4.3. Планування і проведення робіт

магниевый скраб beletage

Організація праці дослідника тісно пов'язана з організаці-єю всього дослідного процесу. Раціональний розподіл часу —одна з умов успіху наукової творчості. Засобом досягненнятакого успіху є планування роботи на всіх етапах дослідни-цького процесу.

Для планування науково-дослідних робіт недостатній роз-поділ процесу дослідження на етапи. Необхідно відособленепланування кожного етапу робіт: змісту, термінів початку ізакінчення. Слід обов'язково визначити тривалість кожноїроботи з урахуванням наявного фонду часу.

Під час планування істотну роль відіграє плановий розпо-діл робіт за часом, тому особливу увагу необхідно приділитивстановленню термінів. Особливо важливе це у зв'язку з не-обхідністю виконання основних дослідницьких робіт у поєд-нанні з навчальною програмою.

При розробці складних проблем (тем) доцільно поділятиплан не менш, ніж на три стадії: основний поділ (розділи),вузлові питання (підрозділи), деталізація (пункти). Коженпункт може бути поділений на підпункти за наступною фор-мою (табл. 2).

Таблиця 2

ФОРМА ПОДІЛУ ПЛАНУ ДОСЛІДЖЕННЯ

Основний поділ

Вузлові питання

Деталізація

Уточнення

Розділ 1

1.11.2

1.1.11.1.21.2.1

Підпункти

Розділ 2

2.1

2.2

2.1.12.2.1

Підпункти

 

 

 

 

У процесі дослідження складаються кілька планів. Основ-ні види планів, які складаються в умовах НДР на технологіч-ному факультеті, включають перспективний прогнозний план,робочий календарний план, план власної роботи, план напи-сання роботи, план проведення експериментів.

Перспективним планом у дослідженні конкретної пробле-ми є попередня програма дослідження. В ній мають бути пе-вні завдання, загальний зміст, задум, принципи вирішення,обсяг робіт і терміни виконання. Попередній план має місти-ти не лише найбільш істотні і тривалі за часом роботи плану-вального періоду. Складення перспективного плану (прогно-зного) вимагає вибору форм. Найбільш зручною і простоюформою попереднього планування робіт є графік.

Іншим видом плану в процесі дослідження є робочийплан — основа роботи. Він є програмою дослідження і відпопереднього плану відрізняється більшою конкретністю вчастині організаційних моментів і термінів. Його доцільноскладати після попереднього ознайомлення з літературою,уточнення і конкретизації теми дослідження, тобто до почат-ку основної роботи. Добре продуманий і ретельно розробле-ний робочий план — обов'язкова умова успіху у раціональнійорганізації праці дослідника. Робочий план має довільну фо-рму, зазвичай в ньому відображаються:

уточнене формулювання теми;

загальні і часткові завдання роботи;

етапи роботи з вказівкою їх обсягу, змісту, методики,об'єктів і термінів кожного етапу;

виконавці з вказівкою видів змісту і обсягу роботи ко-жного з них;

форма представлення результатів (звіт, стаття, допо-відь).

Третім видом планування в процесі дослідження є планбезпосередньо роботи, який складається після безпосередньо-го ознайомлення з досліджуваним питанням (літературою,практикою).

Велику допомогу студенту у складенні плану майбутньоїроботи має надати завдання, що видається науковим керівни-ком. На даній стадії дослідження є можливість скласти лишеорієнтовний план майбутньої роботи. Він має містити в схе-матичному вигляді основні і другорядні питання проблеми утій послідовності, в якій вони будуть вирішуватись. У такомуплані доцільно орієнтовно визначити обсяг майбутньої робо-ти в аркушах машинопису або в інших одиницяхвимірювання; намітити, що передбачається зобразитисхемами, таблицями, кресленнями, а також приблизнийобсяг часу на виконання.

У подальшому процесі дослідної роботи майже завжди та-кий план уточнюється і деталізується, а іноді й піддається до-статньо істотним змінам. У виключних випадках він можебути заміненим іншим планом.

Прикладний характер технології готельно-ресторанногогосподарства вимагає експериментування розробок. У планіексперименту мають бути визначені задача, методика, зміст,послідовність проведення, обсяг, терміни, місце, витрати.

У випадках, якщо студент бере участь в колективному до-слідженні, окрім загальних планів він складає індивідуальнийплан роботи, завдання якого — встановити перелік, зміст ітрудомісткість майбутніх робіт і розподілити їх за часом. Ін-дивідуальний план розробляється кожним дослідником на тучастину роботи, яка визначена йому в робочому плані. Вньому відображається взаємозв'язок робіт, що виконують ін-ші виконавці, визначаються очікувані результати та їх реалі-зація, строк виконання роботи. Цей план затверджує керівниктеми чи її розділу. План дисциплінує виконавця, скеровує йо-го на організовану, систематичну, інтенсивну працю та поле-гшує контроль за виконанням теми.

ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА НАУКОВИХДОСЛІДЖЕНЬ І МЕТОДИКА ВІДБОРУМАТЕРІАЛІВ

План лекції.

Види джерел інформації.

Аналіз вихідної інформації і методика роботи злітературними джерелами.

Галузева науково-технічна інформація.

Рекомендована література:

Власов К. П. Методи исследований и организациязкспериментов / К.П. Власов, А.А. Киселева. — Харьков:Изд-во «Гуманитарний Центр», 2002. — 256 с.

Лудченко А. А. Основи научних исследований:Учебное пособие / А.А. Лудченко, Я.А. Лудченко, Т.А. При-мак / Под ред. А.А. Лудченко. — 2-е изд., стер. — К.:О-во «Знания», КОО, 2001. — 113 с.

Наринян А. Р. Основи научних исследований:Учеб. пособие / А.Р. Наринян, В.Л. Поздеев. — К.: Изд-во Европ. ун-та, 2002. — 109 с.

П'ятницька-Позднякова І. С. Основи науковихдосліджень у вищій школі: Навч. посібник / І.С. П'ят-ницька-Позднякова. — К.: Центр навчальної літератури,2003. — 116 с.

Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник / В.М. Шейко,Н.М. Кушнаренко. — 5-е вид., стер. — К.: Знання,2006. — 307 с.