2.5.1. Органи державного нагляду за охороною праці

магниевый скраб beletage

Державний нагляд за додержанням законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці в Україні здійснюють:

спеціально уповноважений центральний орган виконавчої вла-ди з нагляду за охороною праці;

спеціально уповноважений центральний орган з питань радіа-ційної безпеки;

спеціально уповноважений центральний орган з питань пожеж-ної безпеки;

спеціально уповноважений центральний орган з питань гігієнипраці .

Діяльність органів державного нагляду регулюється, законамиУкраїни "Про використання ядерної енергії і радіаційну безпеку","Про пожежну безпеку", іншими нормативно-правовими актамита положеннями про ці органи, що затверджуються ПрезидентомУкраїни або Кабінетом Міністрів України.

Права і відповідальність посадових осіб спеціально уповно-важеного центрального органу виконавчої влади. Посадові особиспеціально уповноваженого центрального органу виконавчої владиз нагляду за охороною праці мають право:

безперешкодно відвідувати підконтрольні підприємства, ви-робництва фізичних осіб, які відповідно до законодавства ви-користовують найману працю, та здійснювати в присутностіроботодавця або його представника перевірку додержання зако-нодавства з питань, віднесених до їх компетенції;

одержувати від роботодавця і посадових осіб письмові чи усніпояснення, висновки експертних обстежень, аудитів, матеріалита інформацію з відповідних питань, звіти про рівень і стан про-філактичної роботи, причини порушень законодавства та вжи-вати заходи щодо їх усунення;

органи державного нагляду за охороною праці не залежать відбудь-яких господарських органів, об'єднань громадян, політич-них формувань, місцевих державних адміністрацій;

надсилати роботодавцям, керівникам та іншим посадовим осо-бам, роботодавцям структурних підрозділів Ради Міністрів Рес-публіки Крим, місцевих Рад народних депутатів, міністерствта інших центральних органів державної виконавчої владиобов'язкові для виконання розпорядження (приписи) про усу-нення порушень і недоліків в галузі охорони праці, охоронинадр, безпечної експлуатації об'єктів підвищеної небезпеки;

зупиняти експлуатацію підприємств, окремих виробництв, цехів, діль-ниць, робочих місць і обладнання для усунення порушень вимог охо-рони праці, які створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих;

притягати до адміністративної відповідальності працівників,винних у порушенні законодавчих та інших нормативних актівпро охорону праці;

надсилати роботодавцям подання про невідповідність окремихпосадових осіб займаній посаді, передавати в необхідних випад-ках матеріали органам прокуратури для притягнення цих осіб довідповідальності згідно із законом