6.1. Складання плану дослідження

магниевый скраб beletage

План дослідження — це визначення всіх діючихумов, в яких буде відбуватися перевірка гіпотез,включаючи встановлення порядку і послідовностівиконання всіх робіт. План дослідження складаєть-ся із двох частин: методологічної і організаційної.

У методологічній частині плану дослідження ма-ють бути вирішені наступні питання: вибір і обґру-нтування методу отримання необхідної інформації;визначення джерела і обсягу інформації, яка буденеобхідна для перевірки висунутих гіпотез; вибірспособу обробки отриманої інформації.

В організаційній частині плану мають бути відображені: по-рядок проведення експерименту; забезпечення необхідним об-ладнанням; схема обробки матеріалів; джерела фінансування;місце і порядок впровадження отриманих результатів у практику.

Кожне питання плану дослідження має бути чітко сфор-мульоване і взаємопов'язане із рештою з дотриманням логіч-ного взаємозв'язку і черговості.

Експериментування при наукових дослідженнях прово-диться у три етапи: підготування експерименту, проведеннядослідження і аналіз отриманих результатів.