3.2. Метеорологічні умови

магниевый скраб beletage

Мікроклімат виробничих приміщень і його стан у робочій зоні -головні фактори, що обумовлюють умови праці. Основні параметриметеорологічних умов - це різні поєднання температури, вологостій швидкості руху повітря, які впливають на теплообмін і загальнийстан організму людини.

Температура повітря в процесі виробництва залежить від кіль-кості тепловиділення джерелами тепла, об'єму приміщень, повітро-обміну (природного чи штучного), інтенсивності тепловіддачі череззовнішні стіни й огородження. Регулюючи тепловіддачу, можна під-тримувати необхідну температуру повітря в приміщенні.50

Відносна вологість у виробничих приміщеннях залежить відкількості води, що випаровується в приміщенні, метеорологічнихумов поза приміщеннями. Відносна вологість може регулюватисяшляхом вентиляції й кондиціонування повітря.

Швидкість руху повітря регулюється природною й штучноювентиляцією.

Метеорологічні умови виробничих приміщень впливають на бі-ологічні процеси людини і тому є важливими факторами, що харак-теризують санітарно-гігієнічні умови праці. Вплив несприятливихметеорологічних умов на людину веде до погіршення її самопочут-тя, зниження продуктивності праці й підвищення сприйнятливостідо захворювання. Такі порушення можуть привести до тепловогоудару, який супроводжується втратою свідомості, блювотою, судо-мами.

В організмі людини протікають окисні реакції, пов'язані з утво-ренням тепла, і разом з тим безупинно відбувається процес тепло-обміну між організмом і зовнішнім середовищем. Теплопродукція(енергія) організму людини залежить від ступеня фізичної напруги:у спокої - 75, при легкій роботі - 125, середній - 200, важкій - 250-400 Вт.

Терморегуляція - це сукупність процесів, що протікають в орга-нізмі людини й обумовлюють теплообмін між організмом і зовніш-нім середовищем, в результаті чого температура тіла підтримуєтьсяна рівні 36,5-37 °С. Граничні можливості терморегуляції невеликі.При підвищені температури до 43 °С і при зниженні до 25-27 °С на-стає смерть людини. Метеорологічні умови у виробничих приміщен-нях підсилюють або послаблюють процеси віддачі тепла організмомлюдини в навколишнє середовище.

При фізичній терморегуляції коли температура повітря близь-ко 20°С, організм людини віддає тепло в навколишнє середовище:за рахунок конвекції - до 30 %, випромінювання - до 45 %, випа-ровування з поверхні шкіри поту, що виділяється, до 20 %, нагрівувдихуваного повітря і споживаної їжі - до 5 %. При більш низькійтемпературі повітря порівняно з температурою поверхні тіла люди-ни, тепло віддається, головним чином, шляхом конвекції й випромі-нювання. Коли температура повітря підвищується, то тепловіддачаза рахунок конвекції, випромінювання й нагрівання вдихуваногоповітря знижується, а при температурі повітря, що відповідає тем-пературі тіла людини, вона практично відсутня. Тоді тепловіддача,завдяки здатності організму до терморегуляції, відбувається тількиза рахунок витрати тепла на випаровування і досягає 100 % усієї те-пловіддачі.

Поки потовиділення не перевищує (3...4)*10-2 г/с, доти видачатепла на випаровування поту перешкоджає підвищенню температу-ри тіла людини. Якщо в подальшому збільшується температура по-вітря, температура тіла людини починає теж підвищуватися, оскіль-ки при визначеній відносній вологості з поверхні тіла людини можевипаровуватися лише певна кількість поту. Коли при рясному по-товиділенні (важка фізична праця), піт не встигає випаровуватисяй стікає по шкірі, несучи з організму з потом (водою) до 50 г солей(в основному, кухонної) за добу замість 10 г за нормальних умов.Втрата води за несприятливих метеорологічних умов може досяга-ти 510-3 м3 (5 л) за зміну (7 год.). Зменшення в організмі (крові)води викликає згущення крові. Це призводить до порушення роботисерцево-судинної системи й кровообігу, виникнення судом, утратисвідомості і теплового удару. Пиття в таких випадках тільки підси-лює потовиділення, тому що кров, збіднена сіллю, не здатна утри-мувати воду.

