3.2. Конкретизація проблеми дослідження

магниевый скраб beletage

Після вибору теми дослідження уточнюється тема майбу-тньої роботи — це конкретизація кола явищ чи питань, якібудуть відображені або змальовані автором в його роботі(курсовій, дипломній, науковій доповіді на теоретичному се-мінарі та ін.).

Уточнення теми необхідне для з'ясування її теоретичнихоснов, що дає можливість зрозуміти її зв'язок з іншими тен-денціями розвитку предмету дослідження, із закономірностя-ми науки, законами розвитку відповідного класу явищ.

На одну і ту ж тему може бути написано безліч різних зазмістом робіт, тому після її уточнення передбачається роботанад конкретизацією змісту. Перш за все необхідно точно ви-значити формулювання. Від ступеня його точності іноді за-лежить подальший хід роботи, оскільки неясність у форму-люванні може стати джерелом багатьох непорозумінь. Потімконкретизується призначення дослідження, тобто чітко ви-значається завдання, яке необхідно вирішити у роботі. Прави-льне формулювання завдання націлить на шлях дослідження.

Завдання дослідження формулюється у формі перелікудій: «вивчити», «проаналізувати», «встановити», «обґрунтува-ти» тощо. Ставляться як прикладні, так і теоретичні завдання(введення нових понять, розкриття їх сутності і змісту, роз-робка критеріїв й показників оцінки ефективності, принципів,умов і факторів, експериментальна перевірка, підготовка ме-тодичних рекомендацій чи нормативно-технічних документівта ін.).

Надалі необхідно конкретизувати зміст дослідження і ви-рішити два питання. По-перше, слід виявити, які явища,предмети, процеси, закономірності має охоплювати зміст, апо-друге, обмежити дану теми від тих, що з нею межують.Надмірне розширення теми викликає зростання її трудоміст-кості, призводить до поверхневого трактування, до підміниекспериментального обґрунтування абстрактним теоретизу-ванням, вичерпних фактичних даних — ілюструванням ваго-мих аргументів, з посиланнями на достовірні або вигадані ав-торитети. Така робота не відповідатиме основному критеріюнауковості — критерію новизни. Тому слід проявляти розум-не самообмеження.

Потім здійснюється конкретизація методів дослідження.При цьому необхідно встановити, як повинна робота викону-ватися:

на основі спостережень чи з використанням експери-менту;

лише на основі літературних джерел і документів чи набазі вивчення практики;

шляхом вивчення сучасного досвіду чи з використан-ням більш застарілих даних;

лише на вітчизняному матеріалі або з урахуванням за-рубіжних джерел тощо.

Важливим етапом правильного рішення при виборі про-блеми і конкретизації теми є вивчення її історичного аспекту:джерела виникнення, сучасного стану дослідження. Вонострахує від дублювання раніше виконаних робіт і повторенняпомилок. Знаючи історію питання, можна визначити місцесвоєї праці в загальному ході його вивчення. Знання історіїполегшує використання досвіду попередників; розгляд пред-мета в динаміці надає можливість відслідковувати загальнітенденції і передбачати подальші шляхи його розвитку та націй основі будувати науковий прогноз.

У процесі конкретизації теми необхідно висунути і розро-бити робочу гіпотезу. Гіпотеза — це спрямована науковаідея, яка вимагає подальшої перевірки. Гіпотеза є важливимметодологічним інструментом, який організовує процес до-слідження і визначає шлях розроблення. Головне завдання гі-потези — розкриття об'єктивного зв'язку і співвідношення,які є головними для вивчення даної проблеми.

У студентській науковій роботі гіпотеза може бути закла-деною в самій постановці теми, вона може бути взята з ана-логічно розроблених досліджень або на основі вдумливогоаналізу літератури, що вивчається. У всіх випадках гіпотезамає бути визначеною у процесі вибору і закріплення теми, прицьому можна звернутися за консультацією до керівника теми.

Для цілеспрямованого відбору наукових фактів форму-люють об'єкт і предмет дослідження. Чітке їх уявлення недозволяє довільно тлумачити проблему. Об'єкт досліджен-ня — це процес або явище, що породжують проблему. Післяоб'єкта формулюють предмет дослідження, під яким розумі-ється те, що знаходиться в межах об'єкта. Предмет дослі-дження — це теоретичне відтворення об'єктивної дійсності,тих суттєвих зв'язків та відношень, які підлягають безпосере-дньому вивченню. Об'єкт і предмет дослідження як категоріїнаукового процесу співвідносяться між собою як загальне ічасткове. Вони обов'язково відображаються у темі роботи.

Тема, об'єкт, предмет, мета і завдання дослідження пере-бувають у нерозривному зв'язку. Якщо для формулюваннятеми має велике значення об'єкт і кінцевий результат, то длявизначення мети дослідження має значення такий елемент, якшлях досягнення кінцевого результату, про який не йдеться уформулюванні теми.