НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

магниевый скраб beletage

ЗУБАР Надія Миколаївна

ОСНОВИ ФІЗІОЛОГІЇ ТА ГІГІЄНИ ХАРЧУВАННЯ

ПІДРУЧНИК

Оригінал-макет підготовлено ТОВ «Центр учбової літератури»

Підписано до друку 17.02.2010. Формат 60x84 1/16. Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC. Умовн. друк. арк. 18,9. Наклад 900 прим.

Видавництво «Центр учбової літератури» вул. Електриків, 23 м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63 8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України) e-mail: office@uabook.com сайт: WWW.CUL.COM.UA Свідоцтво ДК № 2458 від 30.03.2006

 

1. Фізіолого-гігієнічні принципи раціонального харчування лю­дей, зайнятих розумовою працею.

2. Фізіолого-гігієнічні принципи раціонального харчування сту­дентів.

3. Фізіолого-гігієнічні принципи раціонального харчування робі­тників, зайнятих легкою працею.

4. Фізіолого-гігієнічні принципи раціонального харчування робі­тників, зайнятих працею середньої важкості (на прикладі робіт­ників гарячих цехів).

5. Фізіолого-гігієнічні принципи раціонального харчування робі­тників гарячих цехів.

7. Фізіолого-гігієнічні принципи раціонального харчування дітей та підлітків.

8. Фізіолого-гігієнічні принципи раціонального харчування лю­дей похилого віку.

9. Фізіолого-гігієнічні основи лікувально-профілактичного хар­чування.

[1] Фізіолого-гігієнічні принципи раціонального харчування робі­тників, зайнятих важкою фізичною працею.