ЗМІСТ

магниевый скраб beletage

Вступ  5

Тема 1. Предмет і зміст курсу «Основи на-укових досліджень і технічної твор-чості»    7

Мета і завдання курсу           7

Зміст курсу. Зв'язок курсу з іншими дис-циплінами            9

Тема 2. Основи методології науково-дослід-ної роботи студентів           12

Деякі теоретичні аспекти наукових до-сліджень    12

Методологія наукового дослідження           16

Процес наукового пізнання  19

Тема 3. Напрямки і методики наукових до-сліджень         26

Вибір проблеми дослідження           26

Конкретизація проблеми дослідження .... 29

Методика дослідницької роботи      31

Тема 4. Організація роботи в процесі дослі-дження          35

Організація роботи дослідника        35

Підготовка до дослідження   40

Планування і проведення робіт       44

Тема 5. Інформаційна база наукових дослі-джень і методика відбору матеріалів. . 48

5.1. Види джерел інформації 48

Аналіз вихідної інформації і методика роботи з літе-ратурними джерелами       51

Галузева науково-технічна інформація        54

Тема 6. Техніка проведення експериментів            57

Складання плану дослідження         57

Загальні принципи проведення дослідження        58

Вимірювання і відмітки         62

Попередня оцінка результативності дослідження. ...         64

Тема 7. Оформлення матеріалів дослідження         67

Обробка матеріалів експерименту   67

Оформлення результатів роботи і підготовка науко-вого звіту     72

Літературна обробка тексту  77

Тема 8. Інтелектуальна власність як результат науко-во-технічної творчості     90

Винаходи, корисні моделі, промислові зразки, то-варні знаки     90

Патентна документація і подання заявки на винахід . .     93