмін

Номерполя

Степ

Лісостеп

Полісся

1

Люцерна

Люцерна

Багаторічні трави

2

Люцерна

Люцерна

Багаторічні трави

3

Люцерна

Кукурудза на зе-лений корм

Кукурудза на зеле-ний корм і силос

4

Однорічні трави,кукурудза назелений корм

Озимі на зеленийкорм, післяукісніпосіви кормовихкультур

Люпин на зеленийкорм

5

Озимі на зеле-ний корм, після-укісні посіви ко-рмових культур

Сумішка кукуру-дзи з бобовимина силос

Озимі на зеленийкорм, післяукісні по-сіви

6

Коренеплоди

Коренеплоди

Коренебульбоплоди

7

Ярі колосові зпідсівом люцер-ни

Вико-вівсяна су-мішка на зеленийкорм з підсівомлюцерни

Вико-вівсяна суміш-ка на зелений корм зпідсівом багаторіч-них трав

Таблиця 71

Орієнтовні схеми спеціальних сівозмін

Номерполя

Овочева сівозмі-на на осушенихторфових ґрун-тах

Рисова сівозмінана зрошуванихземлях

Ґрунтозахисна

сівозміна насхилах крутиз-ною 3-70

1

Картопля

Рис

Багаторічні трави

2

Капуста

Рис

Багаторічні трави

3

Столові коренеп-лоди

Меліоративне поле(озимі або ярі зер-нові)

Озима пшениця,післяжнивні посі-ви на корм

4

Картопля

Рис

Однорічні трави

5

Капуста

Рис

Озима пшениця,післяжнивні посі-ви на корм

6

Вико-вівсяна су-мішка + літній по-сів багаторічнихтрав

Ячмінь з підсівомлюцерни

Ячмінь з підсівомбагаторічнихтрав

7

Багаторічні трави

Люцерна

 

8

Багаторічні трави

Люцерна

 

9

Багаторічні трави

 

 


План освоєння 8-пільної польової сівозміни

Прийняте чергування культур

Конюшина     4. Озима пшениця     7. Озиме жито

Озима пшениця         5. Картопля    8. Ярі зернові з підсівом конюшини

Льон, зернобобові     6. Кукурудза на силос

Номерполя

Площа,га

Фактичне розміщення культур на площі, га

Розміщення культур у роки освоєння наплощі, га

2000 р.

2001 р.

2002 р.

2003 р.

І

69

Конюшина - ЗООзима пшениця - 25Люпин на зерно - 14

Льон-ЗОКукурудза - 25Озиме жито - 14

Озима пшениця - 50Ярі - 19

Картопля - 69

II

68

Кукурудза - 68

Гречка - 22Картопля - 46

Кукурудза на силос -68

Озиме жито - 68

III

70

Ячмінь з підсівомконюшини - 42Картопля - 20Просо - 8

Конюшина - 42Кукурудза назелений корм - 28

Озима пшениця - 70

Льон -40Зернобобові - ЗО

IV

71

Озима пшениця - 60Озиме жито - 11

Картопля - 60Кукурудза - 11

Ячмінь з підсівомконюшини - 71

Конюшина - 71

V

70

Льон-38

Озима пшениця - 70

Картопля - 70

Кукурудза на силос - 70

VI

67

Кукурудза - 55Горох - 12

Ячмінь з підсівомконюшини - 55Озиме жито - 12

Конюшина - 55Вико-вівсяна суміш -12

Озима пшениця - 67

VII

70

Картопля - 70

Кукурудза на силос - 60Люпин - 10

Озиме жито - 70

Ячмінь з підсівомконюшини - 70

VIII

68

Озиме жито - 50Вико-овес - 18

Картопля - 50Озиме жито - 18

Льон -40Зернобобові - 28

Озима пшениця - 68


Ротаційна таблиця 8-пільної польової сівозміни

Номерполя

Роки

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1

Конюшина

Озимі

Льон,зернобобові

Озимі

Картопля

Озимі

Кукурудзана силос

Ярі зернові 3підсівомконюшини

II

Озимі

Льон,зернобобові

Озимі

Картопля

Озимі

Кукурудзана силос

Ярі зерновіз підсівомконюшини

Конюшина

III

Льон,зернобобові

Озимі

Картопля

Озимі

Кукурудзана силос

Ярі зернові 3підсівомконюшини

Конюшина

Озимі

IV

Озимі

Картопля

Озимі

Кукурудзана силос

Ярі зернові 3підсівомконюшини

Конюшина

Озимі

Льон,зернобобові

V

Картопля

Озимі

Кукурудзана силос

Ярі зернові 3підсівомконюшини

Конюшина

Озимі

Льон,зернобобові

Озимі

VI

Озимі

Кукурудзана силос

Ярі зерновіз підсівомконюшини

Конюшина

Озимі

Льон,зернобобові

Озимі

Картопля

VII

Кукурудзана силос

Ярі зернові 3підсівомконюшини

Конюшина

Озимі

Льон,зернобобові

Озимі

Картопля

Озимі

VIII

Ярі зерновіз підсівомконюшини

Конюшина

Озимі

Льон,зернобобові

Озимі

Картопля

Озимі

Кукурудзана силос