12.5. Заходи захисту від ураження електричним струмом

магниевый скраб beletage

Виконання, розміщення, вибір, спосіб установки і клас ізоля-ції застосовуваних машин, апаратів та іншого електроустаткуван-ня проводять відповідно до вимог державних стандартів і правилексплуатації електроустановок відповідно до НПАОП 40.1-1.21-98«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».Розглянемо загальні заходи захисту від дії електричного струму.

Застосування ізоляції. Ізоляція струмопровідних частин елек-троустановок, а в особливих випадках подвійна чи посилена, пере-шкоджає появі струму на металевих неструмопровідних частинахелектроустаткування, протіканню на землю, а також забезпечує за-хист людини від впливу електричного струму під час випадковогодотику її до струмоведучих частин. Розрізняють наступні види ізо-ляції.

Робоча ізоляція - електрична ізоляція струмопровідних частинелектроустановки, що забезпечує її нормальну роботу і захист відураження електричним струмом.

Допоміжна ізоляція - ізоляція, передбачена як допоміжна доробочої ізоляції для захисту від ураження електричним струмом увипадку ушкодження робочої ізоляції.

Подвійна ізоляція - ізоляція, що складається з робочої і допо-міжної ізоляції.

Посилена ізоляція - поліпшена робоча ізоляція, що забезпечуєтакий же ступінь захисту від ураження електричним струмом, як іподвійна ізоляція.

Від стану ізоляції, який згодом погіршується, залежить безпекаексплуатації електроустановок і систем електропостачання. Станізоляції зменшується, знижується еластичність, тому з'являютьсятріщини, розриви та інш.

Причини погіршення ізоляції електроустановок і мереж:

вплив низьких і, навпаки, високих температур повітря й устат-кування;

нагрів ізоляції від струмів, що протікають головним чином під

час перевантаження і короткого замикання;

механічні впливи ударного, вібраційного і розривного характеру;

вплив хімічно активних речовин, підвищеної і зниженої воло-гості повітря.

Підтримання ізоляції електроустановок в належному стані, їїопір вимірюють або періодично, або безперервно. Приймально-здавальні випробування ізоляції проводяться при уведенні в екс-плуатацію нових і відремонтованих електроустановок.

Контроль ізоляції періодичний проводять, зазвичай, на ви-мкненій електроустановці за допомогою мегометра, який дозво-ляє визначати опір ізоляції електроустановок під номінальною чиблизькою до неї напругою, на відміну від виміру опору ізоляції задопомогою омметра, де напруга, під якою проводиться вимір опоруізоляції, складає одиниці вольт. У мегометра джерелом струму є ін-дуктор, що обертається рукою.

Більш надійна подвійна ізоляція застосовується в електро-установках і електроприймачах, де тільки одна робоча ізоляція неможе забезпечити безпеку людей від впливу електричного струму.Наприклад, у ручних електричних машинах ізоляція інтенсивнозношується через великі перевантаження, перегрів, удари, вібраціїі забруднення. Тому в машинах I класу всі деталі, що знаходятьсяпід напругою, мають робочу ізоляцію, а окремі деталі подвійну і по-силену ізоляцію. У той же час ці машини повинні заземлюватися, аштепсельна вилка повинна мати контакт, що заземлює. У машинахII класу всі деталі, що знаходяться під напругою, мають подвійнучи посилену ізоляцію. У них немає пристрою для заземлення, томущо подвійна ізоляція забезпечує безпеку їх експлуатації. МашиниII класу використовуються в побуті. Машини I класу в продаж недопускаються як такі, що потребують заземлення, без якого їхнє за-стосування небезпечне.

Розміщення струмопровідних частин на недоступній для до-тику висоті. Електропроводку усередині приміщень з незахище-ними ізольованими проводами прокладають на ізоляторах і роликахна висоті не менше 2 м від підлоги при напрузі вище 42 В. у при-міщеннях без підвищеної небезпеки На висоті не менше 2,5 м відрівня підлоги в приміщеннях з підвищеною небезпекою й особливонебезпечних при напрузі вище 42 В.

Відстань до вимикачів, розеток, щитків, світильників на стінахзахищають від механічних впливів до висоти не менше 1,5 м від під-логи.

Внутрішні електропроводки усередині приміщень прокладаютьу трубах, коробах і гнучких металевих рукавах.

Захисні огородження і закриття струмопровідних частин

Захисні огородження і закриття струмопровідних частин у ви-робничих приміщеннях і електроприміщеннях виготовляють сіт-частими чи дірчастими. У житлових і громадських будівлях, захисніогородження конструктивно виконують так, що зняти їх або відкри-ти можна лише за допомогою ключів чи інструментів.

Блокування. Електричні й механічні блокувальні пристрої за-стосовують в електроустановках, де небезпека дотику до струмове-дучих частин велика. Також можливе проникнення сторонніх осібна електроустановку, що знаходиться під високою напругою.

