27.2. Заходи і способи обробітку ґрунту

Одноразову дію на ґрунт ґрунтообробними машинами і зна-ряддями називають прийомом обробітку ґрунту.

Технологічні операції при механічному обробітку ґрунту вклю-чають окремі прийоми обробітку, основними з яких є оранка,лущення, культивація, боронування, шлейфування, коткування,плоскорізний обробіток.

Найпоширенішими способами обробітку ґрунту є полицевийта безполицевий. Полицевим називається обробіток ґрунту по-лицевими знаряддями з повним або частковим перевертаннямйого шарів. Безполицевий обробіток ґрунту здійснюють безперевертання шарів.

Оранка — це обробіток ґрунту плугом, під час якого він под-рібнюється, розпушується та перевертається.

Найдосконалішою є оранка плугом з передплужником (культур-на оранка). Передплужник за будовою нагадує корпус плуга. Вста-новлюють його перед кожним корпусом плуга, при цьому відстаньвід носка передплужника до носка основного корпуса 25-30 см(рис. 32). Передплужник зрізує і скидає на дно борозни верхнійшар ґрунту 10-12 см завтовшки, а основний корпус плуга прикри-ває його нижнім розпушеним шаром. Під час оранки плугом з пе-редплужником краще загортаються в ґрунт післяжнивні рештки ібур'яни, зменшуються брилистість та гребенястість ґрунту.

Як правило, плугом з передплужниками орють на ґрунтах, деглибина орного шару не менш як 20 см. Якщо глибина орногошару менша, то верхній шар ґрунту, скинутий передплужникомна дно борозни, не повністю прикривається нижнім, а це особ-ливо важливо під час обробітку задернілих ґрунтів.

Плуги без передплужників використовують на осушених бо-лотах з товстим шаром торфу, на розкорчованих ділянках, депеньки ускладнюють роботу передплужників, під час заорюван-ня у ґрунт гною, сидеральних добрив та при повторному пере-орюванні поля.

На якість оранки впливає її глибина та строки проведення.Найбільш поширена осіння зяблева оранка. Після зяблевої оран-ки у ґрунті більше нагромаджується вологи, краще відновлюєтьсяструктура, а також підвищується ефективність боротьби з бур'я-нами, шкідниками та хворобами сільськогосподарських культур.Проведення зяблевої оранки сприяє зменшенню напруженостіпід час весняно-польових робіт.

Багаторічними дослідженнями доведено, що високі і сталіврожаї ярих культур збирають тоді, коли їх висівають на полях,де провели зяблеву оранку. Весняну оранку застосовують тількина заплавних та на легких за гранулометричним складом ґрун-тах на Поліссі під час внесення органічних добрив навесні.

Орати поле треба тоді, коли настане фізична спілість ґрунту(вологість 40-60% повної вологоємкості). При цьому тракторомвитрачається найменше тяглових зусиль, ґрунт не мажеться, нерозпилюється і добре кришиться, тоді як при оранці перезволо-женого або пересушеного ґрунту утворюються великі брили абовін розпилюється.

Велике значення для підвищення родючості ґрунту та длявирощування високих урожаїв має глибина оранки. Після оранкикраще розвивається коріння культурних рослин, у ґрунті нагро-маджується більше вологи і поживних речовин. Глибока оранкаефективна також для боротьби з бур'янами, шкідниками та хво-робами рослин.

Залежно від ґрунтово-кліматичних умов і біологічних особли-востей вирощування рослин оранку проводять на різну глибину.

Оранку на глибину до 20 см називають мілкою, до 20-22 —звичайною, понад 20-22 — глибокою, а понад 40 см — план-тажною.

При систематичному застосуванні мілкої оранки збільшуєть-ся забур'яненість полів, поширюються шкідники та хвороби, спо-стерігається нестача вологи для культурних рослин. Глибока абозвичайна оранка сприяє більшому накопиченню і збереженнювологи, в ґрунті, поліпшенню його фітосанітарного стану та умовдля життєдіяльності корисної мікрофлори.

Сільськогосподарські культури по-різному реагують на глиби-ну оранки. Значний приріст врожаю при глибокій оранці (до 30-32 см) дають цукрові буряки, картопля, кукурудза, соняшник,овочеві культури. Під зернові колосові культури рекомендуєтьсяорати на глибину до 25 см. Плантажну оранку застосовують призакладанні садів та ягідників. Дослідами встановлено, що після-дія глибокої оранки триває протягом 2-3 років, тому в сівозмініщорічно її не проводять.

Найкращі наслідки отримують при застосуванні рекомендо-ваного для всіх зон України обробітку ґрунту на різну глибину,тобто при поєднанні глибоких обробітків (30-32 см) із звичай-ними (20-22 см) та мілкими (до 16 см). На періодичність їх впли-вають прийняте чергування культур у сівозміні, а також ґрунто-во-кліматичні умови. Крім того, поперемінна глибина основногообробітку ґрунту в сівозміні має як агротехнічне, так і економічнезначения.

Способи оранки. На виробництві використовують два спосо-би оранки: загінний і гладенький. Застосування того або іншогоспособу оранки залежить від розміру та форми поля, конструкціїплугів. Найпоширенішим способом оранки є загінний (рис. 33).

Техніка загінної оранки починається з поділу поля на загінкипрямокутної форми. Довжина загінки, як правило, відповідаєдовжині по