11.1. Небезпека дії грозових розрядів

магниевый скраб beletage

Всі можливі заходи для усунення небезпеки розряду атмосфер-ної електрики, забезпечення безпеки людей, збереження будинків,устаткування і матеріалів від руйнування, вибухів і пожеж, назива-ється захистом від блискавки.

Атмосферна електрика, електричні заряди виникають в проце-сі руху крапель води в атмосфері. Процес утворення, поділу і на-копичення електричних зарядів у хмарах відбувається через виник-нення в них могутніх висхідних повітряних потоків з інтенсивноюконденсацією водяного пару і розбризкуванням водяних крапель.Дрібнодисперсний водяний пил, що розбризкується, заряджаєтьсянегативно, а важкі краплі води - позитивно.

Прямий удар блискавки зумовлює миттєве нагрівання струмо-провідних конструкцій до температури плавлення або навіть випа-ру, вибух чи розщеплення непровідних конструкцій, вибух будинківі будівель. При такому прямому ударі блискавки в край металевогорезервуару, тепла, що виділяється, достатньо для оплавлення в місціконтакту сталевого листа товщиною 4 мм.

Вторинні прояви блискавки виникають через різницю потенці-алів на металевих частинах устаткування, трубопроводах і струмо-проводах в результаті електромагнітної й електростатичної індукціївід прямого удару блискавки.

Електромагнітна індукція. При розряді блискавки в просторівиникає магнітне поле, що змінюється з часом. Це поле індукує уметалевих конструкціях, трубопроводах, електричних провідни-ках електрорушійну силу. У контурах із замкненою конфігурацієюелектричний струм викликає нагрівання конструкцій. У незамкне-них металевих контурах, наприклад, у трубопровідних комунікаці-ях, прокладених на поверхні землі, електромагнітна індукція можевикликати іскріння чи нагрівання в місцях зближення трубопрово-дів різних контурів, в яких індукується електрорушійна сила.

Досвідом встановлено, що значна кількість пожеж цистерн і ре-зервуарів з нафтопродуктами зумовлена головним чином вторинни-ми проявами блискавки, а не прямими її ударами.

Такі пожежі виникають від іскор, генерованих у резервуарах, дезнаходяться пальні пароповітряні суміші.

Електростатична індукція. Під грозовою хмарою у наземнихоб'єктах індукуються електричні заряди, рівні за величиною і про-тилежні за знаком зарядам хмари. Електростатичні заряди індуку-ються навіть на об'єктах, добре ізольованих від землі:

на металевих дахах будинків;

на проводах повітряних ліній зв'язку;

на водопровідних і каналізаційних трубах;

на електропровідниках усередині будинків та інших заземлених

конструкціях.

Між об'єктом і землею потенціал тим вищий, чим вищий об'єкт.

Всі металеві провідні елементи будинків і споруд заземлюютьдля боротьби з виникненням на спорудах і усередині будинків різ-ниці потенціалів між устаткуванням внаслідок електростатичноїіндукції.

Занесення високих потенціалів у будинки і споруди відбуваєть-ся через повітряні, надземні і підземні комунікації (труби, повітрянілінії зв'язку й електроенергії та інш.).

Пожежі і руйнування від розрядів атмосферної електрики від-буваються переважно від прямих ударів блискавки. Це найбільш не-безпечний її прояв.

Небезпечна блискавка і для людей. Ураження можуть бути че-рез виникнення високих напруг на окремих частинах устаткуванняусередині будинків й поза будинками, а також під час виникненнякрокової напруги.