НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

магниевый скраб beletage

Володимир Сергійович РОСТОВСЬКИЙНаталія Віталіївна ДІБРІВСЬКА

ОСНОВИ НАУКОВИХДОСЛІДЖЕНЬ ІТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ

Підручникдля студентів спеціальності 6.140101«Готельно-ресторанна справа»

Керівник видавничих проектів - Б. А. СладкевичДизайн обкладинки - Б. В. БорисовРедактор — Л. І. ЄросоваКоректор — С. С. Савченко

Підписано до друку 02.12.2008. Формат 60x84 1/16.Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.Умовн. друк. арк. 5,4.Наклад 500 прим.

Видавництво «Центр учбової літератури»вул. Електриків, 23м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-638-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)e-mail: office@uabook.comсайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК № 2458 від 30.03.2006