3.1. Вибір проблеми дослідження

магниевый скраб beletage

Початком дослідницької роботи у готельно-ресторанному бізнесі слід вважати вибір проблемидослідження. У найбільш загальному виді пробле-ма являє собою складне теоретичне або практичнепитання, яке вимагає вирішення.

ТЕМА

НАПРЯМКИ І МЕТОДИКИНАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Основними критеріями вибору проблеми є її ак-туальність, ефективність розробки, новизна, перспек-тивність, можливість формування теоретичної базидля її вирішення, відповідність профілю, можливістьздійснення її розробки в умовах університету.

Актуальність теми передбачає її теоретичну або практич-ну значущість, важливість обраної теми для рішення науко-вих або практичних завдань певної галузі науки.

Новизна теми — один із основних критеріїв її вибору, во-на показує про принципово новий, невідомий до цього часупредмет, явище або процес. Не менше значення має і перспе-ктивність теми, яка характеризує тенденції розвитку явищ іпроцесів. При цьому не слід забувати і про те, що в основувибору має бути покладена така перспективна значущість,яка викликана потребами готельно-ресторанного бізнесу.

Тема повинна відповідати профілю університету, загаль-ним планам наукової роботи вузу, планам профілюючих ка-федр, актуальним проблемам розвитку галузі. Лише в цьомувипадку обрана тема може бути співзвучною з потребами на-уки у галузі готельно-ресторанного господарства.

Не менш важливою при виборі теми є наявність теоретич-ної бази, яку можна було б покласти в основу дослідження.Наявність такої бази є правильною ознакою того, що початокнаукової роботи вже обумовлений, що зберігається певнийпріоритет, це дозволить йти далі, виявляти нові факти, дані,які доповнять старі знання. Необхідно, щоб тема була реаль-ною, тобто можлива для виконання в умовах університету,кафедри, лабораторії. Це вимагає наявності серйозної техніч-ної і експериментальної бази, обладнання, приміщень тощо.

Важливим елементом вибору проблеми дослідження єможливість всебічного ознайомлення з наявними розробкамиза даним напрямком. Для цього необхідно ретельно вивчитинаукові звіти, монографії, збірники наукових праць, збірникианотацій, оглядів, книжкові рукописи, різні картотеки з цьогопитання. Саме цю роботу слід провести на першій стадії ви-бору проблеми.

Наукові дослідження класифікують за різними ознаками:

а) за видами зв'язку із суспільним виробництвом:

наукові дослідження, спрямовані на створення новихпроцесів, машин, конструкцій і т.д., які повністю будуть ви-користані для підвищення ефективності виробництва;

наукові дослідження, спрямовані на поліпшеннявиробничих відносин, підвищення рівня організаціївиробництва без створення нових засобів праці;

теоретичні роботи в області суспільних, гуманітарних йінших наук, які використовуються для вдосконалювання суспі-льних відносин, підвищення рівня духовного життя людей й ін.;

б)         за ступенем важливості для народного господарства:

роботи, які виконуються за завданням міністерств івідомств;

дослідження, які виконуються за планом (з ініціативи)науково-дослідних організацій;

в)         залежно від джерел фінансування:

держбюджетні, фінансовані із засобів державного бю-джету;

госпдоговірні, фінансовані відповідно до підписанихдоговорів між організаціями-замовниками, які використову-ють наукові дослідження в даній галузі, і організаціями, яківиконують дослідження;

г)         за тривалістю розробки:

довгострокові, що розробляються протягом декількохроків;

короткострокові, які виконуються в більшості за один рік.

Готельно-ресторанне господарство в Україні швидко розви-вається і відграє важливу роль у задоволенні потреб населення.

Актуальними проблемами для наукових досліджень є:

Інтенсифікація і оптимізація технологічних процесів.

Створення прогресивних технологій і високопродукти-вного обладнання.

Підвищення якості продукції, що випускається, розши-рення і поновлення асортименту.

Збільшення охоплення населення послугами готельно-ресторанного господарства з запровадженням прогресивнихформ обслуговування, підвищенням культури обслуговування.

Індустріалізація галузі, подальший розвиток науково-технічного прогресу. Перехід від одиничних механізмів досистеми машин. Впровадження масового, серійного, потоко-вого виробництва всіх видів кулінарної продукції.

Комплексна раціоналізація діючих підприємств за раху-нок технічного переозброєння, реконструкції, модернізації.

Подальше зростання продуктивності праці, посиленняінтенсивних форм організації праці.

Створення і дослідження систем і засобів автоматизації.

9. Створення безвідхідних виробництв.

10. Розробка нових методів дослідження процесів із за-стосуванням сучасних засобів.

Ці та інші актуальні проблеми мають бути конкретизованіз урахуванням умов і особливостей діяльності підприємств таорганізацій готельно-ресторанного господарства.