8.2. Патентна документаціяі подання заявки на винахід

магниевый скраб beletage

Патентна документація — це сукупність опублікованих і не-опублікованих документів (і витягів із них), що містять відомо-сті про результати науково-технічних і проектно-конструктор-ських розробок, заявлених або визнаних винаходами, корис-ними моделями, промисловими зразками та іншими об'єктамипромислової власності, а також відомості про охорону прав ви-нахідників, патентовласників, володарів охоронних документівна винаходи, корисні моделі, промислові зразки і товарні знаки(тобто офіційні публікації патентних відомств). До патентноїдокументації відносяться: описи винаходів, описи корисних мо-делей, патентні бюлетені, реферати описів винаходів.

Об'єктом винаходу може бути:

продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, куль-тура клітин рослини і тварини тощо);

процеси (спосіб);

нове застосування відомого продукту чи процесу.

Об'єктом корисної моделі може бути конструктивне вико-нання пристрою.

Для одержання патенту на винахід (корисну модель) пода-ється заявка в ДП «Український інститут промислової влас-ності» (Укрпатент). Заявка на винахід повинна стосуватисяодного або групи винаходів, пов'язаних єдиним винахідниць-ким задумом (вимога єдності винаходу). Заявка на кориснумодель повинна стосуватися однієї корисної моделі (вимогаєдності корисної моделі).

Заявку подають:

автор (и) винаходу;

законний спадкоємець автора або інша фізична чи юри-дична особа, що отримала від автора або його спадкоємцяправо на подачу заявки на договірній основі;

роботодавець автора за наявності документа, що підтве-рджує передачу повноважень роботодавцю.

Фізичні особи, які проживають за межами України, абоіноземні юридичні особи, які проживають поза Україною, ве-дуть справи через патентних повірених (в Україні їх близько200), що зареєструвалися в Укрпатенті.

До складу заявки входить такий перелік паперів:

Заява про видачу патенту.

Опис винаходу, що розкриває його з повнотою, достат-ньою для здійснення.

Формула винаходу, що висловлює його суттєвість і по-вністю базується на описі.

Креслення та інші ілюстровані матеріали, якщо вони не-обхідні для розуміння суттєвості винаходу.

Реферат.

Документ, що підтверджує сплату збору або що звільняєвід нього (частково або повністю).

Інші документи (за необхідності, зазначені в заяві).

Заявки подаються на бланку українською мовою, але якщо

іншою, то треба переслати переклад у двомісячний термін здати подання.

Опис винаходу складається з таких розділів (обов'язковаструктура):

галузь техніки, до якої належить винахід;

рівень техніки;

суть винаходу;

перелік фігур, креслення (якщо на них є посилання в описі);

відомості, які підтверджують можливість здійснення ви-находу.

Для кращого розуміння і більш стислого викладу описудозволяється інша послідовність наведення розділів або їхчастин, якщо цього вимагає характер винаходу. Не допуска-ється заміна або виконання розділів опису в цілому або йогочастин із вказівкою на інформаційне джерело, в якому є не-обхідні відомості. Опис винаходу підписує заявник у тому жпорядку, що і заяву на видання патенту.

Формула винаходу — це складена за встановленими прави-лами стисла словесна характеристика технічної суті винаходу,що містить сукупність його істотних ознак, достатніх для дося-гнення зазначеного заявником технічного результату.

Формула винаходу повинна базуватися на описі, і можебути одноланковою (один пункт не нумерується) і багатолан-ковою (два і більше пунктів нумеруються арабськими циф-рами). Вона мас чотири основних призначення:

стисло і чітко висловити технічну суть винаходу, тобтовідобразити в логічному визначенні об'єкт винаходу сукупні-стю його істотних ознак;

визначити межі винаходу, тобто межі прав власника па-тенту на винахід, встановлені Положенням та іншими норма-тивними актами;

служити засобом відмежування об'єкта винаходу від ін-ших об'єктів або визначення схожості для встановлення фак-ту використання винаходу;

давати стислу, але достатню інформацію відповіднимфахівцям про продукт або спосіб, що досягається винаходому сфері, до якої він відноситься.

Реферат — це скорочений виклад змісту опису винаходу,включає (без абзаців) до 200 слів або 1000 знаків:

об'єкт винаходу;

галузь застосування;

суть винаходу;

альтернативні рішення (якщо вони є);

технічний результат.

Реферат складають лише з інформаційною метою. При не-обхідності включають креслення або хімічну формулу. Рефе-рат складають таким чином, щоб він міг служити ефективнимзасобом пошуку у відповідній галузі техніки.

Згідно з нині чинним законодавством України патент видаєть-ся за результатами експертизи по суті заявленого технічного рі-шення. Деклараційний патент видається за результатами форма-льної експертизи щодо локальної новизни заявки на винахід.Строк дії патенту України на винахід 20 років від дати поданнязаявки, деклараційного патенту — 6 років. Термін дії декларацій-ного патенту на корисну модель 10 років від дати подання заявки.