3.3. Нормування та загальні заходи ізасоби параметрів мікроклімату

магниевый скраб beletage

У робочій зоні виробничих приміщень ДСН 3.3.6.042-99 «Са-нітарні норми мікроклімату виробничих приміщень» встановлюєнорми температури, відносної вологості й швидкості руху повітряв теплий, холодний і перехідний періоди року, виходячи з кате-горії роботи щодо важкості, призначення приміщень, надлишківтепла.

Метеорологічні умови трактуються, як допустимі, при яких дов-гостроково підтримується збалансований тепловий стан тіла люди-ни, і оптимальні (табл.3.1), коли під час роботи процеси терморегу-ляції організму людини не витримують значних напруг.

Параметри оптимального повітряного середовища забезпечу-ються шляхом опалення, вентиляції й кондиціонування повітря від-повідно до санітарних норм і стандартів.

Таблиця 3.1

Категоріяробіт

Температу-ра, °С

Відносна воло-гість, %

Швидкість рухуповітря, м/с

Холодний і перехідний періоди року

Іа (легка)

20 - 23

60 - 40

0,2

Іб (легка)

19 - 21

60 - 40

0,2

ІІа (середньої важкості)

18 - 20

60 - 40

0,2

ІІб (середньої важкості)

17 - 19

60 - 40

0,2

III (важка)

16 - 18

60 - 40

0,2

Теплий період року

І (легка)

23 - 25

60 - 40

0,2

ІІа (середньої важкості)

21 - 23

60 - 40

0,3

ІІб (середньої важкості)

20 - 22

60 - 40

0,4

ІІІ (важка)

18 - 21

60 - 40

0,5

Метеорологічні умови в робочій зоні виробничих приміщеньзабезпечуються постійним контролем за ними. Контроль за станомповітряного середовища повинен проводитися з використанням тер-мометрів і термографів (термографи автоматично записують поточ-ну температуру), психрометрів і гігрометрів (для виміру вологості),актинометрів (для виміру інтенсивності теплових випромінювань).

Належні метеорологічні умови у виробничих приміщеннях за-безпечуються наступними заходами:

ізоляція джерел надлишкового тепла (бойлерних установок) в окре-мих приміщеннях, 'їхнє екранування і раціональне розташування, щозменшує схрещування променистих потоків тепла на робочому місці;

використання механізації важких робіт;

використання припливно-витяжної вентиляції, що забезпечуєвидалення надлишкового тепла й вологи з приміщення, багато-разову заміну повітря й охолодження організму чи нагрівання увипадку кондиціонування повітря;

Оптимальні норми метеорологічних умовдля різних категорій робіт

застосування повітряного душу в процесі виробництва, колиінтенсивність теплового випромінювання велика або тепловід-дача в навколишнє середовище утруднена, наприклад, під часзачищення й ремонту резервуарів і ємностей, у яких зберігалосьпаливо;

попередження охолодження організму людини застосуванням ухолодні періоди року тамбурів, захисних стінок і повітряних за-віс, що перешкоджають доступу великих мас холодного повітрячерез ворота й двері, що часто відкриваються, у виробниче при-міщення;

застосування у приміщеннях, що обігріваються, пристроїв, при-значених для періодичного обігріву, відпочинку й прийому їжідля робітників, що працюють у холодну пору року на відкрито-му повітрі або в приміщеннях, що не опалюються.