3.5. Кількісні методи визначення вмісту шкідливих речовин тазаходи попередження професійних захворювань

магниевый скраб beletage

Рівень забруднення повітря робочих приміщень шкідливими ре-човинами контролюється газоаналізаторами, в основу роботи якихпокладені фотометричний, хроматографічний, полярографічний,потенціометричний та спектроскопічний методи.

Одним з перспективних методів кількісного визначення шкід-ливих речовин у повітрі є метод газової хроматографії.

Газова хроматографія, впроваджувана в практику гігієнічнихдосліджень, відкриває широкі можливості для поділу сумішей речо-вин на окремі компоненти, дозволяє проводити ідентифікацію речо-вин, визначити їхній кількісний склад. Використовуючи капілярні йвисокоефективні набивні стовпчики, вдається досягти такого поді-лу компонентів, якого неможливо домогтися іншими методами.

Функціональна схема газового хроматографа, принцип роботиякого полягає в наступному. Досліджувана проба повітря вводить-ся в пристрій введення за допомогою шприца чи крана-дозатора іпід тиском газоносія (ГН) надходить до хроматографічної колонки,встановленої в термостаті, поділяється на окремі компоненти і над-ходить у детектор.

Сигнал підсилюється електронним підсилювачем і записуєтьсяна діаграмному папері самописом. Вихідний сигнал детектора про-порційний миттєвій концентрації компонента в газоносії. За деякихумов кожен компонент проби з'являється через визначений для да-них умов аналізу час і реєструється на хроматограмі у вигляді окре-мого піка. Якісна ідентифікація компонента проводиться за часомутримання в колонці. Площі піків, вимірювані згідно з хроматогра-мою і графіком, що відображає залежність площі піка від концентра-ції компонента, визначають невідому концентрацію компонентів.

Перевагою методу газової хроматографії перед іншими метода-ми аналізу є швидкість проведення аналізу. Відтворені результативдається одержати протягом декількох хвилин і навіть секунд. Роз-шифровка результатів досить проста, тому що сучасний газовийхроматограф - це прилад, що потребує від обслуговуючого персо-налу виконання лише невеликого числа операцій. Газовий хромато-граф може підключатися до автоматизованих регіональних системконтролю ступеня забруднення повітря.

Для попередження професійних захворювань від дії шкідливихречовин проводять заходи:

видалення чи заміни шкідливих речовин;

комплексну автоматизацію і механізацію виробничих процесів,що усуває контакт людини зі шкідливими речовинами;

удосконалення технологічного процесу, що запобігає витоку чирозбризкуванню в атмосферу виробничих приміщень.

Крім того, корисними будуть наступні заходи:

повна герметизація насосів, трубопроводів, резервуарів та іншо-го устаткування;

застосування пристрою припливно-витяжної вентиляції в міс-цях утворення газів, пари і пилу;

ретельне систематичне збирання різних нафтопродуктів і спец-рідин, як у приміщеннях, так і на відкритому повітрі в зоні роз-давальних естакад, колонок та інш.;

удосконалення й утримання в належному стані санітарно-побутових приміщень;

забезпечення робітників справним спецодягом, респіраторами,протигазами, шоломами і спеціальними інструментами;

дотримання встановлених особливих режимів роботи й відпо-чинку, наприклад, для робочих, що очищають резервуари і єм-кості;

проведення санітарно-технічної пропаганди і навчання безпеч-ним прийомам праці за різних умов праці.