27. ОБРОБІТОК ҐРУНТУ

магниевый скраб beletage

ОБРОБІТОК ҐРУНТУ — основний агротехнічний захід механіч-ної зміни природних чи штучних властивостей ґрунту робочимиорганами ґрунтообробних машин і знарядь задля оптимізаціїумов вирощування сільськогосподарських культур. За обробіт-ком ґрунту він стає пухким, посилюються водообмін, газообмін,теплообмін між суміжними шарами, рухливість поживних речо-вин, врівноважуються аеробний і анаеробний мікробіологічні про-цеси, ґрунт очищується від бур'янів, шкідників та збудників хво-роб сільськогосподарських культур тощо.

Системи обробітку ґрунту залежать від поточних агрометео-рологічних і агрокліматичних умов, ступеню окультуреностіґрунтів, видів вирощуваних культур, їх попередників і інших особ-ливостей.

Правильний обробіток ґрунту — одна з ланок підвищення йогородючості, вирощування високих і сталих урожаїв сільськогос-подарських культур, захисту його від ерозії.

Система обробітку ґрунту має вирішувати головне завдання —створення оптимальної будови орного шару для вирощуванихкультур.

Застосування окремих прийомів обробітку ґрунту має бутиспрямоване на створення дрібногрудочкуватої пухкої будови ор-ного шару, запобігання його розпиленню, на поліпшення водно-го, теплового та повітряного режимів, очищення ґрунту від бур'я-нів, хвороб та шкідників, зароблянням в ґрунт рослинних рештокта добрив, захист його від водної та вітрової ерозії, зміну формиповерхні поля, створення умов для сівби і проростання насіннякультурних рослин, догляду за посівами, збирання урожаю беззайвих втрат.