10.1. Державна реєстрація і технічний оглядвантажопідіймальних машин, механізмів та кранів

магниевый скраб beletage

Роботи вантажно-розвантажувальні повинні бути обов'язковомеханізовані, якщо маса вантажу більше 50 кг або якщо його необ-хідно піднімати на висоту більше 3 м. Перенесення вантажів пови-нно здійснюватися із використанням транспортних засобів. У ви-няткових випадках допускається перенесення вантажів на ношахгоризонтальним шляхом на відстані не більше 50 м. Перенесеннявантажу на ношах сходами і драбинами забороняється.

Вантажі масою 2 т і більше слід переміщати тільки за допо-могою механічних пристроїв - лебідок, тралів, домкратів і ванта-жопідіймальних машин. Для вантажно-розвантажувальних робітвикористовують крани, навантажувачі і засоби малої механізації.При технічному обслуговуванні обладнання медичних та хімічнихпідприємств застосовують різні вантажопідіймальні машини й ме-ханізми. Від їхньої правильної експлуатації залежить безпека праціінженерно-технічного персоналу.

Усі типи підйомних кранів реєструють в органах Держнагляду,за винятком кранів з ручним приводом.

Знімним вантажно-захватним пристроям і вантажопідіймальниммашинам, що не підлягають реєстрації в органах Держнагляду, присво-юються номери, під якими їх записують у журнал обліку вантажопідій-мальних машин і знімних вантажно-захватних пристроїв підприємства.

Вантажопідіймальні машини і знімні вантажно-захватні при-строї одержують дозвіл на роботу в органах Держнагляду, що реє-струють їх в спеціальному журналі.

Вантажопідіймальні машини і знімні вантажно-захватні при-строї повинні бути перереєстровані після ремонту, реконструкції,перестановки на нове місце, передачі новому власнику.

В процесі роботи вантажопідіймальні машини і знімні вантажно-захватні пристрої повинні періодично проходити технічний огляд:

частковий - не рідше одного разу в 12 місяців;

повний - одного разу в три роки.

Нові вантажопідіймальні машини і знімні вантажно-захватніпристрої повинні проходити після дозволу на експлуатацію повнийтехнічний огляд. Повний позачерговий огляд здійснюють після ре-монту несучих конструкцій вантажопідіймальної машини.

Частковий технічний огляд визначає, чи відповідає правиламДержнагляду вантажопідіймальна машина, а саме, чи у справномувона стані, що забезпечує її безпечну експлуатацію і чи відповідаєправилам Держнагляду її обслуговування.

Технічний огляд повний вантажопідіймальної машини вклю-чає огляд статичного й динамічного випробування. Для перевіркиміцності вантажопідіймальної машини в цілому і міцності окремихїї вузлів і елементів статичні випробування вантажопідіймальноїмашини проводять під навантаженням на 25 % більшим від її вста-новленої номінальної вантажопідйомності. У стрілових кранів, крімтого, перевіряють їхню вантажну стійкість.

При динамічних випробуваннях вантажопідіймальної машиниперевіряють роботу її механізмів і спрацьовування гальмових при-строїв під навантаженням у 1,1 рази більше від номінального. Ви-пробування передбачає повторний підйом і опускання вантажу.Результати технічного огляду записують у паспорт вантажопідій-мальної машини чи, якщо це необов'язково, в журнал обліку ванта-жопідіймальних машин із зазначенням дати наступного огляду.

Стропи, ланцюги, траверси, кліщі - знімні вантажно-захватніпристрої підлягають технічному огляду на заводі-виготовлювачі, апісля їх ремонту - на заводі, на якому вони ремонтувалися.

Випробування цих пристроїв проводять під навантаженням у1,25 рази більшим від їхньої номінальної вантажопідйомності.

При експлуатації вантажно-захватні пристрої необхідно, крімтого, періодично оглядати:

траверси - через кожні шість місяців;

кліщі й інші захвати - через один місяць;

стропи - через кожні 10 днів.

Вантажопідіймальні крани - стрілові, баштові, портальні прирозгойдуванні вантажу, нерівномірному навантаженні, під час по-вороту стріли, при установці на нерівній площадці під дією вітру мо-жуть виникнути втрати стійкості. Тому до них пред'являються ви-моги щодо стійкості як в процесі роботи, так і в неробочому стані.

Вантажна і власна стійкість крана повинна перевірятися шля-хом розрахунків. Суть розрахунку полягає в знаходженні коефіці-єнта вантажної K1 і власної K2 стійкості.

