6.4. Попередня оцінка

магниевый скраб beletage

результативності дослідження

Після встановлення робочої гіпотези і розробки методикий плану дослідів необхідно ретельно підготуватися до їх про-ведення, розробити лабораторні журнали, переглянути і про-калібрувати прилади та інструменти, підготувати матеріали.

Журнал оформляють заздалегідь відповідно з методикою іпланом дослідів так, щоб розкривши його, можна було відра-зу зрозуміти, що і в якій послідовності необхідно виконувати.Вимірюванням, що проводяться в одній серії дослідів, відво-дять не менше сторінки або розвороту журналу. Не рекомен-дується записувати на цю ж сторінку результати іншої серіїдослідів. У заголовку таблиці вимірювань вказують дату до-сліду, об'єкт вимірювань, основні прилади і обладнання, атакож деякі загальні умови, при яких проводились вимірю-вання. Всі графи даної серії дослідів нумерують. Послідов-ність граф у журналі має відповідати послідовності вимірювань.При проведенні дослідів необхідно повністю дотримуватисьрозробленої методики.

Ніколи не слід змінювати методику у ході дослідження, їїможна лише доповнювати або, припинивши дослідження,розробити іншу і почати досліди знову. Розпочинати серіювимірювань варто з рандомізації, яка встановлює випадковийпорядок постановки дослідів у часі і дозволяє усунути відомій невідомі систематичні похибки. Для виконання рандоміза-ції користуються таблицями випадкових чисел або виборомномерів із урни тощо. Це надасть можливість врахувати сис-тематичні помилки і краще представити вимірюваннями за-кономірність явища. Якщо вимірювання перериваються натривалий час через несправності апаратури, то слід, усунувшиїх, знову підготуватися до вимірювань і всю серію вимірюваньвиконати спочатку. Не можна довільно змінювати результативимірювань, необгрунтовано їх відкидати або ігнорувати.Якими б несподіваними були результати (наприклад, дослідиможуть заперечити теоретичні побудови, яких дослідник неможе уникнути), все дослідження має бути об'єктивним відпочатку до кінця.

Записи в журналі мають бути чіткими і ясними. Слід зано-сити в примітки всі думки, аргументи за і проти, окремі фак-ти тощо, які виникають під час дослідів і початкової обробкирезультатів дослідження.

Слід намагатися, щоб результати кожного досліду оброб-лялись відразу після його проведення. Якщо це неможливо,необхідно щоденно підводити наближені підсумки дослідів.Краще всього результати відразу ж заносити в графік функці-ональної залежності, щоб бачити загальну закономірністьрозвитку явища. Таке підведення підсумків, що являє собоюпервинний контроль, в якійсь мірі гарантує правильність і ре-зультативність дослідження.

Систематична обробка дослідних даних — запорука успі-ху. Дослідник ні в якому разі не повинен розраховувати лишена свою пам'ять — все, що заслуговує на увагу, має бути за-писаним.

Які можна зробити висновки за результатами первинноїобробки даних дослідів? Іноді дослідами встановлюють, щоприйнята методика є недостатньою. Можливо таке, що зна-добиться дослідити вплив нових факторів, які раніш вважа-лися додатковими. В таких випадках прийняту методику сліддоповнювати в ході самого дослідження, приймаючи до увагивплив цих доповнень на план дослідів, календарні термінироботи і витрати.

Можуть з'явитися браковані досліди, результати яких різ-ко відрізняються від інших. Перш, ніж характеризувати до-слід як бракований, необхідно з'ясувати причину невдачі: чиправильно велись підрахунки або викривилось регулювання івийшли із ладу вимірювальні прилади, а може, різко зміни-лись додаткові фактори, які мали б залишатися незмінними.Якщо при уважному розгляді причин різкої відмінності ре-зультатів є одна із наведених, дослід необхідно повторитипри умовах, які виключають грубі помилки. Записи по ново-му досліду слід вести заново, не знищуючи записів з помил-кового досліду; останні слід виділити, наприклад взяти у ду-жки, так щоб при необхідності можна було їх прочитати. Цієївимоги слід дотримуватися тому, що іноді досліди, які споча-тку здаються помилковими, потім виявляються правильними.

Браковані досліди можливі через помилковості робочої гі-потези або методики дослідження. Якщо при повторенні до-сліду в умовах, які гарантують від промаху, отримається не-сподіваний результат, значить брак виникає з цієї причини.

Помилковість робочої гіпотези виясняється, якщо продо-вження дослідів дає результати, які відмінні від робочої гіпо-тези. Тут перш за все необхідно встановити фізико-механічніабо біологічні основи помилковості прийнятого варіанту ро-бочої гіпотези і відповідність прийнятої методика новій зако-номірності розвитку явища. Якщо фізико-механічні або біо-логічні основи нової закономірності встановлені, а прийнятаметодика забезпечує отримання результатів з достатньою то-чністю, досліди слід продовжувати.

Всі результати дослідів не можна привести до будь-якої за-кономірності, слід критично розглянути прийняту методику іпровести, якщо є потреба, пошукові досліди. При помилковостіметодики дослідження в більшості випадків припиняють і про-довжують лише після того, як відпрацюють нову методику.

Після того, як дослідження проведене, здійснюють оброб-ку отриманих даних, аналізують результати і формують новівисновки, що витікають із проведеного експериментальногодослідження.

ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВДОСЛІДЖЕННЯ

План лекції.

Обробка матеріалів експерименту.

Оформлення результатів роботи і підготовканаукового звіту.

Літературна обробка тексту.

Рекомендована література:

Грищенко І. М. Основи наукових досліджень: Навч.посібник / І.М. Грищенко, О.М. Григоренко, В.О. Бори-сейко. — К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. — 186 с.

П'ятницька-Позднякова І. С. Основи науковихдосліджень у вищій школі: Навч. посібник / І.С. П'ят-ницька-Позднякова. — К.: Центр навчальної літератури,2003. — 116 с.

Царенко О. М. Комп'ютерні методи в сільськомугосподарстві та біології: Навчальний посібник /О.М. Ца-ренко, Ю.А. Злобін, В.Г. Скляр, С.М. Панченко. — Су-ми: Університетська книга, 2000. — 203 с.

Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник / В.М. Шейко,Н.М. Кушнаренко. — 5-е вид., стер. — К.: Знання,2006. — 307 с.