При електричному блокуванні ланцюг живлення високої на-пруги розривається, і електроустановка вимикається, коли відчи-няються, наприклад, двері, або знімається захисний кожух чи від-кривається панель випробувального стенда, на якому встановлюютьнормально замкнуті електричні контакти при зачинених дверях івстановлених кожухах. Якщо електроустановка включається в ме-режу за допомогою магнітного пускача чи контактора, то доцільноланцюг живлення обмотки керування магнітного пускача чи кон-тактора підводити через блокувальні контакти.

Механічне блокування не дозволяє відкрити двері електроуста-новки, не вимкнувши рубильник чи пускач. При вимиканні рубиль-ника механічне блокування замикального пристрою знімається.

Захисне вимкнення - швидкодіючий захист, що забезпечує ав-томатичне вимкнення електроустановки при виникненні в ній стру-му. Така небезпека виникає при:

повному чи неповному замиканні фази на корпус електроустановки;

випадковому дотику людини безпосередньо до струмопровідної

частини;

зниженні опору ізоляції мережі;

несправності захисного заземлення чи занулення.

Пристрій захисного вимкнення (ПЗВ) складається з чутливогоелемента - датчика, що сприймає сигнал, і виконавчого пристрою,що забезпечує, власне, вимкнення електроустановки від мережі присигналі заданого рівня.

Такі пристрої захисного вимкнення повинні мати: високу чут-ливість, малий час спрацьовування, селективність вимкнення, здат-ність до самоконтролю справності, достатню надійність.

Вимкнення захисне електроустановок застосовують головнимчином у мережах напругою до 1000 В, коли захисне заземлення чизанулення їх зробити важко чи неможливо, а також коли в процесіексплуатації існує висока ймовірність випадкового дотику до стру-мопровідних частин.

Захисне вимкнення ефективне в пересувних електро-установках,а також при експлуатації ручного електроінструмента. Стаціонарніелектроустановки із захисним вимкненням використовують у райо-нах з великим питомим опором землі.

Розпізнають кілька типів схем захисного вимкнення. Датчики,що сприймають сигнал, можуть бути чутливі до:

напруги на корпусі щодо землі;

струму замикання на землю;

напруги нульової послідовності;

струму нульової послідовності;

напруги фази щодо землі;

постійного чи змінного оперативного струму.

Чутлива до напруги на корпусі щодо землі схема, показана нарис.12.4 у вимкненому стані. При пробої фази 1 на корпус електро-установки реле РН, включене між корпусом і допоміжним заземлю-вачем, спрацьовує і розмикає нормально замкнені контакти реле РН,включені в ланцюг живлення відмикальної котушки (ОК) магнітно-го пускача. Котушка знеструмлюється і магнітний пускач відмикаєелектроустановку.

Застосування малих напруг. Напруга не більше 42 В - маланапруга, застосовується для зменшення небезпеки ураження елек-тричним струмом. Вона є ефективним заходом щодо зниження не-безпеки обслуговування електроустаткування, де технічне обслуго-вування проводять за умов підвищеної й особливої небезпеки. Притехнічному обслуговуванні електроустаткування вночі широко за-стосовують лампи, що живляться малою напругою 24 і 36 В. У при-міщеннях без підвищеної небезпеки (лабораторії хімічні) допусти-мо використовувати переносні лампи, що живляться напругою до220 В включно без застосування будь-яких захисних засобів.

Для живлення таких електроінструментів, як дрилі, гайковер-ти, переносні лампи та інш., застосовується мала напруга, тому щов процесі виробництва людина має щільний і тривалий контакт зними, і, отже, різко підвищується небезпека ураження її струмомпри пробої чи ушкодженні ізоляції.

Як джерела малих напруг напідприємствах використовуютькислотні й лужні акумулятори,знижувальні трансформатори.

Застосування розподіль-них трансформаторів.

Знижувальні трансформа-тори 220/12/36 В є простимі надійним джерелом малихнапруг для живлення пере-носного електроінструменту,ламп переносного освітлення,паяльників та інш.

Недоліком знижу-вальнихтрансформаторів є можли-вість переходу високої напругипервин-ної обмотки у вторин-ну під час пробою ізоляції міжобмотками. Для зниження не-

безпеки ураження людини елек-тричним струмом вторин-ні обмоткипонижуваль-них трансформаторів для живлення електроінстру-мента іручних перенос-них ламп заземлюються (рис.12.5, а). При замикання міжобмотками у такому випадку, людина може включитися в ланцюг з напру-гою, рівною сумі напруг первинної і вторинної обмоток трансформатора.

Більш велика ступінь безпеки досягається, якщо заземлити се-редню точку вторинної обмотки малої напруги (рис.12.5, б).

Для запобігання переходу напруги з високовольтної обмоткитрансформатора в обмотку малої напруги між обмотками розміщу-ють екран, який заземлюють (рис.12.5, в).