1.7.4. Нормативно-правові акти з охорони праці

магниевый скраб beletage

Охорона праці керується великою кількістю нормативно-правових актів.

Нормативно-правові акти про охорону праці - це правила, стан-дарти, норми, регламенти, положення, інструкції та інші документи,яким надано чинність правових норм, обов'язкових для виконання.

Опрацювання та перегляд, прийняття нових і скасування чин-них нормативно-правових актів з охорони праці проводяться спе-ціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади знагляду за охороною праці за участю професійних спілок і Фондусоціального страхування від нещасних випадків та за погодженнямз органами державного нагляду за охороною праці.

Нормативно-правові акти про охорону праці переглядаютьсяв міру впровадження досягнень науки і техніки, що сприяють по-ліпшенню безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, але нерідше одного разу на десять років.

Стандарти, технічні умови та інші нормативно-технічні доку-менти на засоби праці і технологічні процеси повинні включати ви-моги щодо охорони праці і погоджуватися з органами державногонагляду за охороною праці.

Санітарні правила та норми затверджуються спеціально уповно-важеним центральним органом виконавчої влади у галузі охорониздоров'я.

Нормативно-правові акти про охорону праці є обов'язковимидля виконання у виробничих майстернях, лабораторіях, цехах, надільницях та в інших місцях трудового і професійного навчаннямолоді, обладнаних у школах, міжшкільних комбінатах, училищах,вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, будинках само-діяльної технічної творчості тощо.

Система стандартів безпеки праці (ССБП) - це комплексвзаємопов'язаних стандартів, спрямованих на забезпечення безпекипраці, що поширюється на виробниче обладнання, виробничі про-цеси і засоби захисту працюючих.

Завданням ССБП є установлення загальних вимог до виробни-чих процесів та обладнання, загальних вимог і норм до окремих ви-дів безпечних і шкідливих виробничих факторів, вимог до засобівзахисту працюючих, методів оцінки безпеки праці.

Відповідальність за порушення вимог щодо охорони праці.За порушення законів та інших нормативно-правових актів проохорону праці, створення перешкод у діяльності посадових осіб ор-ганів державного нагляду за охороною праці і представників профе-сійних спілок, їх організацій та об'єднань винні особи притягаютьсядо дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, відповідальностізгідно із законом.

Література: [1], [2], [3], [4].

Питання для самоконтролю

Який Закон реалізує конституційні права працівників на охоро-ну праці?

Назвіть головні принципи державної політики в галузі охоронипраці.

Права працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливіумови праці.

Сформулюйте визначення терміну "охорона праці".

Сформулюйте визначення терміну "небезпечний фактор".

Яка різниця між термінами "шкідливий" і "небезпечний" фактор?

При виконанні яких робіт видається спецодяг та інші засоби ін-дивідуального захисту, змивальні засоби?

Коли трудовий договір може бути розірвано працівником зайого бажанням?

Коли роботодавець повинен перевести працівника на легшу ро-боту?

При яких умовах за період простою за працівником зберігаєтьсясередній заробіток?

В який термін роботодавець повинен письмово інформуватипрацівника про зміну виробничих умов та зміну пільг та ком-пенсацій?

За якими працівниками зберігаються місце роботи і посада з се-редньою заробітною платою і на якій термін?

Які органи здійснюють державне управління охороною праці?

Назвіть 5 небезпечних виробничих факторів при роботі у хіміч-ній лабораторії.

Назвіть 5 шкідливих виробничих факторів при роботі у хімічнійлабораторії.

Які основні принципи функціонування системи управління охо-роною праці (СУОП )?

Які основні завдання СУОП та напрямки створення безпечнихумов праці ви знаєте?

Які види навчання працівників передбачає ДНАОП 0.00-4.12-99"Типове положення про навчання з питань охорони праці"?

В чому суть вступного інструктажу ? Яка посадова особа йогопроводить?

В чому суть первинного на робочому місці інструктажу ? Якапосадова особа його проводить?

В чому суть забезпечення безпеки технологічних процесів?

Яку роль у забезпеченні безпеки технологічних процесів вико-нує механізація?

Яку роль у забезпеченні безпеки технологічних процесів вико-нує автоматизація?

В чому суть забезпечення безпечного стану будівель і споруд?

Шляхи створення нешкідливих і здорових санітарно-гігієнічнихумов праці?

Обов'язки роботодавця щодо забезпечення системи управлінняохороною праці.

Які обов'язки працівника щодо додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці?

Склад комісії з питань охорони праці підприємства.

Хто організує і за які кошти проводить попередні і періодичнімедичні огляди працюючих?

Які обов'язки Національного науково-дослідного інституту(НДІ ) з питань охорони праці?

Мета атестації робочих місць.

Які права має "Служба охорони праці"?

Які основні технічні та організаційні заходи щодо профілактикивиробничого травматизму та професійної захворюваності.

Якими нормативно-правовими актами користується охоронапраці?

Якими є завдання "Системи стандартів безпеки праці"?

Які види відповідальності встановлені за порушення вимог охо-рони праці?

Розділ 2. Розслідування та облік нещасних випадків,професійних захворювань і аварій на виробництві

Нещасні випадки, професійні захворювання і аварії на виробни-цтві підлягають розслідуванню відповідно до НПАОП 00.0-6.02-04"Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, про-фесійних захворювань і аварій на виробництві". Постанова КабінетуМіністрів України від 25.08.2004, №1112.