10.2. Безпека праці під час експлуатаціїсистем що працюють під тиском

магниевый скраб beletage

В хімічній промисловості широко використовуються стисненіповітря і гази. Стиснене повітря одержують за допомогою компре-сорних установок. Гази зберігають у стисненому чи зрідженому ста-ні в газових балонах під великим тиском.

Ємкості, що працюють під великим тиском, і компресорні уста-новки в процесі експлуатації становлять для працівників небезпекуу зв'язку з можливістю вибухів і руйнувань, а також від струменів,що витікають з них, під тиском. Це відбувається через порушен-ня правил безпеки праці, експлуатації, несправності контрольно-вимірювальних приладів, низьку якість матеріалів, з яких виготов-лені ємкості.

Потужність вибухів посудин, наповнених стиснутим газом, до-статня, щоб частково зруйнувати стіни будинків.

Робота із посудинами, що працюють під тиском, визнача-ється "Правилами будови і безпечної експлуатації посудин, щопрацюють під тиском". Вони поширюються на посудини, щопрацюють під тиском вище 68 кПа, на цистерни і бочки для пе-ревезення зріджених газів, тиск парів яких при температурі до50 °С перевищує 68 кПа, на балони, призначені для перевезенняі збереження стиснутих, зріджених і розчинених газів під тис-ком вище 68 кПа.

Правила не поширюються на посудини і балони місткістю ниж-че 0,025 м3 і на ті, у яких добуток місткості (у метрах кубічних) наробочий тиск (у паскалях) становить не більш 200, а також на час-тини машин, що не представляють собою самостійних посудин -циліндри двигунів, повітряні ковпаки насосів, амортизаційні стійкишасі, гідроакумулятори та інш.

Ємкості та їхні елементи, що працюють під тиском, повинні ви-готовлятися на підприємствах, що мають на це дозвіл органів Держ-нагляду. Посудина повинна поставлятися заводом-виготовлювачемзамовнику з паспортом та інструкцією з монтажу і безпечної екс-плуатації.

На посудині на видному місці повинна бути прикріпленазаводом-виготовлювачем металева пластинка з нанесеними тавру-ванням паспортними даними:

найменування заводу-виготовлювача;

заводський номер посудини;

рік виготовлення;

робочий тиск;

допустима температура стінок посудини.

Правила встановлюють:

порядок розслідування аварій і нещасних випадків;

вимоги до конструкції посудин і матеріалів з яких вони виготов-ляються;

правила виготовлення і монтажу посудин, арматури і контрольно-вимірювальних приладів та запобіжних установок;

правила реєстрації і технічного огляду посудин, їх будови, об-слуговування та інш.

Посудини компресорні, на які поширюються Правила, повиннібути до їх пуску зареєстровані в Держнагляді. Порядок реєстраціїпосудин, що працюють під тиском, установлюється тими ж Прави-лами.

Посудини, які реєструються і не реєструються в органах Держ-нагляду, повинні враховуватися власниками в книзі обліку й оглядупосудин, що зберігається в осіб, що здійснюють нагляд за посудина-ми на підприємстві.

Інспектор Держнагляду видає дозвіл на пуск у роботу посудин,після їхньої реєстрації і технічного огляду. Дозвіл на пуск у роботупосудин, які не підлягають реєстрації в органах Держнагляду, вида-ється особою, призначеною наказом по підприємству, для здійснен-ня нагляду за ними і на підставі результатів технічного огляду. Цейдозвіл записується в паспорт і книгу обліку й огляду посудини.При експлуатації власник посудини повинен здійснити:

внутрішній огляд і гідравлічне випробування знову встановлю-ваних посудин, не підлягаючих реєстрації в органах нагляду, пе-ред пуском їх у роботу;

внутрішній огляд усіх посудин (зареєстрованих і не зареєстро-ваних в органах нагляду) не рідше, ніж через два роки;

посудини, що працюють із середовищем, що викликає корозіюметалу, повинні підлягати внутрішньому огляду не рідше, ніжчерез 12 місяців.

При огляді виявляються тріщини, розриви, корозія, раковини,дефекти зварювання та інш.

Компресорні установки стисненого повітря становлять небезпе-ку вибуху і руйнування при перегріві стінок циліндрів через високутемпературу стисненого повітря; підвищення тиску у повітропро-водах чи повітряних акумуляторах; утворення в стисненому пові-трі вибухонебезпечних сумішей через попадання в нього мастил,палив.

На компресорній установці до роботи допускаються особи немолодше 18 років, які пройшли навчання з відповідної програми імають посвідчення на право її обслуговування. Для безпечної робо-ти компресорної установки необхідно кожної зміни контролювативитрати масла, перевіряти справність запобіжних клапанів, маноме-трів, термометрів. При раптовому припиненні подачі води для охо-лодження, з появою запаху гару чи диму, при збільшенні вібраціїкомпресора його слід негайно зупинити до усунення неполадок.

Експлуатація балонів зі стиснутим чи зрідженим газом тоді без-печна, коли вони забезпечуються застосуванням заходів безпеки.Кожний балон газу, в якому він зберігається, а також написи на ньо-му і різьблення на штуцерах фарбуються у певні кольори. Фарбуван-ня балонів і нанесення написів здійснюють заводи-виготовлювачі іремонтні підприємства (табл.10.1).