Вантажна стійкість крана - коефіцієнт K1 визначається відно-шенням моменту щодо ребра перекидання, створюваного масоювсіх частин крана з урахуванням усіх додаткових навантажень (ві-трове, інерційне та інш.), і впливу найбільшого припустимого прироботі крана ухилу до моменту, створюваного робочим вантажемщодо того ж ребра (K4=i,15). Якщо K1 визначається без урахуваннядодаткових навантажень і нахилу шляху, то його значення повиннобути не менше 1,4.

Власна стійкість крана K2 визначається відношенням моменту,створюваного масою всіх частин крана, з урахуванням нахилу шля-ху убік перекидання щодо ребра перекидання до моменту, створю-ваного вітровим навантаженням.

Методика розрахунку коефіцієнтів K1 і K2 викладена в додатку до"Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів".

При підійманні вантажу гальмомеханізм повинен забезпечуватигальмівний момент з урахуванням коефіцієнта запасу гальмування,який залежно від режиму роботи механізму підіймання повинензнаходитися в межах 1,5-2,5. Під коефіцієнтом запасу гальмуваннярозуміється відношення моменту, створюваного гальмом, до ста-тичного моменту, створюваного найбільшим робочим вантажем нагальмовому валу.

Вантажні, стрілові, вантові, несучі, тягові, стропи-канати, пови-нні відповідати діючим державним стандартам і мати сертифікат. Цявимога безпеки експлуатації вантажопідіймальних машин повиннапостійно контролюватися відповідальними особами. Відбраковуван-ня сталевих канатів (тросів), що знаходяться в роботі, відбуваєтьсязгідно з кількістю обривів дротів на довжині одного кроку звивки.Технологія відбраковування докладно описана в додатку до "Правилбудови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів".

При підійманні і переміщенні вантажів роботодавець повиненконтролювати виконання вимог безпеки:

- видалити людей із зони провадження робіт з підіймання і пере-міщення вантажу, з-під піднятих вантажів і зони можливого па-діння стріли підіймального крана;

не допускати перебування людей на поворотній частині ванта-жопідіймального крана, щоб уникнути затиснення між поворот-ною і нерухомою його частинами;

перед оглядом, ремонтом і регулюванням механізмів електроус-таткування крана його електроживлення повинно бути відклю-чено;

опускати переміщуваний вантаж лише на спеціально відведенедля цього місце, де виключена можливість його падіння чи пере-кидання;

не допускати опускання вантажу на автомашини чи підійманняйого, якщо в кузові знаходяться люди;

при швидкості вітру більше 12 м/с роботи з підіймання і пере-міщення вантажу повинні бути припинені;

наприкінці робочого дня чи в перервах на відпочинок вантажповинен бути опущений на землю;

живильний пристрій вантажопідіймальної машини після закін-чення роботи повинен бути вимкнений і замкнений.

На підприємствах хімічної промисловості застосовуються вну-трішньозаводські транспортні засоби. До них відносяться: самохіднінавантажувачі (у тому числі й автонавантажувачі), електрокари, са-мохідні крани, механізовані візки машини й механізми.

Експлуатація внутрішньозаводського транспорту створює по-тенційну небезпеку для працівників.

Керування електрокаром дозволяється особам, які досягли 18років, пройшли медичний огляд, спеціальне навчання і які отри-мали посвідчення на право водіння електрокара. Перед виїздом згаражу водій повинен перевірити справність рульового керування,гальма, сигналу і переконатися в справності роботи електрокара наусіх швидкостях при включенні перемикача «Уперед» і «Назад».Електрокар, що рухається, при зустрічі з іншими транспортними за-собами і при обгоні людей, що йдуть по дорозі, зобов'язаний датипопереджувальний сигнал. Забороняється перевозити людей у ку-зові електрокара, не обладнаного сидіннями, а також зменшуватидистанцію між транспортом, що йде спереду, не менше ніж на 10 м,щоб уникнути зіткнень при раптовій його зупинці. Швидкість рухуелектрокара повинна бути не більше 12км/год. Правильність наван-таження і надійність закріплення вантажу повинен контролювативодій. Він повинен бути передбачливим при переключенні електро-кара на зворотний хід, а починати рух тільки в тому випадку, якщопростір маневру добре проглядається. Забороняється перевозити наелектрокарі вантажі шириною більше 2 м, їздити перед платформою(крім розвороту).