РОЗДІЛ 3 вплив харчування на функціонування основних систем організму людини

магниевый скраб beletage

3.1. Фізіолого-гігієнічні основи

нейрогуморальної регуляції функцій організму

Організм людини — це цілісна система, у якій регулюється діяль­ність усіх фізіологічних систем, їхня злагодженість у роботі, зберіга­ється стабільність внутрішнього середовища.

Нервова регуляція життєдіяльності організму здійснюється нерво­вою системою. Нервова система регулює діяльність всіх органів і сис­тем, обумовлюючи їхню функціональну єдність, і забезпечує зв'язок організму як цілого з зовнішнім середовищем.

Гуморальна регуляція здійснює координацію фізіологічних функцій ор­ганізму людини через рідинні середовища: кров, лімфу, тканинну рідину.

Гуморальна регуляція підпорядковується нервовій регуляції і стано­вить з нею єдину нейрогуморальну регуляцію. На діяльність нейрогу­моральної системи суттєво впливає на характер харчування (рис. 3.1).

Нервова регуляція — швидка, миттєва, місцева. Гуморальна регуляція спрямована на довготривалі повільні проце­си в організмі — ріст, диференціацію, розмноження, обмін речовин тощо (рис. 3.2).