1.2. Зміст курсу. Зв'язок курсу з іншими дисциплінами

магниевый скраб beletage

Наукова творчість студентів — це комплекс різних видівдіяльності, який у сукупності розвиває дослідницькі навички.Суть вивчення курсу «Основи наукових досліджень та техні-чної творчості» полягає у тому, щоб на основі узагальненнятеорії і практики дати певний обсяг знань і навчити студентівтворчо підходити до вирішення виробничих ситуацій не тіль-ки теоретичного, а й прикладного характеру.

Весь період навчання студента у вузі, з точки зору залу-чення його до НДР, проходить у два етапи: загальноосвітній іпредметно-прикладний, і має дві форми організації: навчаль-ну і позанавчальну. Кожен етап характеризується певнимивидами науково-дослідних робіт (рис. 1).

Перший етап будується на базі дисциплін, які формуютьінженерно-технологічний характер майбутнього фахівця: ви-ща математика, фізика, хімія тощо і охоплює два роки (пер-ший і другий курси). На цьому етапі студенти беруть участь втеоретичних семінарах, гуртках, готують доповіді, виступа-ють на різноманітних конференціях та ін. Основним ядромНДР у цей період є студентський науковий гурток. Значне мі-сце на першому етапі відводиться суспільним наукам.

Другий етап — предметно-прикладний. За часом він охоп-лює три роки навчання (третій, четвертий і п'ятий курси) і зазмістом — більш складний. Окрім теоретичних питань студе-нти виконують велику програму науково-дослідних робітприкладного характеру у поєднанні з навчанням. Частина цієїроботи має практичну вагомість і обов'язково впроваджуєть-ся у виробництво.

На початку другого етапу студенти вивчають теоретичнийкурс «Основи наукових досліджень та технічної творчості».Основним ядром НДР в цей період є навчальна група, якапрацює під керівництвом викладача.

Таким чином, предмет курсу «Основи наукових дослі-джень та технічної творчості» з проблем технології і органі-зації готельно-ресторанного господарства визначається хара-ктером і змістом наукової діяльності і цій галузі.

Об'єктом вивчення дисципліни є наукова діяльність яквид суспільної праці.

Предметом вивчення дисципліни є вид наукової діяльно-сті, загальнонаукові та конкретно-наукові методи досліджен-ня, у тому числі принципи організації наукових досліджень,методи планування експерименту, оброблення та оформленнярезультатів дослідження.

Вивчення курсу окреслює такі цілі:

засвоєння теоретичних аспектів методології і методикинаукових досліджень за профілем;

оволодіння технікою проведення наукових досліджень;

залучення студентів до самостійного виконання науко-вих досліджень.

Після вивчення дисципліни студент повинен знати:

загальні відомості про науку й наукові дослідження;

правила проведення аналізу науково-технічної інфор-мації й патентного пошуку;

основи розробки теоретичних передумов;

методологію наукових досліджень, їх планування й ор-ганізацію;

методи досліджень в готельно-ресторанному бізнесі;

методику обробки результатів досліджень;

вимоги до оформлення результатів наукових досліджень;

вміти:

визначати зміст і структуру предмета та об'єкта дослі-дження, формувати мету та завдання дослідження;

визначати інформаційне забезпечення наукових дослі-джень та вміти ним користуватися;

використовувати методику формування проблеми нау-кового дослідження в готельно-ресторанному бізнесі;

складати програму наукового дослідження і визначатиїї основні етапи;

планувати і виконувати наукове дослідження;

обробляти результати вимірів й оцінювати похибки таспостереження;

зіставляти результати експерименту з теоретичними пе-редумовами й формулювати висновки наукового дослідження;

правильно оформлювати результати наукових дослідженьта їх оприлюднювати на конференціях, олімпіадах і конкурсах.

Результати наукових досліджень можуть бути частиноюкурсових робіт з дисциплін професійного циклу, подаватисьна внутрішньовузівські і республіканські конкурси та олімпі-ади, заслуховуватись на наукових студентських конференціях.Обов'язковою частиною дипломних робіт є науковий розділ.

ОСНОВИ МЕТОДОЛОГІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

План лекції.

Деякі теоретичні аспекти наукових досліджень.

Методологія наукового дослідження.

Процес наукового пізнання.

Рекомендована література:

Власов К. П. Методи исследований и организациязкспериментов / К.П. Власов, А.А. Киселева. — Харь-ков: Изд-во «Гуманитарний Центр», 2002. — 256 с.

Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень: Навч.посібник / В.В.Ковальчук, Л.М.Моїсєєв. — 3-е вид., пе-рероб. і допов. — К.: ВД «Професіонал», 2005. — 240 с.

Крушельницька О. В. Методологія та організаціянаукових досліджень: Навч. посібник / О.В. Крушель-ницька. — К.: Кондор, 2006. — 206 с.

Новиков А. М. Методология: Учеб.-метод. пособие/ А.М. Новиков, Д.А Новиков. — М.: СИНТЕГ, 2007. —668 с.

Стеченко Д. М. Методологія наукових дослі-джень: Підручник / Д.М. Стеченко, О.С. Чмир. — К.:Знання, 2005. — 309 с.

Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень:Навч. посібник / Г.С. Цехмістрова. — К.: Слово, 2003. —240 с.

Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник / В.М. Шейко,Н.М. Кушнаренко. — 5-е вид., стер. — К.: Знання,2006. — 307 с.