3.4. Шкідливі речовини та їхній вплив на організм людини

магниевый скраб beletage

Шкідлива речовина - це речовина, яка у випадку порушеннявимог безпеки може при контакті з організмом людини зумовитивиробничі травми, професійні захворювання або відхилення в станіздоров'я, що негативно позначається в цілому на здоров'ї нації.

На підприємствах хімічної промисловості інженерно-технічнийперсонал має контакт із шкідливими речовинами: автобензини; роз-чинники - діхлоретан, бензол, толуол, ксилол, чотирихлористийвуглець; пил ґрунтовий, пил металів.

При систематичному прониканні пилу до організму людини мо-жуть виникнути професійні захворювання, такі як хронічні трахеї-ти, бронхіти. Токсичний пил може викликати отруєння.

Шкідливість речовини залежить від її фізичної будови й стану,фізико-хімічних властивостей, концентрації, шляхів проникнення ворганізм в момент отруєння і від умов праці.

Шкідливі речовини зустрічаються в газоподібному, пароподіб-ному, рідкому і дрібнодисперсному розпиленому стані. Шкідливіречовини проникають в організм людини через дихальні шляхи,травний тракт і навіть шкіру. Однак основний шлях їхнього про-никнення - через дихальні шляхи. При цьому шкідливі речовинивсмоктуються слизовою оболонкою і відразу потрапляють у кров,минаючи печінку, що в організмі людини є для них механічним і біо-хімічним бар'єром. У середину організму шкідливі речовини потра-пляють при палінні й прийомі їжі брудними руками. Частина цихречовин всмоктується в шлунково-кишковому тракті, надходить впечінку, де частково руйнується, нейтралізується і повертається зжовчю в травний тракт, а пройшовши його, виділяється з організму.Інша частина виділяється, минаючи печінковий бар'єр. Токсичніароматичні й хлоровані вуглеводневі сполуки, такі як бензол, кси-56лол, толуол, діхлоретан, а також тетраетилсвинець, добре розчинні вжирах і ліпоїдах, легко проникають в організм людини навіть черезнеушкоджену шкіру.

Організм людини видаляє шкідливі речовини через кишечник,легені з видихуваним повітрям і частково через шкіру. Деякі з нихможуть виділятися з жовчю, слиною і грудним молоком.

Шкідливі речовини за ступенем впливу на організм людини по-діляються на чотири класи небезпеки: 1 - надзвичайно небезпечні;2 - високонебезпечні; 3 - помірно небезпечні; 4 - мало небезпечні. .

Шкідливі речовини щодо токсичної дії на зазначені органи абосистеми людини поділяються на такі, що:

діють на нервову систему, викликаючи підвищену збудливість,порушення з боку внутрішніх органів, стомлюваність і сонли-вість. Це метанол, етиловані бензини;

призводять до структурних змін в тканинах печінки - жировогопереродження; появи вогнищ омертвіння (некроз) і заростаннячастини печінки жировою тканиною (цироз). Це діхлоретан, чо-тирихлористий вуглець;

порушують роботу кровотворних органів, які реагують з гемо-глобіном крові, що руйнує червоні кров'яні тільця, порушуютькровотворення кісткового мозку. Це окис вуглецю, бензол, толу-ол, свинець, тетраетилсвинець;

зв'язують біологічні каталізатори організму - ферменти, відсут-ність яких призводить до розладу роботи більшості життєво важ-ливих систем організму. Це ртуть і фосфорорганічні сполуки;

подразнюють верхні дихальні шляхи. Це пари кислот, арома-тичні вуглеводні;

припікають і подразнюють шкіру і слизові оболонки. Це сірчана,азотна, соляна кислоти, їдкий калій і натр, кальцинована сода;

викликають утворення злоякісних пухлин - канцерогени - 3,4-бензпірен.

