ВСТУП

магниевый скраб beletage

У забезпеченні виконання завдань, які стоятьперед готельно-ресторанним господарством, важ-ливого значення набуває якість підготовки високо-кваліфікованих фахівців. Високі темпи розвиткумасового харчування, індустріалізації галузі вису-вають підвищені вимоги до сучасного працівника.Він повинен мати не лише знання, високу культу-ру, широку ерудицію, а й вміти творчо мислити.Фахівець, який має намір плідно працювати в галу-зі народного господарства України, повинен знатиособливості сучасного стилю наукового мислення,характерні риси науки і культури.

Період навчання у ВУЗі — це час найбільш ін-тенсивного розвитку інтелектуальних і моральнихсил та можливостей людини, тому процес навчаннямає ґрунтуватися на самостійній діяльності студен-та. Серед багатьох форм і методів підготування фа-хівців особливу увагу звертають на науково-до-слідний аспект навчання студентів.

Правильне поєднання навчальної і науково-до-слідної роботи студентів — одна із головних умовпідвищення якості підготовки фахівців. Тому важ-ливим етапом розвитку вищої школи є введення внавчальний процес курсу «Основи наукових дослі-джень та технічної творчості», у якому розгляда-ються методологія й методи наукових досліджень,а також способи їх організації. Зміст окремих пи-тань дисципліни пов'язаний з вивченням спеціаль-них курсів, виконанням курсових і дипломнихробіт.

Введення курсу зобов'язує всіх студентів освоїти елемен-ти методики наукових досліджень, що сприятиме розвиткутворчого мислення; організації оптимальної розумової діяль-ності. За період навчання студент повинен виконати ті абоінші наукові дослідження в різних формах навчального про-цесу під керівництвом досвідченого керівника.

Науково-дослідна робота є складовою частиною навчаль-ного процесу, його органічним елементом. Знання основ нау-кових досліджень необхідно кожному керівнику, інженеру,економісту, технологу тощо. Лише оволодівши цими основа-ми, можна успішно керувати технічними, економічними чиіншими службами, швидко орієнтуватися у постійно зроста-ючому потоці інформації, добирати наукові і технічні відомо-сті, вирішувати різноманітні, принципово нові питання су-часного виробництва.

ПРЕДМЕТ І ЗМІСТ КУРСУ«ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬІ ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ»

План лекції.

Мета і завдання курсу.

Зміст курсу. Зв'язок курсу з іншими дисцип-лінами.

Рекомендована література:

Баскаков А. Я. Методология научного исследова-ния: Учеб. пособие / А.Я. Баскаков, Н.В. Туленков. —К.: МАУП, 2002. — 216 с.

Крушельницька О. В. Методологія та організаціянаукових досліджень: Навч. посібник / О.В. Крушель-ницька. — К.: Кондор, 2006. — 206 с.

Лудченко А. А. Основи научньїх исследований:Учебное пособие / А.А. Лудченко, Я.А. Лудченко,Т.А. Примак / Под ред. А.А. Лудченко. — 2-е изд., стер. —К.: О-во «Знання», КОО, 2001. — 113 с.

П'ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових до-сліджень у вищій школі: Навч. посібник / І.С. П'ят-ницька-Позднякова. — К.: Центр навчальної літератури,2003. — 116 с.