3.3. Методика дослідницької роботи.

магниевый скраб beletage

Найбільш коротко поняття «методика» можна розшифру-вати як сукупність способів доцільного проведення будь-якоїроботи. Є й інше визначення терміну «методика». Наприклад,у педагогіці — це розділ, де викладаються методи, правилавикладання. Методику не слід плутати з методом. У методицідослідження на основі загальнометодичних принципів визна-чаються конкретні процедури і прийоми. Вони зумовлені за-кономірностями розвитку досліджуваного предмета. Прийня-ту методику необхідно удосконалювати на основі критичногоаналізу попередніх робот і результатів впровадження їх упрактику. Доцільно перевіряти можливість використання ме-тодик у суміжних проблемах і дисциплінах (іноді можливепряме запозичення методик або використання їх ідей). На-приклад, використання методу кореляції, ранжування із ста-тистики або математики. Часто буває необхідним посиленняісторичного елементу в роботі, збільшення експериментальноїчастини і т. ін.

При виборі методики дослідницької роботи велике зна-чення має форма наукової роботи. Відповідно до визначенняЮНЕСКО, форми наукової роботи можуть бути такими:

чисто теоретичне дослідження — пошук нових явищ,процесів;

цілеспрямоване теоретичне дослідження — вирішенняпроблеми, якщо мета задана (розширення знання);

прикладне дослідження — продовження теоретичногодослідження, безпосередньо пов'язаного з потребами вироб-ництва;

наукова розробка — використання результатів попере-дніх досліджень для переходу до конкретних форм їх викори-стання (не ставиться за мету отримання нових науковихзнань, а забезпечується явний ефект);

співставлення результатів експерименту з теорієютощо.

Складність наукових досліджень, комплексність і трива-лість їх використання виявляють необхідність чіткого розме-жування дослідження на логічні взаємозумовлені і взаємо-пов'язані етапи. Деякі спеціалісти вважають, що роботу слідпочинати із власного дослідження, а потім ознайомлення з лі-тературою, тоді дослідник нібито зберігає повну самостій-ність суджень. Інші притримуються прямо протилежної дум-ки: не можна приступати до самостійного дослідження, докине вивчена вся наявна література. Це розумна точка зору, алене слід притримуватись її занадто прямолінійно.

Основні етапи будь-якого наукового дослідження вклю-чають:

конкретизацію теми;

попередню розробку теоретичних передумов;

вивчення історії і сучасного стану проблеми;

підготовка до дослідження;

збір, відбір і вивчення інформації;

розробка гіпотези;

визначення методики дослідження;

складання робочого плану;

створення і обробка нової інформації (проведення спо-стережень, експериментів, вимірювань, аналізів і їх логічнаобробка);

побудова висновків і пропозицій;

літературне викладення матеріального дослідження,його ходу і результатів;

колективне обговорення, консультування, рецензуванняі оформлення роботи;

впровадження результатів дослідження.

Така послідовність етапів витікає з логіки процесу дослі-дження. наприклад, пошук нових даних може проводитисьпісля конкретизації теми, встановлення їх теоретичних пере-думов і вивчення її історії, оскільки тільки після цього можначітко визначити обсяг необхідного матеріалу. Реальний робо-чий план можна скласти лише після ознайомлення з інфор-мацією, розроблення гіпотези, визначення методики дослі-дження і т. ін.

Необхідно пам'ятати, що всі ці етапи тісно пов'язані міжсобою. Досягти їх чіткого розподілу важко, тому раціональнобудувати всю наукову частину дослідження за принципомчергування етапів (наприклад, теоретична розробка супро-воджується вивченням літератури). Послідовного чергуванняетапів не уникнути, особливо у тих випадках, коли складністьпроцесу дослідження спонукає розділити його на кілька са-мостійних частин.

У невеликих за обсягом дослідженнях деякі етапи (напри-клад, конкретизація теми, розробка гіпотези, складення робо-чого плану) можуть бути поєднані із суміжними етапами. Нарівні студентських наукових досліджень доцільно поділитизагальний обсяг роботи на такі етапи: визначення проблеми,підготовка, дослідження, отримання нової інформації, заключ-ний етап.

Кожен із етапів складається з низки послідовних робіт длявиконання. Ця послідовність робіт і їх взаємозв'язок визна-чаються складністю проблеми і тривалістю її вирішення. Роз-робка схем етапів слугує основою для складення робочогоплану, після виконання кожного етапу якого слід зробити ви-сновки, проаналізувати отримані результати і припущені про-рахунки та помилки, перевірити готовність до наступногоетапу, а також реальність робочого плану на сформованийетап. У робочому плані в загальних рисах дається характери-стика предмета дослідження. В подальшому він уточнюється,але основне завдання, що стоїть перед роботою, може зали-шатися незмінним. Цей план має довільну форму, зазвичай вньому відображаються:

уточнене формулювання теми;

загальні і часткові завдання роботи;

етапи роботи з вказівкою їх обсягу, змісту, методики,об'єктів і термінів кожного етапу;

виконавці з вказівкою видів змісту і обсягу роботи ко-жного з них;

форма представлення результатів (звіт, стаття, доповідь).

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИВ ПРОЦЕСІ ДОСЛІДЖЕННЯ

План лекції.

Організація роботи дослідника.

Підготовка до дослідження.

Планування і проведення робіт.

Рекомендована література:

Власов К. П. Методи исследований и организациязкспериментов / К.П. Власов, А.А. Киселева. — Харьков:Изд-во «Гуманитарний Центр», 2002. — 256 с.

Лудченко А. А. Основи научних исследований:Учебное пособие / А.А. Лудченко, Я.А. Лудченко,Т.А. Примак / Под ред. А.А. Лудченко. — 2-е изд., стер. —К.: О-во «Знание», КОО, 2001. — 113 с.

Наринян А. Р. Основи научних исследований:Учеб. пособие / А.Р. Наринян, В.Л. Поздеев. — К.: Изд-во Европ. ун-та, 2002. — 109 с.

П'ятницька-Позднякова І. С. Основи науковихдосліджень у вищій школі: Навч. посібник / І.С. П'ят-ницька-Позднякова. — К.: Центр навчальної літератури,2003. — 116 с.

Філіпенко А. С. Основи наукових досліджень.Конспект лекцій: Навчальний посібник / А.С. Філіпен-ко. — К.: Академвидав, 2005. — 208 с.

Шейко В. М. Організація та методика науково-до-слідницької діяльності: Підручник / В.М. Шейко,Н.М. Кушнаренко. — 5-е вид., стер. — К.: Знання,2006. — 307 с.