Водно-сольовий обмін при його порушенні у людини може ви-кликати захворювання нирок, шлунково-кишкові захворювання,порушення нервової діяльності. Для заповнення втрат води і соліпри потовиділенні і для профілактики теплового удару за умов ви-соких температур рекомендується забезпечувати робітників питноюводою зі змістом кухонної солі до 0,5 %.

Якщо низька температура повітря, терморегуляція організму ви-являється в тому, що кровоносні судини шкіри звужуються, швид-кість руху крові через шкіру сповільнюється і, отже, тепловіддачашляхом конвекції знижується.

Коли відносна вологість повітря висока (при високих темпера-турах у виробничому приміщенні), вона не тільки перешкоджає ви-паровуванню поту, але й є несприятливим чинником і при низькихтемпературах. При температурі 0°С й високій вологості спостеріга-ється збільшення тепловіддачі організмом шляхом випромінюваннязавдяки крапелькам води, що містяться в повітрі у великій кількості,і являють собою величезну холодну поверхню. При поєднанні такихметеорологічних умов можливе обмороження кінцівок і обличчя на-віть при температурах вище нуля.

Більша швидкість переміщування повітря підсилює віддачу те-пла шляхом конвекції й випаровування. У цьому випадку швидкістьвипаровування з поверхні тіла людини зростає, зумовлюючи охоло-дження організму. Якщо ж температура повітря вище температуритіла людини, що переміщується, повітря буде за рахунок конвекціїнагрівати тіло людини. При низькій температурі повітря, що руха-ється, можливо ще більше охолодження тіла аж до обмороження йвиникнення простудних захворювань.

Віддача тепла організмом людини шляхом конвекції залежитьвід температури повітря й швидкості його руху. Якщо температуразростає, а швидкість зменшується, то зменшується і тепловіддача.

Віддача тепла шляхом випромінюванням в навколишнє серед-овище залежить від температури поверхні огороджень (стін, вер-статів, екранів та інш.), що сприймають це тепло, і не залежить відтемператури повітря.

Віддача тепла випаровуванням поту залежить від відносної во-логості й швидкості руху повітря. Таким чином, тепловий баланстіла людини, а, отже, і її самопочуття залежать: від температури по-вітря приміщення, відносної вологості, швидкості руху повітря по-близу людини, температури стін і огороджень, а також характеруроботи (легка, середньої важкості, важка).

Кількість повітря, що подається або видаляється з приміщення,при відомій кратності визначається:

Q = nV,

де: Q - кількість повітря, м3/год; n - кратність обміну повітря;V - об'єм приміщення, м3.

Q =

Кількість повітря, яка необхідна для зниження концентраціїшкідливих речовин у приміщенні до гранично допустимої концен-трації:

U106

m - mгдкп гдкпр

де: U - маса шкідливої речовини, що надходить в повітря ви-робничого приміщення за одну годину, кг/год; тгдкп - маса речовини

ГДК, що видаляється з приміщення, мг/м3; тгдкпр - маса шкідливоїречовини в припливному повітрі, мг/м3.

Кількість повітря для видалення тепловиділення з приміщення:

в- 0

ІПОВ (^вид ^Іф ) Р

де: Q - кількість повітря для видалення тепловиділення з при-міщення, м3/год; Q^ - надлишкового тепловиділення за годину,кДж/год; дпов - питома теплоємність тепловиділення, 1 кДж/КгК;^вид - температура повітря, що видаляється з приміщення, К; t -

температура припливного повітря, К°;р - густина припливного по-вітря, кг/м3.

Надлишкове тепловиділення:

Q = Q - Q ,

над      пр        нав.сер

де: Q^ - надлишкове тепловиділення, кДж/год; Qпр - тепло, щонадходить у приміщення від установок апаратури, кДж/год; Q^- тепло, що видаляється з приміщення в навколишнє середовище,кДж/год.