5.3. Галузева науково-технічна інформація

магниевый скраб beletage

Весь потік наукової інформації формується в спеціальнідовідкові інформаційні фонди (ДІФ). У галузевих центрахнауково-технічної інформації (НТІ) документи знаходяться увигляді наукових звітів, технологічних розробок, рекоменда-цій, винаходів, методичних вказівок та ін.

Джерела науково-технічної інформації постійно збіль-шуються як за обсягом, так і за розділами науки. Для при-скорення відбору необхідної документації із загального об-сягу й підвищення ефективності роботи працівників в Україністворена загальнодержавна служба науково-технічної ін-формації.

Загальнодержавна служба містить у собі галузеві інфор-маційні центри — Республіканський інститут НТі, інформа-ційні центри, відділи НТІ (ГНТІ) у НДІ, конструкторськихбюро, на підприємствах.

Вся ця інформація ретельно обробляється, групується загалузями, розділами, темами, проблемами, узагальнюється ідоводиться до широкого кола споживачів. Носіями інформа-ції можуть бути різні документи:

періодичні видання (журнали, бюлетені, праці інститу-тів, наукові збірники);

нормативні документи (стандарти, СНіПи, ТУ, інструк-ції, тимчасові вказівки, нормативні таблиці й ін.);

каталоги й прейскуранти;

патентна документація (патенти, винаходи);

звіти про науково-дослідні й дослідно-конструкторськіроботи;

інформаційні видання (збірники НТІ, аналітичні огляди,інформаційні листки, експрес-інформація, виставочні про-спекти й ін.);

переклади іноземної науково-технічної літератури;

матеріали науково-технічних і виробничих нарад;

виробничо-технічна документація організацій (звіти, ак-ти приймання робіт й ін.);

вторинні документи (реферативні огляди, бібліографічнікаталоги, реферативні журнали й ін.).

Ці документи створюють величезні інформаційні потоки,темпи яких щорічно зростають. Розрізняють висхідний і спа-дний потоки інформації.

Висхідний — це потік інформації від користувачів у орга-ни, що реєструють. Вся науково-технічна інформація реєст-рується в Республіканському інституті НТІ.

Виконавець науково-технічної роботи (НДІ, вуз й ін.) післязатвердження плану робіт зобов'язаний у місячний строк пред-ставити інформаційну карту в Республіканський інститут НТІ. Довисхідного потоку відносять статті, що направлені в різні журнали.

Спадний — це потік інформації у вигляді бібліографічнихоглядових реферативних й інших даних, що направляється внизові організації за їх запитами.

Збір, зберігання й видавання інформації здійснюють дові-дково-інформаційні фонди (ДІФ). У країні діють галузеві, ре-спубліканські та місцеві (у НДІ, вузах, ГКБ і т. ін.) ДІФ.

У ДІФ установлений певний порядок зберігання інформації.Є основний і довідковий фонди. Основний фонд (книги, журна-ли, переклади, звіти й ін.) розміщується на поличках за абеткоюпо видах інформації. Довідковий фонд — це вторинні інформа-ційні документи основного фонду. Він представлений в основ-ному бібліографічними й реферативними картками, які зберіга-ються в каталожних висувних ящиках. Довідковий фондскладається з головної картотеки, каталогів і карток.

За алфавітним каталогом можна відшукати будь-яку інфо-рмацію в даному ДІФ за прізвищем автора, редактором або заназвою першоджерела. В систематичному каталозі можнапідбирати інформацію для різних галузей знань. Для приско-рення відшукання потрібної інформації до каталогу додаєтьсяключ — алфавітний предметний покажчик.

У реєстраційній картотеці періодичних видань утриму-ються відомості про журнали, збірники, бюлетені, які збері-гаються у даному ДіФ (по роках і за номерами).

Патенти й авторські свідоцтва можна відшукати в картотеціописів винаходів. Картотека стандартів містить різні нормативнідокументи — стандарти, норми, ТУ, тимчасові вказівки й ін.

Пошук потрібної інформації з кожним роком ускладню-ється. Тому всі науковці повинні знати основні положення,пов'язані з інформаційним пошуком. Інформаційний по-шук — це сукупність операцій, спрямованих на відшуканнядокументів, які необхідні для розробки теми. Пошук можебути ручний (здійснюється по звичайних бібліографічних ка-ртках, картотеках, друкованих покажчиках) і автоматизова-ний (із застосування ЕОМ).

В останні роки всі частіше застосовується автоматизованасистема пошуку літературних джерел. Тому майбутні спеціа-лісти готельно-ресторанного господарства оволодівають по-вною мірою основами комп'ютерної техніки, методами і за-собами інформаційного забезпечення для своєї роботи.

ТЕМА

ТЕХНІКА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТІВ

План лекції.

Складання плану дослідження.

Загальні принципи проведення дослідження.

Вимірювання і відмітки.

Попередня оцінка результативності дослідження.

Рекомендована література

Власов К. П. Методи исследований и организациязкспериментов / К.П. Власов, А.А. Киселева. — Харь-ков: Изд-во «Гуманитарний Центр», 2002. — 256 с.

Грищенко І. М. Основи наукових досліджень: На-вч. посібник / І.М. Грищенко, О.М. Григоренко, В.О. Бо-рисейко. — К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. — 186 с.

П'ятницька-Позднякова І. С. Основи науковихдосліджень у вищій школі: Навч. посібник / І.С. П'ят-ницька-Позднякова. — К.: Центр навчальної літератури,2003. — 116 с.

Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник / В.М. Шейко,Н.М. Кушнаренко. — 5-е вид., стер. — К.: Знання,2006. — 307 с.