Бензин. Етиловані бензини більш токсичні, тому що містятьетилову рідину, до складу якої входить тетраетилсвинець. Етиловарідина випаровується навіть при температурі 0°С. Отруєння бензи-ном найчастіше зазнають працівники, зайняті очищенням резерву-арів і ємностей, зливом і наливом, а також насосних станцій, водіїі заправники літаків. Бензин потрапляє в організм людини черездихальні шляхи і навіть неушкоджену шкіру. Бензин з організмулюдини виділяється через легені, а розчинений у ньому тетраетилс-винець накопичується в організмі людини, викликаючи важкі отру-єння навіть при невеликих кількостях. Хронічне отруєння етилова-ним бензином настає при його постійному діянні в концентраціях,вище гранично допустимих. При цьому з'являються запаморочення,головний біль, сп'яніння, нудота, блювота.

Гостре отруєння етилованим бензином виникає при вдиханнічи попаданні великих кількостей його на тіло людини, наприклад,при переливанні, розбризкуванні, аваріях, а також під час підсмок-тування через шланг і випадкового заковтування. При цьому можепорушитися дихання людини, наступити втрата свідомості, судома.При ковтанні з'являються болі в животі і блювота. Робота з етило-ваним бензином повинна проводитися тільки в спецодязі. Бензин,що потрапив на руки і тіло, треба змивати теплою водою з милом.Засмоктування бензину через шланг заборонено.

Перша допомога при отруєннях - винести потерпілого на сві-же повітря, утеплити його, при потребі зробити штучне дихання.При подразненні слизової оболонки ока - промити його 2 % роз-чином питної соди.

Метанол (метиловий спирт) - прозора, безбарвна рідина із спе-цифічним спиртовим запахом. Найбільш шкідливий з усіх спецрі-дин. Сильна нервово-судинна отрута. Уражає зір. Сліпота настаєпри прийомі усередину 5...10 г, при прийомі 30 г - смерть.

Симптоми отруєння при легкій формі - загальна слабість, за-паморочення, головний біль, шум у голові, почуття сп'яніння, трем-тіння рук, порушення функцій шлунку і кишечника, при отруєннісередньої ваги - розлад зору.

Облиті місця промивають великою кількістю води. У випадкуприйому у середину потерпілого негайно направляють до лікарні.

Луги. Потрапляючи на шкіру, луги викликають опік. При по-паданні усередину організму зумовлюють важке дихання, як наслі-док опіку і набряку гортані, різкі болі в порожнині рота, стравоходіі шлунку, кровотечу зі стравохідного і шлункового тракту і посла-блення серцевої діяльності.

Вирізняють два види дії шкідливих речовин - гостру й хронічну.Гостра дія - результат впливу великих концентрацій шкідливих ре-човин протягом невеликого проміжку часу. Хронічна дія - резуль-тат тривалого впливу концентрацій шкідливих речовин, що не ви-кликають при однократному вдиханні відчутних ознак отруєння.

Професійні отруєння і захворювання можуть виникати тількипри вмісті шкідливих речовин у повітрі вище визначеної концентра-ції. Граничнодопустимими концентраціями (ГДК) шкідливих речо-вин у повітрі робочої зони є такі концентрації, які при щоденній ро-боті протягом 8 годин і більше, але не більше 41 години на тиждень,протягом набуття робочого стажу не можуть викликати у працюю-чих захворювань чи відхилень у стані здоров'я, що виявляється задопомогою сучасних методів дослідження.

При одночасному вмісті в повітрі робочої зони декількох шкід-ливих речовин аналогічної дії розрахунок загально-обмінної венти-ляції слід робити шляхом підсумовування об'ємів повітря, необхід-них для розведення кожної речовини окремо до її ГДК.

Сума відношень концентрацій шкідливих речовин (C1, С2,...,Сп) у повітрі до їх гранично допустимого значення (ГДК1, ГДК2, ...,ГДКп) не повинна перевищувати одиниці, тобто:

С1/ГДК1 + С2/ГДК2 + ... + Сп/ГДКп < 1.