8.1. Винаходи, корисні моделі,промислові зразки, товарні знаки

магниевый скраб beletage

Бурхливий розвиток техніки і технологій, інтен-сифікація розробки інженерних об'єктів, необхід-ність створення в короткий термін принципово новихтехнічних систем, підвищення вимог до них, а такожвходження України в систему ринкових відносинвимагають вивчення питань з правової охорони і ви-користання об'єктів інтелектуальної власності, в то-му числі промислової власності.

Протягом останніх років в Україні сформуваласядосить розгалужена організаційна структура органів,які прямо чи опосередковано забезпечують діяль-ність у сфері охорони інтелектуальної власності. Ва-жливу роль у структурі органів регулювання охорониінтелектуальної власності відіграють організації, щоутворюють інфраструктуру діяльності в цій сфері:

ТЕМА

• Держдепартамент інтелектуальної власності(ДДІВ) створений у квітні 2000 р. в складі Мініс-терства освіти і науки України. Його основні за-

вдання: участь у забезпеченні реалізації державної політики усфері інтелектуальної власності; прогнозування та визначен-ня перспектив і напрямків розвитку в сфері інтелектуальноївласності; розроблення нормативно-правової' бази функціо-нування державної системи охорони інтелектуальної власно-сті; організаційне забезпечення охорони прав на об'єкти інте-лектуальної власності.

Український інститут промислової власності — держав-не підприємство, основа інфраструктури охорони промисло-вої власності в Україні.

Українське агентство з авторських та суміжних прав —державне підприємство, основна ланки охорони авторських прав.

Інститут інтелектуальної власності і права — першийспеціалізований навчальний заклад, створений на початкулистопада 1999 р. Він надає можливість отримати другу вищуосвіту за спеціальністю «Інтелектуальна власність» та підви-щити кваліфікацію інженерів з винахідницької і раціоналіза-торської роботи, кандидатів у патентні повірені, юристів,економістів, викладачів.

Український центр інноватики та патентно-інформацій-них послуг — створений у 2001 p. з метою сприяння іннова-ційній активності та надання допомоги учасникам інновацій-ного процесу у вирішенні питань, що стосуються сферипромислової власності.

Промислова власність — це вид інтелектуальної власності,який охоплює права на такі об'єкти промислової власності, яквинаходи, корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки,знаки обслуговування, фірмові найменування та географічні за-значення про походження товарів, а також припинення недоб-росовісної конкуренції, передбачені Паризькою конвенцією зохорони промислової власності. Промислова власність розумі-ється в найбільш широкому значенні і поширюється на промис-ловість, торгівлю, сільське господарство, добувну промисло-вість, медицину, на всі продукти промислового чи природногопоходження, наприклад: вино, зерно, тютюновий лист, фрукти,худобу, копалини, мінеральні води, пиво, квіти, борошно тощо.

До об'єктів промислової власності відносяться:

винаходи (корисні моделі);

промислові зразки;

знаки для товарів і послуг (торговельні марки);

топографії інтегральних мікросхем;

раціоналізаторські пропозиції;

«ноу-хау» тощо.

Винахід — це рішення утилітарного завдання (продукттворчої діяльності) в будь-якій галузі промисловості або іншійсфері суспільно корисної діяльності людини, що відповідаєвизначеним законодавством умовам надання правової охоро-ни і визнане як винахід компетентним державним органом.

Корисна модель — результат творчої діяльності людини вгалузі технології, яка пов'язана з конструктивним виконан-ням пристрою.

Промисловий зразок — результат творчої діяльності лю-дини у галузі художнього конструювання.

Товарний знак (знак для товарів і послуг, торговельна ма-рка) — це один із засобів ідентифікації товарів або послуг,тобто позначення, здатне відрізняти товари або послуги одні-єї особи від товарів або послуг іншої особи.

Наукове відкриття — встановлення невідомих раніше, алеоб'єктивно існуючих закономірностей, властивостей і явищматеріального світу, які вносять докорінні зміни у рівень на-укового пізнання. Право на наукове відкриття засвідчуєтьсядипломом та охороняється у порядку, встановленому зако-ном. На географічні, археологічні і палеонтологічні відкрит-тя, також на відкриття корисних копалин і в галузі суспільнихнаук дипломи не видаються.

Раціоналізаторська пропозиція — визнана юридичною осо-бою пропозиція, яка містить технологічне (технічне) або ор-ганізаційне рішення у будь якій сфері діяльності.

«Ноу-хау» — це конфіденційна інформація наукового,технічного, виробничого, адміністративного, фінансового, ко-мерційного або іншого характеру, що практично застосову-ється у діяльності, яка ще не стала загальним надбанням.

Заявляються і одержують правову охорону в Україні (звидачею охоронного документа) у формі патентів — винахо-ди (корисні моделі) і промислові зразки, у формі свідоцтва назнаки для товарів і послуг, на твори науки, літератури і мис-тецтва, у формі посвідчення або свідоцтва — на раціоналіза-торські пропозиції.

У колишньому СРСР і державах РЕВ на винаходи видава-лися авторські свідоцтва, а в правонаступника СРСР — Росіїтеж видаються патенти.

Патент — це юридично-технічний документ, що видаєтьсякомпетентним державним органом і яким держава засвідчуєвиключне право власника на створений ним об'єкт промис-лової власності (винахід, корисну модель, промисловий зразок,сорт рослин). Це юридичний документ, оскільки закріплює завласником патенту визначені законом права. Водночас це тех-нічний документ, оскільки він дає технічний опис об'єкта.