Окремі балони зі стиснутими газами зберігаються поза примі-щеннями в спеціально обладнаних металевих шафах, де відсутняможливість їхнього нагрівання прямими сонячними променями,опалювальними і нагрівальними приладами.

Коли балони зберігаються, їх закріплюють для уникнення їх па-діння чи зіткнення.

Балони транспортують тільки за допомогою спеціальних но-силок. Перекочувати балони забороняється, тому що це неминучепризводить до поштовхів, ударів корпуса балона і вентиля, що, усвою чергу, може викликати руйнування корпуса балона чи довіль-не витікання стиснутого газу через ушкоджений вентиль.

Колірне маркування газових балонів

У приміщенні витратний балон закріплюється спеціальнимихомутами. Кожен балон має запобіжний ковпак вентиля. Перш ніжпідключати газову лінію до вентиля, необхідно переконатися (зо-внішнім оглядом) у його справності. Герметичність газової лінії, ре-дуктора і вентиля перевіряють мильним розчином. Вентиль не по-винен пропускати газ, коли він закритий, різьблення повинне бутичистим, без задирок і ум'ятин. Якщо вентиль пропускає газ, балоніз приміщення негайно виносять і за допомогою спеціального клю-ча для вентиля закривають його. Ударяти металевими предметами(молотками, зубилами) по воротку вентиля категорично забороня-ється. Якщо вентиль продовжує пропускати газ, балон ремонтуютьтільки в спеціальній майстерні. Використання такого балона недо-пустимо.

Таблиця 10.1

Газ

Фарба длябалонів

Написи

Колір напису

Колір смуги

Азот

Чорна

Азот

Жовтий

Коричневий

Аміак

Жовта

Аміак

Чорний

Немає

Аргон чис-тий

Сіра

Аргончистий

Зелений

Зелений

Ацетилен

Біла

Ацетилен

Червоний

Немає

Нафтогаз

Сіра

Нафтогаз

Червоний

Немає

Бутан

Червона

Бутан

Білий

Немає

Водень

Темно-зелена

Водень

Червоний

Немає

Повітря

Чорна

Стисненеповітря

Білий

Немає

Гелій

Коричнева

Гелій

Білий

Немає

Кисень

Блакитна

Кисень

Чорний

Немає

Кисеньмедичний

Блакитна

Кисеньмедичний

Немає

Немає

С2

Чорна

С2

Жовтий

Немає

Фреон 11

Алюмінієва

Фреон 11

Чорний

Синій

Фреон 12

Алюмінієва

Фреон 12

Чорний

Немає

Фреон 13

Алюмінієва

Фреон 13

Чорний

2 червоні

Фреон 22

Алюмінієва

Фреон 22

Чорний

2 жовті

Всі іншіпальні гази

Червона

Назвагазу

Білий

Немає

Всі інші не-пальні гази

Чорна

Назвагазу

Жовтий

Немає

У газову лінію стиснуті гази з балонів подаються винятково че-рез редуктор з манометром, що контролює низький тиск.

Вентиль газового балона слід відкривати плавно, без ривків,дотримуючись запобіжних заходів. Обличчя, очі, відкриті частинитіла не слід тримати в площині, що проходить перпендикулярно домісця з'єднання накидної гайки редуктора з вентилем балона, томущо струмінь газу через нещільність з'єднання, високий тиск можеспричинити травму обличчя й очей.

Вимикати подачу газу в лінію слід після закриття вентиля ба-лона. У противному разі між редуктором і запірним пристроєм вен-тиля балона буде зберігатися газ високого тиску, що при відкручу-ванні гайки редуктора (при від'єднанні балона) може уразити очі йобличчя працівника.

В одному складському приміщенні зберігати балони з киснем іпальними газами забороняється.

Наповнені балони з насадженими на них башмаками повиннізберігатися у вертикальному положенні, а балони, що без башмаків- в горизонтальному положенні на дерев'яних рамах чи стелажах.

В процесі навантаження, розвантаження, транспортування і збе-рігання балонів слід застосовувати заходи, що запобігають падінню,ушкодженню і зіткненню балонів.

При роботі з кисневою технікою працівник повинен мати чис-тий одяг, знежирювати руки і користуватися чистим знежиренимінструментом. У разі роботи з рідким і газоподібним киснем вартоуникати насичення ним одягу й волосся, тому що це може викли-кати їхнє раптове запалення при наближенні до вогню (приблизночерез 20 хвилин після закінчення роботи з киснем небезпека запа-лення зникає).

Література: [1], [8].

Питання для самоконтролю

Які існують вантажопідіймальні машини та знімні вантажно-захватні пристрої?

При якому вантажі слід використовувати механічні пристрої?

Які пристрої й механізми підлягають реєстрації у Держнаглядо-хоронпраці?

Хто займається технічним оглядом знімних вантажно-захватнихпристроїв?

Які вимоги безпеки під час підіймання і переміщення вантажівповинен виконувати роботодавець?

Які основні правила безпеки при транспортуванні вантажів задопомогою електрокара?

Як і де зберігаються балони зі стиснутими газами?

В якій площині слід тримати відкриті частини тіла, коли відкри-вається вентиль балона?

Чого не слід робити при роботі з балоном, в кому зберігаєтьсякисень?

Що являє собою запобіжна апаратура посудин, що працюютьпід тиском?

Розділ 11. Блискавкозахист